Author Archives: Burgert Senekal

Ras en Afrikaneretnisiteit: ʼn Kwantitatiewe ondersoek na huidige opvattinge

Dr. Burgert Senekal, Universiteit van die Vrystaat.

Abstract

A lot has been written about whether the Afrikaner is white or of mixed origins. The current study uses big-data methods to investigate what the dominant idea currently is: is the Afrikaner considered to be white? For this all tweets over a period of five months were collected in which the word “afrikaner” occurs, relevant tweets are identified and accessed. By considering the 23 832 tweets published by 14 119 users, it is indicated that more than 99% of users that mentioned race, also mentioned that Afrikaners were white. In addition, it is indicated that more than 41% of users considered race a facet of the Afrikaner’s ethnicity, allowing us to conclude that race is seen as an important component of being an Afrikaner. Suggestions for further research are also made.

Keywords: Afrikaner, Twitter, race, ethnicity, apartheid

Opsomming

Daar is reeds baie geskryf oor of die Afrikaner wit is of ʼn gemengde herkoms het. Die huidige studie gebruik grootdatametodes om ondersoek in te stel na wat die heersende opvatting tans is: word die Afrikaner as wit geag? Hiervoor word alle twiets vanaf Twitter oor ʼn tydperk van vyf maande versamel waarin die woord “afrikaner” voorkom, relevante twiets word geïdentifiseer en word onttrek. Met inagneming van 23 832 twiets wat deur 14 119 gebruikers geplaas is, word aangetoon dat meer as 99% van gebruikers wat ras noem, ook noem dat hulle die Afrikaner as wit ag. Boonop word aangedui dat meer as 41% van die gebruikers ras as ʼn faset van die Afrikaner se etnisiteit noem, wat aandui dat ras gesien word as ʼn belangrike komponent van Afrikanerwees. Voorstelle vir verdere navorsing word ook gemaak.

Kernwoorde: Afrikaner, Twitter, ras, etnisiteit, apartheid

Ras en Afrikaneretnisiteit: ʼn Kwantitatiewe ondersoek na huidige opvattinge

Inhoud

1. Inleiding

2. ʼn Agtergrond van ras, etnisiteit en die Afrikaner

3. Metodes

4. Resultate

5. Gevolgtrekking

 6. Verwysings

7. Addendum 1: Ras duidelik gespesifiseer

8. Addendum 2: Ras nie gespesifiseer nie

1. Inleiding

Die Afrikaner het dwarsdeur 2018 intensiewe ondersoek ondergaan. Die eerste groot gebeurtenis het vroeg in Januarie by Hoërskool Overvaal plaasgevind toe dié skool van rassisme beskuldig is na hulle nie leerlinge wou plaas wat nie Afrikaans magtig is nie (Mitchley, 2018). Grootskaalse betogings deur die Economic Freedom Fighters (EFF) en die African National Congress (ANC) het gevolg, maar uiteindelik het die hof bevind dat die skool nie aan rassisme skuldig was nie (Masinga, 2018).

ʼn Ander groot gebeurtenis het op 28 Februarie plaasgevind toe die Parlement onderneem het om Artikel 25 van die Suid-Afrikaanse grondwet te heroorweeg om die onteiening van eiendom sonder vergoeding te bemiddel. Die diskoers sentreer rondom wit/swart identiteite, dié wat het teenoor dié wat nie het nie, die bevoorregtes teenoor die minderbevoorregtes, die gronddiewe teenoor die onteiendes en die nalatenskap van apartheid – die Afrikaner se oorheersing van die Suid-Afrikaanse politiek van 1948 tot 1994 ((Roelf, 2018) (Mkokeli, 2018) (Osborne, 2018) (Chung, 2018) (Eloff, 2017)). Julius Malema het byvoorbeeld opgemerk: “We must ensure that we restore the dignity of our people without compensating the criminals who stole our land” (Chung, 2018). Op 4 Desember het die Parlement ten gunste van die besluit gestem om die moontlikheid te oorweeg om die grondwet te wysig. Uiteindelik het “onteiening sonder vergoeding” Suid-Afrika se woord van die jaar geword ((Grobler, 2018) (Sekhotho, 2018)).

Saam met die grondkwessie het Afrikaners ook opskrifte gemaak deur talle voorvalle van rassisme en beweerde rassisme. Een van die episodes was die vonnisoplegging van Vicky Momberg vir crimen injuria op 28 Maart nadat sy rassistiese taal gebruik het ((Pijoos, 2018) (Fihlani, 2018) (Ritchie, 2018)). Ná ‘n paar ander voorvalle het die jaar met bewerings van rassisme by Clifton strand geëindig, waarna ‘n skaap opgeoffer is om die strand van rassisme te reinig ((Nombembe, 2018) (Chambers, 2019)).

ʼn Verdere kwessie wat die Afrikaner in die kollig gebring het, was plaasaanvalle. In Mei 2018 het die Afrikaner burgerregte-groep, AfriForum, die VSA besoek om ondersteuning vir die Afrikaner se lot te verkry ((Kriel, 2018) (Du Toit, 2018) (Rademeyer, 2018)). Joernaliste soos Lauren Southern en Katie Hopkins het dokumentêre films gemaak oor plaasaanvalle en die Afrikaner se posisie in Suid-Afrika. Uiteindelik het hierdie media-blootstelling gelei tot ‘n diplomatieke voorval tussen eers die ANC-regering en Australië nadat Peter Dutton, Australië se Minister van Binnelandse Sake, verklaar het dat wit boere in Australië verwelkom moet word ((Gous, 2018) (Killalea, 2018)), en toe tussen die ANC en die VSA (Steinhauser, 2018) nadat die Amerikaanse president, Donald Trump, getwiet het: “I have asked Secretary of State @SecPompeo to closely study the South Africa land and farm seizures and expropriations and the large scale killing of farmers”.

Maar wie is die Afrikaner? Daar is reeds ʼn groot hoeveelheid oor hierdie vraagstuk geskryf, maar die huidige studie gebruik grootdatametodes om ondersoek in te stel na watse persepsies daar tans rondom hierdie vraagstuk bestaan. Hiervoor word gebruik gemaak van Twitter, ʼn sosiale media platform wat dit moontlik maak om ʼn groot hoeveelheid mense se opinies te ontleed en só ʼn beter idee te verkry oor watse algemene persepsies daar by mense bestaan. Die vraag wat gevra word, is: word die Afrikaner oor die algemeen as wit geag? Met ander woorde: Is ras ʼn integrale komponent van Afrikanerwees?

2. ʼn Agtergrond van ras, etnisiteit en die Afrikaner

Collins (2004, p. 13) herinner dat die terme ras en etnisiteit swak gedefinieer is: “Both terms carry complex connotations that reflect culture, history, socioeconomics and political status, as well as a variably important connection to ancestral geographic origins.” Boonop word die terme gereeld afwisselend gebruik, soos byvoorbeeld in Guerrero, et al. (2018), Ailawadhi, et al. (2018), Morisaki, et al. (2017), Jorgenson, et al. (2017) en Ginther, et al. (2011), of verskillend gedefinieer ((Bartlett, 2001, p. 39) (Markus, 2008, p. 653)).

In beide ras- as etnisiteitsbeskrywings is daar ʼn self-etikettering en ʼn etikettering van buite teenwoordig (Buys, 2013): die individu identifiseer homself as behorend tot ʼn spesifieke groep en word oor die algemeen ook as sulks beskou. Bartlett (2001, p. 40) skryf: “Ethnic identity results from a process of labelling (identification). This may be self-labelling, but labelling by others is also involved, since ethnic identity may be contested.” Hy herinner aan Jode wat hulself tydens die Tweede Wêreldoorlog as Duitsers geag het, maar dat die etikettering van buite deurslaggewend was.

Markus (2008, p. 655) is van mening dat ras en etnisiteit geskep word en nie intrinsieke eienskappe van die individu is nie: “Defining race and ethnicity highlights two critical features of both phenomena – other people create them, and they are not biologically based ‘things’ that people ‘have’.” Elders stel Markus haar siening dat ras nie intrinsiek is nie, nog duideliker: “research studies repeatedly show that race and ethnicity are not biologically based” (Markus, 2008, p. 657). Dit is belangrik om Markus (2008) se siening dat ras-gebaseerde identiteit van buite opgelê word in gedagte te hou: Met die implementering van die Bevolkingsregistrasiewet van 1950 in Suid-Afrika is daar byvoorbeeld ʼn onderskeid tussen rasse getref op grond van hoe hulle “oor die algemeen” gesien word ((Zuberi, et al., 2015, pp. 12-13) (Unie van Suid-Afrika, 1950)), met ander woorde hoe hulle van buite beskou word. Die Wet lui byvoorbeeld: “The Governor-General may by proclamation in the Gazette prescribe and define the ethnic or other groups into which coloured persons and natives shall be classified in terms of sub-section (1)” (Unie van Suid-Afrika, 1950).

Indien ras en etnisiteit van buite opgelê word, beteken dit noodwendig dat daar geen intrinsieke kenmerke is wat ʼn persoon tot groep A of B kan klassifiseer nie? Genetiese variasie kan wel gebruik word om ʼn persoon se geografiese herkoms na te spoor ((Rosenberg, et al., 2002) (Greeff, 2007)), wat beteken dat daar tog ʼn biologiese verbintenis tussen ras en etnisiteit is (wat Markus se definisie van etnisiteit hieronder erken), alhoewel dit soms vertroebel is deur die vermenging van bevolkings (Collins, 2004, p. 13). Bartlett (2001, p. 41) skryf:

… there is genetic and biological variation between human groups. Much of this is invisible, but some is highly visible: color of skin, shape of eye, type of hair. These biological differences do not themselves constitute race or ethnicity but are part of the raw materials from which race or ethnicity can be constructed—along with language, religion, political allegiance, economic position, and so on. The significance attached to visible genetic markers varies from society to society—the difference between the meaning of skin color in Brazil and in the Old South being a locus classicus in discussion of such issues.

Kortom: daar bestaan biologiese verskille, maar tot hoe ʼn mate dit bepalend is vir etnisiteit, hang af van die gemeenskap wat kategorieë neerlê. In Suid-Afrika het Heese (1984) en ander byvoorbeeld aangedui dat daar beduidende genetiese vermenging met ander rasse onder Afrikaners bestaan (kyk verderaan), maar ʼn mens sou kon aanvoer dat hierdie genetiese diversiteit irrelevant gemaak is deur die geskiedenis van rasse-klassifikasie waarvoor apartheid en Suid-Afrika bekend is.

Aangesien beide ras as etnisiteit deur die self sowel as van buite bepaal word, bly die vraag: wat onderskei ras van etnisiteit? Markus (2008, p. 654) stel die volgende definisies van ras en etnisiteit voor:

Race is a dynamic set of historically derived and institutionalized ideas and practices that (1) sorts people into ethnic groups according to perceived physical and behavioral human characteristics; (2) associates differential value, power, and privilege with these characteristics and establishes a social status ranking among the different groups; and (3) emerges (a) when groups are perceived to pose a threat (political, economic, or cultural) to each other’s world view or way of life; and/or (b) to justify the denigration and exploitation (past, current, or future) of, and prejudice toward, other groups.

Ethnicity is a dynamic set of historically derived and institutionalized ideas and practices that (1) allows people to identify or to be identified with groupings of people on the basis of presumed (and usually claimed) commonalities including language, history, nation or region of origin, customs, ways of being, religion, names, physical appearance, and/or genealogy or ancestry; (2) can be a source of meaning, action, and identity; and (3) confers a sense of belonging, pride, and motivation.

Die verskil tussen ras en etnisiteit lê met ander woorde volgens Markus nie daarin of fisiese voorkoms bydra tot in- of uitsluiting nie (fisiese verskille maak deel uit van beide ras en etnisiteit, volgens hierdie definisies), maar eerder dat ʼn neerhalende siening en uitbuiting van die ander ʼn komponent van ras is, terwyl etnisiteit positief gesien word as ʼn bron van betekenis, identiteit, ʼn gevoel van behoort en trots. Die skeidslyn, soos die voorafgaande aantoon, is egter vaag.

Fu, He en Hou (2014, p. 2483) stel ʼn eenvoudiger onderskeid tussen ras en etnisiteit voor: “race refers to a person’s physical appearance or characteristics, while ethnicity is more viewed as a culture concept, relating to nationality, rituals and cultural heritages, or even ideology”. Hulle let op navorsing van byvoorbeeld Zhuang en Bradtmiller (2005), Zhuang, et al. (2010), Ball en Molenbroek (2008), Ball, et al. (2010), Hill, et al. (1995) en Xie, et al. (2012), wat – in teenstelling met Markus se bewerings hierbo – wel daarop dui dat fisiese verskille gebruik kan word om ras te onderskei (sien ook Fu, He en Hou (2014) se bibliografie). Hierby sou ʼn mens Trivedi en Amali (2017) en Vo, et al. (2018) en hul bibliografieë kon voeg, wat dui op hoe fisiese verskille in masjienleer gebruik word om tussen rasse te onderskei.

Verskeie studies is in die verlede onderneem wat daarop dui dat die Afrikaner nie ʼn suiwer Europese genetiese samestelling het nie ((Heese, 1971) (Heese, 1979) (Heese, 1984) (Greeff, 2007) (Erasmus, et al., 2015)). Soos Pokahontas in Amerika die stammoeder van President Wilson geword het, het die slavin, Maria Lossee, byvoorbeeld die stammoeder van Presidente Kruger en Steyn geword (Heese, 1979). Boonop is daar die geval van die gemeenskap van swart Afrikaners by Onverwacht, wat na die Anglo-Boereoorlog toegelaat is om grond naby Cullinan te koop en hulself as Afrikaners klassifiseer ((De Vries, 2005) (Rhode, 2012)).

Hierteenoor was daar in die twintigste eeu ʼn poging om die Afrikaner wel as uitsluitlik van Europese herkoms te definieer ((Cloete, 1992) (Giliomee, 2004)). Colenbrander (1964) dui byvoorbeeld daarop dat die Afrikaner se gekleurde komponent minder as 1% van sy samestelling uitmaak. Gedurende die 20ste eeu is die term Afrikaner deur Afrikanernasionaliste geapproprieer om uitsluitlik op ‘wit’ Afrikaanssprekendes te dui ((Giliomee, 2004) (Theunissen, 2015)). Treurnicht (1975, p. 18) skryf byvoorbeeld: “Nooit sedert die volksplanting in 1652 is die gekleurde volksgroepe tot die volksgeledere van die Afrikaner of as deel van die blanke gemeenskap aanvaar nie.”

Ook meer onlangs word die Afrikaner gereeld as ʼn “wit” volk getipeer (Verwey & Quayle, 2012). Malan (2005) verwys na “die gangbare definisie van ‘’n Afrikaner’” as “ʼn blanke Afrikaanssprekende wat die Afrikanerkultuur deel,” en voeg by: “Die hele wêreld aanvaar tans dat Afrikaners blank is” (al verskil hy van hierdie siening). FW de Klerk skryf in sy ode aan Margaret Thatcher (De Klerk, 2013): “how would Afrikaners and other whites be able to retain the right to national self-determination that had been the central theme of their history?” Flip Buys (2013) skryf ook: “verreweg die meeste mense wat hulself as Afrikaners beskou [is] wit.” Solidariteit se Navorsingsinstituut (2018, p. 5) formuleer ʼn werksdefinisie oor die Afrikaner eenvoudig as “mense wat hulle ras as wit en hulle taal as Afrikaans aangee.” Die Cambridge woordeboek is meer eng wanneer hulle Afrikaner beskryf as: “a South African person whose family was originally Dutch and whose first language is Afrikaans,” wat ook soortgelyk is aan die definisie van die Unrepresented Nations and Peoples Organisation (UNPO): “The Afrikaners are descendants of Europeans who arrived in South Africa in the seventeenth century. They speak their own language, Afrikaans, which is derived from Dutch” (UNPO, 2017). In al hierdie gevalle word a) die Afrikaner se herkoms as Europees erken, en b) sy taal as ʼn belangrike komponent van sy etnisiteit erken. Taal, soos die 14de eeuse Skotse historikus, John of Fordun, erken het (Bartlett, 2001, p. 48), speel ʼn belangrike rol in etnisiteit, en dus ook ten opsigte van die Afrikaner.

Die vraag wat egter in die huidige studie aan bod kom, is: wat is die algemene persepsie oor die ras van die Afrikaner? Hoe dit bepaal is, word in die volgende afdeling bespreek.

3. Metodes

In ʼn onlangse verslag dui World Wide Worx (2016) daarop dat die sosiale media platform, Twitter, deur om en by 7.7-milljoen mense in Suid-Afrika gebruik word, wat dit die derde gewildste sosiale media platform in Suid-Afrika na YouTube (8.74-milljoen) en Facebook (14-milljoen) maak. Twitter laat gebruikers toe om kort boodskappe te plaas om hul opinies te lug en is bekend daarvoor dat dit ʼn politieke platform is. Om hierdie rede word Twitter dan ook veral gebruik om mense se opinies te bepaal. Twitter word onder andere gebruik om die opinies van mense tydens en teenoor verkiesings te bepaal ((Tumasjan, et al., 2010) (Wang, et al., 2012)), mense se houdings teenoor projekte (Jiang, et al., 2016), die wêreld se emosionele toestand (Milne, et al., 2015), of mense se houdings teenoor gemeenskappe (Kotzé & Senekal, 2018). Tumasjan, et al. (2010, p. 184) voer aan: “Twitter can be seen as a valid real-time indicator of political sentiment.”

Een van die voordele van ʼn studie van Twitter is dat mense anders reageer wanneer hulle besef hulle word ondersoek (Barge & Endsor, 2014, p. 43), wat beteken dat vraelyste nie altyd mense se ‘ware’ opinies weergee nie maar dalk eerder wat hulle dink hulle moet antwoord (Chamlertwat, et al., 2012, p. 976). ʼn Nadeel is egter dat Twitter nie verteenwoordigend is van die algemene publiek nie (Omand, et al., 2012, p. 810), wat die veralgemeenbaarheid van resultate beperk. Aan die ander kant laat Twitter die navorser toe om ʼn baie groter hoeveelheid mense se opinies te ondersoek as wat tradisionele metodes soos vraelyste toelaat, wat weer die veralgemeenbaarheid van resultate verhoog. In die huidige studie word 14 119 gebruikers se opinies ontleed, wat aansienlik meer is as wat met byvoorbeeld vraelyste ondersoek kan word.

Vir die huidige studie is alle boodskappe (twiets) wat op Twitter geplaas is en waarin die woord “afrikaner” voorkom, versamel. Die datastel strek van 6 November 2018 tot 6 April 2019, dus oor vyf maande en sluit 67 799 twiets en 28 902 unieke twiets in wat deur 24 968 gebruikers geplaas is. Die woord is bo die hutsmerker (#Afrikaner) gekies omdat alle gebruikers nie noodwendig gebruik maak van die hutsmerker nie, en ʼn soektog na die woord tel die hutsmerker op, maar nie andersom nie.

Na die twiets versamel is, is die taal van die twiets geïdentifiseer deur gebruik te maak van Google se Natural Language Processing API. Dit is gedoen omdat twiets in verskeie tale gevind is waarin die woord afrikaner voorkom. Alle twiets is deur dieselfde API in Engels vertaal ten einde die inhoud te kan bepaal wanneer twiets in ʼn taal geplaas is wat die outeur nie magtig is nie (byvoorbeeld Spaans, Sweeds of Italiaans). Hierdie werkswyse is geensins foutloos nie, maar gegewe die volume teks en die feit dat masjienvertalings verstaanbaar is, is daar besluit om nie ʼn menslike vertaler te gebruik nie.

Die woord afrikaner dra verskillende betekenisse in verskillende tale. In Duits, Noorweegs, Deens en Sweeds verwys dit byvoorbeeld na “iemand vanaf Afrika”, terwyl die woord dieselfde betekenis in Spaans en Frans as in Afrikaans of Engels dra. Om te toets of woordeboekdefinisies ooreenstem met die gebruik van die woord afrikaner in verskillende tale, is steekproewe onderneem oor verskeie tale. Tabel 1 dui ʼn aantal voorbeelde uit die huidige datastel aan. Die outomatiese vertaling in Engels word regs verskaf.

Tabel 1 Die gebruik van die woord “afrikaner” in verskillende tale

Taal

Twiet

Engels (masjienvertaling)

Sweeds

Tre afrikaner häktade för gruppvåldtäkt på Södermalm – Nyheter Idag

Three Africans arrested for gang rape in Södermalm – News Today

En vacker och intelligent vit 22-åring tjej med A i alla ämnen blir gruppvåldtagen och mördad av ett gäng svarta afrikaner😡😡😡😭😭 Är det detta ni vill? Är det värt det med massinvandring? Dela om du vill se en förändring!😡 #svpol #migpol #sd2019 #AfS2019

A beautiful and intelligent white 22-year-old girl with A in all subjects are gang-raped and murdered by a gang of black afrikaner😡😡😡😭😭 Is that what you want? Is it worth it to mass immigration? Share if you want to see a change! 😡 #svpol #migpol # sd2019 # AfS2019

Noorweegs

Hvis du aldri har blitt forbanna på den innvandringspolitikken som føres i landet så har du heller aldri lest en personlig fortelling fra ei 15 år gammel jente om hvordan det føles å voldtas med kniv mot strupen av en afrikaner.

If you’ve never been pissed off at the immigration policies pursued in the country you have never read a personal story of a 15 years old girl about how it feels to be raped with a knife at the throat of an African.

Duits

Freiburg Hauptschule … ein Afrikaner schlägt einem Deutschen Schüler das Pausenbrot aus der Hand .. und schlägt Ihm in das Gesicht …. der Deutsche Schüler sagt Zitat : scheiss Neger… und schlägt zurück … Ergebnis ein Schulverweis … er muss such eine neue Schule suchen

Freiburg main school … an African beats a German student’s lunchbox from the hand .. and hits him in the face …. the German student says Quote: fucking nigger … and fighting back … Result an expulsion … he must search to find a new school

Wenn Gott gewollt hätte,dass Europa ein Ort für Afrikaner sei,hätte er sie weiss gemacht.!!!

If God had willed that Europe is a place for Africans, he would have made them white.!!!

Nederlands

Congolese(54) meegelift/carrière gemaakt bij linkse partij in Italië, stapt uit, richt “Afrikaanse partij op alleen voor Afrikanen” met 100%racistisch programma, links juicht

Congolese (54) hitched / career made by left-wing party in Italy, get off, dir “African Party for Africans only” 100% racist program, left cheers

Zo begint de #terreur – en met officiele #toestemming! De kleinste Nederlandse kinderen gaan uitgescholden & belaagd worden op sinterklaasfeestjes. Hoe verschilt dat van belaagde #Afrikaner kleintjes op lagerescholen in #ZuidAfrika? –

Thus begins the #terreur – and with official #toestemming! The smallest Dutch children are abused and attacked to Saint Nicholas parties. How is that different from endangered #Afrikaner children in lower schools #ZuidAfrika? –

Pools

Erytrejczyk i dwaj Somalijczycy aresztowani za gwałt zbiorowy w centrum Sztokholmu

Eritrean and two Somalis arrested for gang rape in central Stockholm

Niemcy. Migrant z Afryki subsaharyjskiej przeciął twarz młodej kobiety nożem tylko dlatego, że nie miała papierosa! Kirchheim Teck 19-letnia kobieta w sobotni wieczór o godzinie 23:15 została poważnie oszpecona nożem.

Germany. Migrant from sub-Saharan Africa cut the face of a young woman with a knife because she did not have a cigarette! Kirchheim Teck 19-year-old woman on Saturday night at 23:15 was severely disfigured knife.

Frans

1/7 des afrikaners vie dans des bidonvilles ( 500 000 ) La politique actuelle est anti blanche. Effectivement il y a un certain pouvoir blanc mais cela ne doit pas de résoudre comme cela . C’est pour ça que je prenne une zone de l’Afrique du sur pour les afrikaner et les coloured

1/7 Afrikaners living in slums (500,000) Current policy is anti white. Sure there are some white power but this does not solve like that. That’s why I take an African area on for Afrikaner and colored

ce matin: Deuxième temps ce mardi de notre série sur l’Afrique du Sud. Aujourd’hui Victor Macé de Lépinay nous guide, en compagnie de ses deux invitées, dans le Voortrekker Monument de Pretoria, lieu symbolique de l’histoire afrikaner.

this morning Second time on Tuesday in our series on South Africa. Today Victor Mace Lépinay to guide us with his two guests in the Voortrekker Monument in Pretoria, symbolic place of Afrikaner history.

Let daarop dat die “afrikaner” betrokke by die verkragting in Södermalm in Swede elders geïdentifiseer is as afkomstig van Somalië en Eritrea. Bostaande voorbeelde toon duidelik aan dat woordeboekdefinisies steeds geldig is: In Duits, Sweeds, Deens en Pools dui die woord op “iemand vanaf Afrika”, terwyl die woord in Frans na ʼn Afrikaanssprekende verwys.

Eenvoudigheidshalwe en ten einde slegs twiets in te sluit wat na die Afrikaner as Afrikaanssprekende verwys, is slegs twiets ingesluit wat in Engels geplaas is. Indien daar volgens taal gefiltreer word, bly daar 23 832 twiets oor wat deur 14 119 gebruikers geplaas is.

Na twiets verwyder is wat nie relevant is vir die huidige studie nie, is kernwoorde geïdentifiseer wat saamhang met ʼn aanduiding dat Afrikaners as wit gesien word. Hierdie woorde is met ʼn deeglike lees van die eerste 5 000 twiets geïdentifiseer en deur middel van steekproewe verder geverifieer. Die woorde white, privilege, Boer, WMC, Holland, Europe, Dutch, thief en black is byvoorbeeld geïdentifiseer as samehangend met ras. Kyk byvoorbeeld na die tien voorbeelde in Tabel 2, wat aandui dat die spreker die Afrikaner as wit ag. Die 15 twiets wat die meeste gedeel is en waarin velkleur gespesifiseer is, word in Addendum 1 verskaf. Die 15 twiets wat die meeste gedeel is en waarin velkleur nie gespesifiseer is nie, word in Addendum 2 verskaf. Twiets word verbatim weergegee.

Tabel 2 Twiets wat saamhang met ras

Twiet

Kernwoord

 1. Round 1 motion of Cape Town WUDC: TH, as South Africa, would forcibly break up exclusive Afrikaner* enclaves. *Afrikaners are a white South African ethnic group descended from predominantly Dutch settlers

white

 1. When an Afrikaner says “Ons” he’s not talking bout any black person.

black

 1. #racism #racist #blacklivesmatter #ChildrensBooks #ChildrenInNeed #Afrikaans #WhitePeople #Afrikaner #ElectionEve #Election2018 Who would let #CHILDREN live like this? We WILL end all #squattercamps in #SouthAfrica by March 2019 PERIOD! SUPPORT US

white

 1. “Afrikaner boys (White men), die poppe sal dans” “The EFF is coming for you” “Pray that the EFF don’t come into power, because if we do…………” #FarmMurders

white

 1. Afrikaner nationalists used the same argument to address the “poor whites question” in 1932. It was known then as the Carnegie Commission. It became better known as “apartheid”.

white

 1. Forgive who? Every white person in Africa is European, whether you’re English or Afrikaner you’re European. We shall pick ourselves up, which is why land expropriation is top of the agenda.

white

 1. While we black South Africans are failing to build a single school that will embrace our own culture. Busy forcing our children in throat of white and Afrikaner schools. While running away from free public schools we created. We are useless kodwa, we don’t invest in education.

black

 1. I don’t care how the world is divided I care about your Genetic makeup, you can call yourselves Afrikaner all day but your DNA is still Dutch

Dutch

 1. ‘Afrikaner’ : a White native of the Republic of South Africa whose mother tongue is Afrikaans. See also ‘Boer’.

white

 1. ” Teach us Black people to trade within ourselves… like you guys do ” – a Black woman to an Afrikaner businessman! I am defeated!!! 😥🤮🤒☹

black

Na sulke kernwoorde geïdentifiseer is, is van ʼn gereelde uitdrukking gebruik gemaak om alle twiets in twee kategorieë te klassifiseer op grond van of die woorde voorkom of nie: stelling dat die Afrikaner wit is/geen stelling dat die Afrikaner wit is nie. Daar is ook ondersoek ingestel na die geskiktheid van masjienleer om boodskappe te klassifiseer, maar aangesien die datastel skeef is (sien resultate hieronder), was masjienleer nie geskik vir die huidige ondersoek nie.

Daar is ook ondersoek ingestel na of mense ontken dat ras ʼn komponent van die Afrikaner se etnisiteit uitmaak. Sulke twiets is moeiliker om op te spoor, maar by nadere ondersoek kon verwysings na Sandra Laing (ʼn meisie wat in 1955 as kleurling geklassifiseer is na albei haar ouers as wit geklassifiseer is) en die woorde actually white en bloodline gebruik word. Voorbeelde van sulke twiets kan in Tabel 3 gesien word. Twiets word verbatim weergegee.

Tabel 3 Twiets wat dui op die Afrikaner se gemengde herkoms

Twiet

Kernwoord

 1. More importantly, and the point of @user’s tweet, is how is black being defined? The Afrikaner bloodline is shown to have as much as 6% “non white” (see @user). Is 6% black enough? 25%? What about 50%? What about Sandra Laing?

Laing

 1. I have long pointed out that the Afrikaner bloodline has a percentage of “black” blood. There’s been shunned as not “black enough”. Now suddenly people who identify as white are being called out as not being white. This country is truly screwed up

bloodline

 1. It’s the same reason why they keep editing out the Wikipedia pages that point out that their Afrikaner heroes like Andries Pretorius who lead the great trek and who Pretoria is named after wasn’t actually white.

Actually white

 1. Francis Galton wrote that genetic recessives reveal itself generation(s) later through differential reproduction. Sandra Laing (1955) was a black girl born to ”white” Afrikaner parents in South Africa. Both parents had genetic recessives.

Laing

Twiets wat ontken dat die Afrikaner wit is, is met behulp van sulke woorde as gemeng geklassifiseer, wat beteken twiets kon nou in drie kategorieë geklassifiseer word:

 1.     aanduiding dat die Afrikaner wit is,
 2.     aanduiding dat die Afrikaner gemeng is,
 3.     geen verwysing na ras nie.

Verder is dit belangrik om te bepaal of ras deur Afrikaners self aan die Afrikaner toegeskryf word en of dit van buite opgelê word. Daar is reeds ʼn groot hoeveelheid navorsing gedoen oor die bepaling van ras deur middel van name (Malmasi & Dras, 2014) (Lee, et al., 2017) (Voicu, 2018). Mislove, Lehmann, Ahn, Onnela en Rosenquist (2011) skakel byvoorbeeld die vanne van Twitter-gebruikers met die VSA se nasionale sensus om gebruikers se ras te bepaal. Hulle (2011, p. 556) noem byvoorbeeld dat die van Meyers in 86% van gevalle na witmense verwys, 9,7% van gevalle na swart Amerikaners, 0,4% van gevalle na Asiate, en in 1,4% van gevalle na mense van Spaanse afkoms. Lee et al. (2017, p. 2081) skryf dat taal die belangrikste maatstaf is om mense se herkoms deur middel van name op te spoor: mense met Duitse name is waarskynlik van Duitse of Oostenrykse afkoms, terwyl mense met Chinese name waarskynlik van Chinese afkoms is. Tweedens moet ʼn mens volgens Lee et al. (2017, p. 2081) ʼn land se geskiedenis in ag neem: die Spaanse kolonialisasie van Mexiko het byvoorbeeld daartoe gelei dat Meksikane oorwegend Spaanse name het.

Lee et al. (2017, p. 2081) se insigte kan op Suid-Afrika van toepassing gemaak word. Taal speel steeds ʼn belangrike rol in Suid-Afrika en mense met Zoeloe, Xhosa of Sotho vanne behoort oorwegend swart te wees, terwyl mense met Afrikaanse vanne meesal wit of kleurling behoort te wees, alhoewel die historiese vermenging van die wit en kleurling bevolking kan veroorsaak dat ʼn onderskeid moeilik is om te tref op grond van Afrikaanse vanne. Omdat taal steeds ʼn belangrike faktor in Suid-Afrika is, maak ek gebruik van Google se Natural Language Processing API om die linguistiese herkoms van gebruikersname te bepaal. Dié metode sal geensins foutloos wees nie, maar kan as ʼn aanduiding gebruik word van wie oor die Afrikaner skryf op Twitter. Neem egter ook in ag dat gebruikers self hul name kan invul, wat beteken dat hulle enige name kan gee.

Die volgende afdeling bespreek die resultate.

4. Resultate

Tabel 4 dui die resultate van die huidige studie aan. Die kategorie wit/gemeng sluit aan by gemeng, maar dui ook aan dat die twiet daarna verwys dat die Afrikaner as wit gesien word. Sulke twiets dui gewoonlik aan dat alhoewel die Afrikaner as wit gesien word, hy inderwaarheid van gemengde herkoms is.

Tabel 4 Engelse twiets oor die Afrikaner (insluitend geen ras genoem nie)

Etniese herkoms

#twiets

%twiets

#gebruikers

%gebruikers

ongedefinieer

13911

58,37

7791

55,18

wit

9899

41,54

6309

44,68

wit / gemeng

21

0,09

18

0,13

gemeng

1

0

1

0,01

Totaal

23832

100

14119

100

Van die 23 832 twiets wat oor die Afrikaner (in die Afrikaanse of Engelse sin van die term) handel, het die woorde white, privilege, Boer, WMC, Holland, Europe, Dutch, thief en black in 9 899 (41,54%) twiets voorgekom. Dit beteken dat 42% van die 23 832 twiets duidelik stel dat hulle die Afrikaner as wit ag. Uit die 14 119 gebruikers het 6 309 (44,68%) gebruikers ook gestel dat hulle die Afrikaner as wit ag. Slegs 22 twiets (0,09%) het gestel dat die Afrikaner as gemeng geag kan word, en dié siening verteenwoordig slegs 19 gebruikers (0,14%). Die res van die twiets het nie uitlatings oor ras gemaak nie.

Die resultate is meer treffend as twiets uit die resultate verwyder word wat geen uitlatings oor ras maak nie. Tabel 5 dui die resultate aan as twiets weggelaat word wat geen uitlatings oor ras maak nie.

Tabel 5 Engelse twiets oor die Afrikaner (uitgesluit geen ras genoem nie)

Etniese herkoms

#twiets

%twiets

#gebruikers

%gebruikers

wit

9899

99,78

6309

99,69

wit / gemeng

21

0,21

18

0,28

gemeng

1

0,01

1

0,02

Totaal

9921

100

6328

99,99

Tabel 5 dui aan dat wanneer ras genoem word, 9 899 twiets (99,8% van twiets) en 99,7% van gebruikers (6 309 gebruikers) die Afrikaner as wit ag, teenoor 0,21% van twiets en 0,3% van gebruikers (19 gebruikers) wat die Afrikaner as gemeng sien.

ʼn Verdere vraag is of Afrikaners self ras ter sprake bring en of ras deur nie-Afrikaners aan die Afrikaner toegeskryf word. Tabel 6 dui die taal van gebruikersname aan wat ras noem (top 10 tale).

Tabel 6 Taal van gebruikersname

Taal van naam

#gebruikers

%gebruikers

Engels

2783

43,81%

Zoeloe

605

9,52%

ongedefinieer

362

5,7%

Afrikaans

286

4,5%

Nederlands

187

2,94%

Sotho

161

2,53%

Frans

110

1,73%

Duits

103

1,62%

Spaans

88

1,39%

Xhosa

87

1,37%

Hier kan gesien word dat die grootste segment gebruikers Engelse name aangegee het, gevolg deur Zoeloe en dan Afrikaanse en Nederlandse gebruikersname. As gevolg van Afrikaners se diverse Europese oorsprong, kan dit verwag word dat Afrikaners se name as Afrikaans, Nederlands, Frans en Duits geïdentifiseer kan word, maar die Zoeloe, Sotho en Xhosa name is duidelik swart name. In die geval van Engelse name dui die groot persentasie op die gewildheid van Engelse name, maar dit is nie moontlik om te bepaal hoeveel van hierdie name na swart of wit gebruikers verwys nie. Nietemin dui Tabel 6 aan dat gebruikers wat ras aan die Afrikaner koppel, oorwegend nie Afrikaanse (of Nederlandse, Duitse of Franse) name het nie, wat daarop dui dat ras in die meerderheid gevalle van buite aan die Afrikaner opgelê word. Daar is egter ook ʼn groot groep met Afrikaanse, Nederlandse, Duitse en Franse name wat na ras verwys, wat daarop dui dat die etikettering van die Afrikaner as wit van sowel buite as binne opgelê word.

Indien ras van buite opgelê word, soos aangevoer deur byvoorbeeld Bartlett (2001) en Markus (2008) en toegepas deur die Unie van Suid-Afrika (1950), dan is dit duidelik dat om wit te wees, deel is van die Afrikaner se etnisiteit.

ʼn Klein aantal vals positiewe is ook gevind. Tabel 7 dui ʼn paar aan.

Tabel 7 Vals positiewe

Twiet

Kernwoord

 1. Slightly toasted white bread with lots of butter, dipped into sweet tea? Yeah its an old afrikaner thing, my grandparents used to do it a lot.

white

 1. Haha! Nah! Brahman has a tough competition man, there is Simmental Breed, Charolais Breed, Simbra Breed, Chabri Breed, Bonsmara Breed, Afrikaner Breed, etc. All along, I thought Brahman was..

Afrikaner

 1. Afrikaner Cattle. Because sometimes it’s easy to forget that there are breeds other than Angus, Charolais, and Simmental. (Picture from ). #cattle

Afrikaner

 1. Those criminal delinquents from Europe did not bring women to the cape. They found our beautiful xhoi and Nguni women here and raped them and that’s how the Afrikaner nation was born

Europe

Die eerste twiet is ʼn seldsame resep, maar dit is die enigste keer wat so iets voorkom. In die tweede en derde twiets word na Afrikanerbeeste verwys, maar dit is ook die enigste voorkoms van sulke verwysings. Die vierde twiet is egter interessant: dit postuleer ʼn heel ander verduideliking van die Afrikaner se genetiese herkoms. Die voorkoms van sulke uitsonderings is egter so min dat dit nie ʼn bedreiging vir die geldigheid van die resultate inhou nie.

5. Gevolgtrekking

Hierdie studie het duidelik aangetoon dat die Afrikaner se fisiese voorkoms ʼn belangrike komponent van sy etnisiteit uitmaak. Daar is uitgewys dat die oorweldigende meerderheid mense (99,7% van gebruikers wat ras noem) die Afrikaner as wit eerder as gemeng sien. Dit is ook beduidend dat meer as 41% van twiets ras noem: hier is geen poging aangewend om mense te vra of hulle die Afrikaner as wit sien nie, maar eerder is daar bloot gekyk na wat mense self oor Afrikaners sê. Bykans die helfte van gebruikers het uit hul eie ras ter sprake gebring, en dan met so ʼn oorweldigende meerderheid wat om wit te wees as ʼn komponent van Afrikanerwees sien. Alhoewel ras nie aanvanklik ʼn belangrike komponent van die Afrikaner se etnisiteit uitgemaak het nie, dui die huidige studie daarop dat dit tans die geval is.

Ras is egter net een komponent van die Afrikaner se etnisiteit, en toekomstige studies kan ander aspekte ontleed, asook ondersoek instel na hoe die Afrikaner in ander opsigte gesien word, byvoorbeeld oor watter temas hierdie twiets handel en of die Afrikaner in ʼn positiewe of negatiewe lig uitgebeeld word. Sulke studies kan gebruik maak van sentimentontleding of masjienleer om temas te identifiseer.

6. Verwysings

Ailawadhi, S. et al., 2018. Disease and outcome disparities in multiple myeloma: exploring the role of race/ethnicity in the Cooperative Group clinical trials. Nature, Volume 8, p. 67.
UNPO, 2017. Afrikaners. [Aanlyn]: https://unpo.org/members/8148 [Toegang tot 13 Mei 2019].
Ball, R. et al., 2010. A comparison between Chinese and Caucasian head shapes. Applied Ergonomics, 41(6), p. 832–839.
Ball, R. M. & Molenbroek, J. F. M., 2008. Measuring Chinese heads and faces. Human Diversity: design for life: 9th International Congress of Physiological Anthropology: Proceedings, p. 150–155.
Barge, J. & Endsor, M., 2014. A Structural Analysis of Social Media Networks. London: The International Centre for Security Analysis, The Policy Institute at King’s College.
Bartlett, R., 2001. Medieval and Modern Concepts of Race and Ethnicity. Journal of Medieval and Early Modern Studies, 31(1), pp. 39-56.
Buys, F., 2013. Wie en wat is ‘n Afrikaner?. [Aanlyn]: https://maroelamedia.co.za/debat/meningsvormers/wie-en-wat-is-n-afrikaner/ [Toegang tot 13 Mei 2019].
Chambers, D., 2019. This is what really happened on Clifton Fourth Beach: security firm boss. [Aanlyn]: https://www.timeslive.co.za/news/south-africa/2019-01-05-this-is-what-really-happened-on-clifton-fourth-beach-security-firm-boss/ [Toegang tot 8 Januarie 2019].
Chamlertwat, W., Bhattarakosol, P. & Rungkasiri, T., 2012. Discovering Consumer Insight from Twitter via Sentiment Analysis. Journal of Universal Computer Science, 18(8), pp. 973-992.
Chung, F., 2018. ‘The time for reconciliation is over’: South Africa votes to confiscate white-owned land without compensation. [Aanlyn]: https://www.news.com.au/finance/economy/world-economy/the-time-for-reconciliation-is-over-south-africa-votes-to-confiscate-whiteowned-without-compensation/news-story/a8a81155995b1adc1c399d3576c4c0bc [Toegang tot 8 Januarie 2019].
Cloete, E., 1992. Afrikaner identity: culture, tradition and gender. Agenda Feminist Media, Volume 13, pp. 42-56.
Colenbrander, H. T., 1964. De afkomst der Boeren. Kaapstad: Struik.
Collins, F. S., 2004. What we do and don’t know about ‘race’, ‘ethnicity’, genetics and health at the dawn of the genome era. Nature, 36(11), pp. 13-15.
De Klerk, F., 2013. Why South Africa owes a huge debt to the Iron Lady. [Aanlyn]: https://www.standard.co.uk/comment/comment/fw-de-klerk-why-south-africa-owes-a-huge-debt-to-the-iron-lady-8574822.html [Toegang tot 13 Mei 2019].
De Vries, A., 2005. Dié swart Afrikaners woon al jare op hul ‘bloedgrond’. Rapport, 26 Februarie, [Aanlyn]: http://www.rapport.co.za/Suid-Afrika/Nuus/Die-swart-Afrikaners-woon-al-jare-op-hul-bloedgrond-20050226-2 [Toegang tot 13 Mei 2019].
Du Toit, P., 2018. Men On A Mission: AfriForum’s Kriel And Roets En Route To US To Talk About Land, Crime. [Aanlyn]: https://www.huffingtonpost.co.za/2018/05/02/men-on-a-mission-afriforums-kriel-and-roets-en-route-to-us-to-talk-about-land-crime_a_23425166/ [Toegang tot 8 Januarie 2019].
Eloff, T., 2017. Who owns the land?. [Aanlyn]: http://www.politicsweb.co.za/opinion/who-owns-the-land [Toegang tot 10 April 2018].
Erasmus, J. C., Klingenberg, A. & Greeff, J. M., 2015. Allele frequencies of AVPR1A and MAOA in the Afrikaner population. South African Journal of Science , Volume 7, pp. 1-6.
Fihlani, P., 2018. Vicky Momberg: South African estate agent jailed for racist abuse. [Aanlyn]: https://www.bbc.com/news/world-africa-43567468 [Toegang tot 8 Januarie 2019].
Fu, S., He, H. & Hou, Z.-G., 2014. Learning Race from Face: A Survey. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 36(12), pp. 2483-2509.
Giliomee, H., 2004. Die Afrikaners. ’n Biografie. Kaapstad: Tafelberg.
Ginther, D. K. et al., 2011. Race, Ethnicity, and NIH Research Awards. Science, 333(6045), pp. 1015-1019.
Gous, N., 2018. AfriForum in Australia to talk about farm attacks and murders in SA. [Aanlyn]: https://www.timeslive.co.za/news/south-africa/2018-10-14-afriforum-in-australia-to-talk-about-farm-attacks-and-murders-in-sa/ [Toegang tot 8 Januarie 2019].
Greeff, J. M., 2007. Deconstructing Jaco: Genetic Heritage of an Afrikaner. Annals of Human Genetics, Volume 71, p. 674–688.
Grobler, R., 2018. No compensation for guessing what SA’s ‘word’ of the year is. [Aanlyn]: https://www.news24.com/SouthAfrica/News/no-compensation-for-guessing-what-sas-word-of-the-year-is-20181016 [Toegang tot 8 Januarie 2019].
Guerrero, S. et al., 2018. Analysis of Racial/Ethnic Representation in Select Basic and Applied Cancer Research Studies. Nature, Volume 8, p. 13978.
Heese, H., 1979. Identiteitsprobleme gedurende die 17de eeu. Kronos, Volume 1, pp. 27-33.
Heese, H., 1984. Groep sonder grense. Die rol en status van die gemengde bevolking aan die Kaap, 1652-1795. Bellville: Universiteit van Wes-Kaapland.
Heese, J., 1971. Die herkoms van die Afrikaner, 1657-1867. Kaapstad: A.A. Balkema.
Hill, H., Bruce, V. & Akamatsu, S., 1995. Perceiving the sex and race of faces: The role of shape and color. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 261(1362), p. 367–373.
Jiang, H., Lin, P. & Qiang, M., 2016. Public-opinion sentiment analysis for large hydro projects. Journal of Construction Engineering and Management, 142(2), p. 1–12.
Jorgenson, E. et al., 2017. Genetic contributors to variation in alcohol consumption vary by race/ethnicity in a large multi-ethnic genome-wide association study. Molecular Psychiatry, Volume 22, p. 1359–1367.
Killalea, D., 2018. South Africa: Peter Dutton’s ‘white farmer’ comments anger Pretoria. [Aanlyn]: https://www.news.com.au/finance/economy/world-economy/south-africa-peter-duttons-white-farmer-comments-anger-pretoria/news-story/a6a48505f72dabf517e961efa58242be [Toegang tot 8 Januarie 2019].
Kotzé, E. & Senekal, B. A., 2018. Employing sentiment analysis for gauging perceptions of minorities in multicultural societies: An analysis of Twitter feeds on the Afrikaans community of Orania in South Africa. The Journal for Transdisciplinary Research in Southern Africa, 14(1), p. a564.
Kriel, K., 2018. No Mr Ramaphosa, we’re in the US fighting for SA – AfriForum. [Aanlyn]: https://www.politicsweb.co.za/news-and-analysis/no-mr-ramaphosa-were-in-the-us-fighting-for-sa–af [Toegang tot 8 Januarie 2019].
Lee, J. et al., 2017. Name Nationality Classification with Recurrent Neural Networks. s.l., s.n., pp. 2081-2087.
Malan, C., 2005. Resensie van Die Afrikaners. ’n Biografie. Tydskrif vir Letterkunde, 42(2), pp. 211-212.
Malmasi, S. & Dras, M., 2014. A Data-driven Approach to Studying Given Names and their Gender and Ethnicity Associations. s.l., s.n., p. 145−149.
Markus, H. R., 2008. Pride, Prejudice, and Ambivalence: Toward a Unified Theory of Race and Ethnicity. American Psychologist, pp. 651-670.
Masinga, L., 2018. Concourt ruling on Hoërskool Overvaal a blow to non-racialism – Lesufi. [Aanlyn]: https://www.iol.co.za/news/politics/concourt-ruling-on-hoerskool-overvaal-a-blow-to-non-racialism-lesufi-16281981 [Toegang tot 8 Januarie 2019].
Milne, D. et al., 2015. We Feel: Taking the emotional pulse of the world. Melbourne, s.n.
Mislove, A. et al., 2011. Understanding the Demographics of Twitter Users. s.l., s.n., pp. 554-557.
Mitchley, A., 2018. Hoërskool Overvaal denies allegations of racial segregation. [Aanlyn]: https://www.news24.com/SouthAfrica/News/hoerskool-overvaal-denies-allegations-of-racial-segregation-20180109 [Toegang tot 8 Januarie 2019].
Mkokeli, S., 2018. South Africa’s Path to Land Reform Is Riddled With Pitfalls. [Aanlyn]: https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-11-23/south-africa-s-path-to-land-reform-is-riddled-with-pitfalls [Toegang tot 8 Januarie 2019].
Morisaki, N., Kawachi, I., Oken, E. & Fujiwara, T., 2017. Social and anthropometric factors explaining racial/ethnical differences in birth weight in the United States. Nature, Volume 7, p. 46657.
Nombembe, P., 2018. Sheep slaughtered on Clifton beach as animal rights activists protest. [Aanlyn]: https://www.timeslive.co.za/news/south-africa/2018-12-28-sheep-slaughtered-on-clifton-beach-as-animal-rights-activists-protest/ [Toegang tot 8 Januarie 2019].
Omand, D., Bartlett, J. & Miller, C., 2012. Introducing Social Media Intelligence (SOCMINT). Intelligence and National Security, 27(6), pp. 801-823.
Osborne, S., 2018. South Africa votes through motion that could lead to seizure of land from white farmers without compensation. [Aanlyn]: https://www.independent.co.uk/news/world/africa/south-africa-white-farms-land-seizure-anc-race-relations-a8234461.html [Toegang tot 8 Januarie 2019].
Osborne, S., 2018. South Africa votes through motion to seize land from white farmers without compensation. [Aanlyn]: https://www.independent.co.uk/news/world/africa/south-africa-white-farms-land-seizure-anc-race-relations-a8234461.html [Toegang tot 10 April 2018].
Pijoos, I., 2018. Vicki Momberg sentenced to an effective 2 years in prison for racist rant. [Aanlyn]: https://www.news24.com/SouthAfrica/News/vicki-momberg-sentenced-to-an-effective-2-years-in-prison-for-racist-rant-20180328 [Toegang tot 8 Januarie 2019].
Rademeyer, A., 2018. AfriForum-hoës in VSA vir bewusmaking oor plaasmoorde en onteiening. [Aanlyn]: https://maroelamedia.co.za/nuus/sa-nuus/afriforum-hoes-in-vsa-vir-bewusmaking-oor-plaasmoorde-en-onteiening/ [Toegang tot 8 Januarie 2019].
Rhode, S., 2012. The people of Onverwacht. Pretoria, s.n.
Ritchie, K., 2018. Vicki Momberg shouldn’t be alone for long. [Aanlyn]: https://www.iol.co.za/sundayindependent/dispatch/vicki-momberg-shouldnt-be-alone-for-long-14183453 [Toegang tot 8 Januarie 2019].
Roelf, W., 2018. South African parliament endorses report on disputed land reform. [Aanlyn]: https://www.reuters.com/article/us-safrica-land/south-african-parliament-endorses-report-on-disputed-land-reform-idUSKBN1O31WL [Toegang tot 8 Januarie 2019].
Rosenberg, N. A. et al., 2002. Genetic Structure of Human Populations. Science, 298(5602), pp. 2381-2385.
Sekhotho, K., 2018. SA’s word of the year 2018 is…. [Aanlyn]: https://ewn.co.za/2018/10/16/sa-s-word-of-the-year-2018-is [Toegang tot 8 Januarie 2019].
Solidariteit Navorsingsinstituut, 2018. Geanker in Afrika. Migrasiepatrone onder die Afrikanerbevolking, Centurion: Solidariteit Navorsingsinstituut.
Steinhauser, G., 2018. Trump Tweet on South African Land Overhaul Draws Government’s Ire. [Aanlyn]: https://www.wsj.com/articles/trump-tweet-on-south-african-land-reform-draws-governments-ire-1535017460 [Toegang tot 8 Januarie 2019].
Theunissen, P., 2015. Being ‘Afrikaans’: A contested identity. Paper presented at the International Communication Association Annual Conference, San Juan, Puerto Rico.
Treurnicht, A., 1975. Credo van ‘n Afrikaner. Kaapstad: Tafelberg.
Trivedi, A. & Amali, D. G. B., 2017. A comparative study of machine learning models for ethnicity classification. Proceedings of the IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, p. 042091.
Tumasjan, A., Sprenger, T. O., Sandner, P. G. & Welpe, I. M., 2010. Predicting Elections with Twitter: What 140 Characters Reveal about Political Sentiment. s.l., Association for the Advancement of Artificial Intelligence, pp. 178-185.
Tumasjan, A., Sprenger, T., Sandner, P. & Welpe, I., 2010. Predicting elections with Twitter: What 140 characters reveal about political sentiment. s.l., s.n., p. 178–185.
Unie van Suid-Afrika, 1950. Population Registration Act, 1950. Kaapstad: Unie van Suid-Afrika.
Verwey, C. & Quayle, M., 2012. Whiteness, racism, and Afrikaner identity in postapartheid South Africa. African Affairs, 111(445), p. 551–575.
Vo, T., Nguyen, T. & Le, C. T., 2018. Race Recognition Using Deep Convolutional Neural Networks. Symmetry, 10(564), pp. 1-15.
Voicu, I., 2018. Using First Name Information to Improve Race and Ethnicity Classification. Statistics and Public Policy, 5(1), pp. 1-13.
Wang, H. et al., 2012. A System for Real-time Twitter Sentiment Analysis of 2012 U.S. Presidential Election Cycle. s.l., s.n., p. 115–120.
World Wide Worx, 2016. South African Social Media Landscape 2017 – Executive summary. [Aanlyn]: http://www.worldwideworx.com/wp-content/uploads/2016/09/Social-Media-2017-Executive-Summary.pdf [Toegang tot November 2017].
Xie, Y., Luu, K. & Savvides, M., 2012. A robust approach to facial ethnicity classification on large scale face databases. Proceedings of the IEEE International Conference on Biometrics: Theory, Applications, and Systems, p. 143– 149.
Zhuang, Z. & Bradtmiller, B., 2005. Head-and-face anthropometric survey of U.S. respirator users. Journal of Occupational and Environmental Hygiene, 2(11), p. 567–576.
Zhuang, Z. et al., 2010. Shape analysis of 3D head scan data for U.S. respirator users. EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, Volume 3, p. 1–10.
Zuberi, T., Sibanda, A. & Udjo, E. O., 2015. The Demography of South Africa. New York: Routledge.

7. Addendum 1: Ras duidelik gespesifiseer

Hierdie is die 15 twiets wat die meeste gedeel is waarin ras gespesifiseer is.

Nommer

Teks

#rekords
1

Happy 72nd Birthday to the late Steve Biko. An anti-apartheid activist, he founded the Black Consciousness Movement. On 12 September 1977, Stephen Bantu Biko died in a prison cell in Pretoria. 20 years later, an Afrikaner police, Gideon Nieuwoudt, admitted to killing him.

857
2

Dear Citizen. Here is your genocide definition. Don’t think it’s not happening because you’re not a white Afrikaner. Call us brats, cry-babies or cockroaches, if you want. You will be judged for laughing at the pain of an exterminated minority

186
3

SA celebs are part of this ongoing racist problem. Just a few days ago, black Twitter sympathized with Lerato Kganyago for being attacked by an Afrikaner man. We even pressured PickNPay to release the tape of her ordeal. Today #CliftonBeach is trending, she’s nowhere to be found.

178
4

#GivenMakhari was fawning & weak & allowed #JohannRupert to get away with appalling racist arrogance. Johann is an arrogant, racist white Afrikaner. He treated Given with disdain. Not sure Given deserve better. But black South Africa does not deserve Johann Rupert’s arrogance!

154
5

Like I previously said. It’s useless to celebrate Siya Kolisi as the first Springbok Captain for as long as he still continues to sing “Die Stem” and infatuated with the whole Afrikaner culture in SA Rugby. Not all blacks are black excellence, esp blacks who are wannabe whites

134
6

Plz help support the most vulnerable in South Africa.These white children &elderly suffer greatly due 2racist govt policies.Elderly should never hav2 survive on cat food&all children should have blankets.Please take time to read.

100
7

Before formalisation Afrikaans was considered a “Hotnotstaaltjie”. 200 years after the birth of Oude Ram Afrikaner, white settlers started to call themselves Afrikaners and took Afrikaans, the language of the mixed-race descendants of indigenous Khoikhoi and slaves, as their own.

82
8

Afrikaner Children Squatter Camps  Afrikaner young suffering for a past they had no say in. With their parents falling victim to B.E.E laws, what future have these people?

76
9

For my claims of genocide to qualify I can only include white, Afrikaner farmers. Not all whites. Although subject to staggering mortality rates, very few groups in the world are killed at rates higher than 100/100 000. No singing matter and no parody can soften the blow.

67
10

Did you know that Namib Mills, a company owned by a white South African man who doesn’t even live in Namibia, has an all white management team? Everyone, bar one German lady, is a white Afrikaner. Checkout their website:

56
11

I might be Irish, I know I am a a$$hole… but I have never met a “culture and nation” that has more respect, love, perseverance, patience, respect and love as a true Afrikaner (Boer) – I have your back Boertjie and much love #TwitterBoere

53
12

#Pretoria | Boereoorlog forte moet as erfenis bewaar word!🇿🇦 “Die @VFplusGP-Jeug doen ‘n beroep op die @CityTshwane asook die departement van @ArtsCultureSA om die vier forte in Pretoria te restoureer!” – @JeanKriek 📌Artikel:  #OnsErfenis #AngloBoerWar🐴

51
13

ENGLAND WAS NEVER CHARGE WITH WAR CRIMES AGAINST AFRIKANERS WHICH WAS COMMITTED IN THE BOER WAR? IT’S NEVER TO LATE TO GET JUSTICE? ENGLAND HAVE NEVER APOLOGIES FOR THEIR ABUSE OF THE AFRIKANER WOMEN AND CHILDREN? RAPE, HUMAN RIGHTS VIOLATION, MURDER OF CHILDREN BY STAVING THEM?

48
14

America 🇺🇸 is slowly awakening what the ANC EFF BFLF Terrorists are doing to the Afrikaner Boer People in South Africa 🇿🇦. The ANC EFF BFLF are nothing but MONSTERS!!

48
15

In 1707 a man named Hendrik Bidault, on being arrested at the Cape by the VOC, shouted “Ik ben een Africaander!” (I am an Afrikaner!) Bidault’s defiant cry of secession from Dutch law & VOC sovereignty was a leap towards establishing a new identity – an Afrikaner identity.

44

8. Addendum 2: Ras nie gespesifiseer nie

Hierdie is die 15 twiets wat die meeste gedeel is waarin ras nie gespesifiseer is nie.

Nommer Teks #rekords
1

Accord on Afrikaner self-determination recognises the Afrikaner people’s right to self-determination Signed on 23 April 1994 by: 1. FF – Constand Viljoen 2. ANC – Thabo Mbeki 3. Apartheid Govt (NP) – Roelf Meyer Protected by the Constitution in Section 235 Orania was first.

337
2

I always have a little laugh when I think about how the actual Jan van Riebeeck (left) wasn’t aesthetically pleasing enough for Afrikaner nationalist propaganda, so they kept the erroneous image of Bartholomeus Vermuyden (right), a man with no connection to South Africa😂

190
3

Afrikaner nationalism forced all government employees to join Sanlam. In China; they closed down Amazon until Alibaba became number 1 in the world. In South Africa we talk BBBEE but can’t have most employees on Sizwe Medical Aid.

139
4

Rather than blaming Britain for the Afrikaner people’s poverty in the 1930/40’s, #JohanRupert’s father started a business in his garage and worked 30 years before achieving success! To negate that is cognitive dissonance.

99
5

I have a South African ID that states I am South Africa. I come from the Afrikaner culture and I speak Afrikaans, note the “Afrika” in both of those words. You can come with your idiotic ideas and statements that I am not African, I will simply slap you with my RSA ID. Tsek.

87
6

Tomorrow is our Covenant day! Be sure to share it with all your Afrikaner Patriot friends to celebrate it!

78
7

Despite superior military power, Afrikaners simply surrendered without defeat. “You, me and our men can take this country in an afternoon,” said former Chief of the SADF general Constand Viljoen, famously to General George Meiring. But, the Afrikaner just gave up his birthright.

75
8

Afrikaner calls Clifton beach protesters ‘k***ir barbarians’, Malema a ‘real k***ir’

73
9

A grand total of 22 house break-ins and robberies in rural areas, maliciously labelled “farm attacks” by Afrikaner supremacist lobby Afriforum have been reported in the Western Cape in 2018 Meanwhile Manenberg had 505 gunshots in 9 days without a single lobby group raising alarm

69
10 Give the Afrikaner Nation an empty piece of desolate land and come back in 100 years. What do you think you would find? 68
11

Mkhari – let’s create opportunities for networking for business. Rupert: You want an Afrikaner money ? #RupertOnPower 🤯😳🥶

68
12 Has anyone seen this before? Afrikaner Self Determination Accords- Signed by the UK & US ambassadors. And agreed to by the ANC. 63
13

If we are to get Help from the USA, Do you want refugee status or a forced negotiated settlement for a homeland along the lines of the Afrikaner Self Determination accords 1994 (see thread for info)

55
14

I am in need of all Afrikaner people. Something major is being prepared to prove without a doubt exactly what’s going on, in a legal way…in chronological order. We need to cooperation of ur community 2 help w/statements of being victims and any evidence of proof. Documents…

55
15

Yes, your anti-Afrikaner racism makes it hard for you to show respect when an Afrikaner is speaking…

46

Doomsday Preppers on a national scale: The National Party’s preparations for self-sufficiency during apartheid

Burgert Senekal

Abstract

As individual preppers prepare for emergencies by stockpiling food, weapons and water, the National Party (NP) government of South Africa started preparing for extensive isolation in the 1960s because of its racial policies. This article examines the measures taken by the NP government to mitigate the effects of sanctions, embargoes and boycotts, and shows how the South African government not only established a vibrant arms industry to counter the mandatory international arms embargo of 1977, but also created infrastructure and private enterprises, such as Sasol, to provide in the country’s energy needs. In addition, South Africa stockpiled large oil supplies in anticipation of the oil boycott that eventually came in 1979, and built dams to help make the country self-sufficient in terms of food supplies. Overall, the country’s emphasis on self-sufficiency as well as its ability to circumvent sanctions and embargoes allowed it to blunt the effects of international attempts to isolate the country when these became extensive in the late 1980s.

Introduction

While individual prepping in the run up to the 1994 election is studied elsewhere (Senekal 2014), the preparations made by the National Party (NP) government for its form of an emergency – debilitating sanctions – have not been studied comprehensively. Since the 1960s, the NP was well aware that its racial policies would continue to isolate the country, and numerous steps were taken to mitigate the effects of sanctions, boycotts, and embargoes. Like the individual Doomsday Preppers on National Geographic Channel who stockpile weapons, food, water and energy sources, the NP established a local weapons industry and stockpiled reserves, they developed ways of manufacturing and stockpiling oil for energy, invested in agriculture to become self-sufficient in terms of food, etc. It is with these preparations that this article deals. Initiatives are described that aimed at mitigating the effects of international efforts to isolate South Africa, and the effectiveness of both sanctions, boycotts, and embargoes on the one hand, and preparations on the other, are investigated. As such, this article investigates how an entire government chose to prepare itself for a long-term and major disaster. While various sources were used in this article, the CIA archives were of special importance, since they provide an outsider’s and objective account of the effectiveness of the NP’s measures, and their reports often refer to South Africa’s attempts to attain self-sufficiency in the face of international isolation.

Sanctions, embargoes, and boycotts

The arms embargoes

The early 1960s saw a renewed resistance to the NP government from black opposition groups. In March 1960, police fired on protestors belonging to the Pan-Africanist Congress (PAC) in what would become known as the Sharpeville massacre. Subsequently, the African National Congresses (ANC) staged various violent protests, and declared war against the NP. In 1962, Nelson Mandela and the leaders of the ANC’s military wing, Umkhonto we Sizwe (MK), were arrested, and subsequently convicted of high treason. International condemnation of the NP’s racial policies and harsh repressive measures soon followed. In August 1963, the UN Security Council adopted Resolution 181, which called on all states to cease “the sale and shipment of arms, ammunition of all types, and military vehicles to South Africa” (Stockholm International Peace Research Institute 2012). In December 1963, UN Security Council Resolution 182 extended the voluntary arms embargo to include “equipment and materials for the manufacture and maintenance of arms and ammunition in South Africa”. In July 1970, UN Security Council Resolution 282 called for the unconditional implementation of the embargo, but it remained a voluntary arms embargo, and trade continued (albeit in a slightly limited capacity). In November 1977, following the Soweto riots of 1976, UN Security Council Resolution 418 imposed a mandatory arms embargo against South Africa, which stated that all states shall,

… cease forthwith any provision to South Africa of arms and related materiel of all types, including the sale or transfer of weapons and ammunition, military vehicles and equipment, paramilitary police equipment, and spare parts for the aforementioned, and shall cease as well the provision of all types of equipment and supplies and granted of licensing arrangement for the manufacture or maintenance of the aforementioned (Stockholm International Peace Research Institute 2012).

In 1982, Armscor participated in an armaments exhibition in Greece “that marked South Africa’s entry into the export arena” (Botha 2003:2). In response to this event, UN Security Council Resolution 558 extended Resolution 418 in December 1984 by requesting states to also cease any imports of arms, ammunition and military vehicles from South Africa, though this was not mandatory (Stockholm International Peace Research Institute 2012). In November 1986, following large-scale political violence and subsequent states of emergency in South Africa, UN Security Council Resolution 591 extended the embargoes and included in its scope the sale of spare parts and components, directly or through third parties, and certain dual use items such as four-wheel drive vehicles (Stockholm International Peace Research Institute 2012). These arms embargoes were of course implemented in conjunction with other economic sanctions and boycotts (see below), and as Alsheh (2013:36) writes, “by the late 1980s South Africa had become the single most ostracized, sanctioned and universally condemned regime in the history of the international community, and the paradigmatic pariah state” (see also Wessels and Marx 2008:71-72).

Sanctions

Sanctions were imposed by the international community in parallel with the arms embargoes. Already on 15 March 1961, Dr. Hendrik Verwoerd removed South Africa from the Commonwealth out of protest against criticism of apartheid. Scher (2012:339) remarks, “‘n Nuwe, maar eensame pad het vir die republiek voorgelê” [a new but lonely path lay ahead for the Republic]. In 1977, following the Soweto riots and the death in detention of Black Consciousness leader Steve Biko, the international call for sanctions against South Africa intensified. Verhoef (2012:362) writes,

The boycotts increased against South Africa, and the country was suspended from international bodies. Although full-scale disinvestment did not start yet, the banks and corporate investors stopped new loans to and investments in apartheid institutions. Previously friendly governments, companies and organizations abandoned silent cooperation with South Africa. The negative effect of this isolation in political, economic, and social spheres in South Africa became palpable. 1

In the mid-1980s, international pressure against South Africa intensified against the background of violent protest, and the United States, as well as the European Community, Scandinavian countries, Japan, and the Commonwealth nations imposed sanctions on South Africa in 1986 (Central Intelligence Agency 1989:37). In 1988, the editor of Die Volksblad, Hennie van Deventer, remarked, “Daar is pogings om die land op elke terrein te isoleer en sy ekonomie met sanksies te knak” [there are attempts to isolate the country on every terrain and to break the country’s economy with sanctions] (Van Deventer 1988:62).
As sanctions intensified, it also became apparent that they were difficult to enforce in practice. The Central Intelligence Agency (1989:38) wrote,
Although a growing consensus in the international community led to the formal adoption of sanctions against South Africa in 1986-87, international support for specific measures often was mixed. The United States adopted and enforced a range of sanctions, but most other countries imposed less restrictive measures, issuing bans on only selected items or accepting only voluntary bans.

These sanctions and their implementation are summed up by the Central Intelligence Agency (1989:38):

 • The United States adopted the Comprehensive Anti-Apartheid Act of 1986 (CAAA), which imposed restrictions on economic relations with South Africa. Some of these restrictions included: bans on the import of specified South African products such as coal, textiles, iron, steel, agricultural products, and gold coins, bans on most new investment in South Africa, restrictions on loans to the South African Government, and bans on the export of nuclear technology and materials.
 • The European Community adopted a less stringent package of sanctions that included bans on the import of South African iron, steel, and gold coins. The European Community also asked member countries voluntarily to end new investments in South Africa.
 • At the Commonwealth mini-summit in 1986, six countries (Australia, the Bahamas, Canada, India, Zambia, and Zimbabwe) adopted a package of sanctions that prohibited most new investments in South Africa, imports of South African agricultural products, and air links to South Africa. The United Kingdom, while implementing the weaker EC sanctions, has not accepted the Commonwealth sanctions.
 • Denmark banned practically all trade in goods and services with South Africa in 1986.
 • Sweden and Norway adopted similar restrictions in trade in 1987.
 • Japan prohibited the import of gold coins and the sale of computers to the South African police and military 1986. In 1987, Japan implemented additional sanctions, including bans on the import of South African pig iron and certain types of finished steel. Despite its sanctions, Japan has become South Africa’s leading trading partner. Tokyo’s trade ministry has eased pressure on businesses to refrain from trading with South Africa. As a result, in 1988 Japan’s trade with Pretoria increased 13 percent over the previous year’s level.
 • Third World countries – particularly African states – have generally not addressed the issue of sanctions. In 1986, Presidents Kaunda of Zambia and Mugabe of Zimbabwe backed down on highly publicized commitments to impose sanctions. A principal determinant of the policies of neighboring states toward South Africa is their ties to its economy. Except for Zambia and Angola, most of South Africa’s neighbors have failed to reduce significantly their dependence on it for trade and transportation.

Although condemnation of apartheid and violence in South Africa was therefore universal, practical considerations limited the effects of sanctions. With data provided by Barbieri and Keshk (2014) and reported in Barbieri, Keshk, and Pollins (2009), the following graph illustrates the limited impact of sanctions on South Africa from 1985-1989 by showing exports from South Africa to some of the abovementioned countries, as well as South Africa’s total imports and exports (in current US$ million):

Figuur_01

While most of these countries’ imports from South Africa reached a noticeable low point in 1987, their imports increased again in the following years. In addition, South Africa’s overall imports increased between 1985 and 1988, while South Africa’s overall exports declined only slightly after 1987. This figure in particular shows that the effect of trade sanctions was limited, although noticeable in terms of some countries.

International boycotts

On 13 November 1963, the UN General Assembly urged all States to refrain from supplying petroleum to South Africa in Resolution 1899 (XVIII) (Reddy 2013), but this resolution was not mandatory. On 28 November 1973, however, the Arab members of the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) imposed an oil embargo against South Africa (Central Intelligence Agency 1989:37). Iran did not take part in the embargo, and became South Africa’s main supplier of oil (Du Pisani 2012:363). The Shah was however deposed in 1979, which led to a global oil crisis as well as increased difficulty for South Africa, which now had to purchase large amounts of oil on the black market and through third parties. On 20 November 1987, the United Nations General Assembly instituted a general but voluntary oil embargo against South Africa, which, like other voluntary sanctions and embargoes, made the acquisition of oil more difficult rather than impossible.

The oil boycott was however only part of the measures taken by the international community to isolate South Africa, as the Central Intelligence Agency (1989:37) writes,

In addition to formal economic sanctions, the 1985-87 period was characterized by an intensification of de facto sanctions, such as consumer boycotts of South African products. Most important among the informal sanctions was the withdrawal of many foreign commercial credit lines from South Africa (the so-called ‘financial sanctions’) that culminated in a unilateral moratorium by Pretoria in 1985 on most foreign debt principal repayments and subsequent agreements in 1986 and 1987 with major foreign commercial creditors to reschedule the repayments.

On 2 December 1968, the UN General Assembly requested all States and organisations “to suspend cultural, educational, sporting and other exchanges with the racist regime and with organisations or institutions in South Africa which practice apartheid” (Reddy 2013). South Africa was soon barred from international sporting events, and the cultural boycott was instated that prevented international artists from performing or distributing products in South Africa, as well as severely limiting South Africans’ opportunities abroad.

As the above-mentioned CIA report stated and the figure illustrated, implementing sanctions, boycotts and embargoes was however more difficult in practice. DeKieffer (1988:17) for instance writes about the possible effects of extending boycotts,

If this happens, US computer equipment could for example be reproduced and sold at a fraction of the current cost in South Africa. The ‘books boycott’ can easily be bypassed by South African publishers by simply allowing American texts to be copied and refusing to pay copyright to American authors. Efforts to deny technology to South Africa can be overcome simply by allowing South African companies to manufacture the products and to challenge the U.S. patent holder to file a claim. 2

Given South Africa’s propensity to obtain technology through covert means and to adapt it for domestic purposes (in particular in the arms industry), DeKieffer’s remarks underscore the difficulty of enforcing efforts to isolate South Africa completely.

Another problem with imposing sanctions is that the West relied on South African exports. In 1987, the CIA (1987:22) wrote,

Over 70 percent of South Africa’s annual export revenue comes from gold, diamonds, and strategic minerals, such as platinum, palladium, rhodium, and chromium. The high value-to-weight ratio of these commodities, their generic physical characteristics, and their use in sophisticated metal alloys found in many Western defense systems make them nearly impossible to embargo.

One of the core issues that was debated in the international community at the time, is whether sanctions and boycotts would have an effect on the white or black population, as well as whether it would have a definite effect on South Africa at all. The following section deals with the preparations made by the NP to mitigate the effects of these sanctions, embargoes, and boycotts.

Preparing for pariah status

In light of the first arms embargo of 1963, South Africa began making preparations for a sweeping and mandatory arms embargo. At the time, civil wars were developing in South Africa’s neighbour states (Mozambique, Namibia, Rhodesia and Angola), and as the Soviet Union provided arms for insurgents, the South African government came to the conclusion that defence would be an important aspect of its continued survival. In 1965, the Central Intelligence Agency (1965:7) reported,

As part of its effort to reduce the effectiveness of international arms embargoes, the Verwoerd government may have taken the first step toward developing a domestic aircraft industry. According to the South African press, the Italian aircraft firm Macchi has authorized South Africa to ‘manufacture and assemble’ a Macchi aircraft – probably the MB-326 jet basic trainer. Production is scheduled to begin late next year at a $56-million plant to be constructed near Johannesburg.

The following year, the CIA (1966:2) reported on improvements that have been made to mitigate the effects of future sanctions,

South Africa has made a phenomenal recovery in almost every important respect from the nadir that followed the 1960 Sharpeville shootings. The security forces have become more efficient and, aided by draconian legislation, have harried the organized non-white opposition virtually out of existence. The economic boom continues, nourished to an ever-increasing extent by capital from inside the country. The few remaining areas in which South Africa might be even slightly vulnerable to economic sanctions are being whittled away. While maintaining its close economic ties with Britain, Pretoria is broadening its suppliers and markets to include France, Japan, and West Germany, among others. The government has modernized and greatly enlarged its military establishment, turning to France and Italy in the face of arms embargoes imposed by the US and (less fully) by Britain, and has steadily increased the domestic production of military weapons.

In 1968, Armscor was established as a statutory corporation in terms of the Armaments Development and Production Act number 57 of 1968, which defined the role and tasks of Armscor as “promoting and co-ordinating the development, manufacture, standardization, maintenance, acquisition, or supply of armaments… utilizing the services of any person, body or institution or any department of the state” (Botha 2003:1). In 1971, the CIA (1971:9) reported on progress made in the South African arms industry,

The recently announced agreement for the licensed production of French Mirage aircraft in South Africa is a significant advance in Pretoria’s efforts towards a self-sufficient arms capability. Under the agreement signed by the South African defense minister during his recent visit to the Paris air show, South Africa will produce basic elements of Mirage III fighters and Mirage F-1 interceptors. Aircraft engines and various sophisticated components, however, will have to be imported from France for several years. The French reportedly also will send technical advisers to South Africa and provide training in France for a ‘large number’ of South African technicians. In addition, a French Defense Ministry official recently stated that France will sell a ‘complement’ of Mirages to South Africa. Initial South African production of the Mirage IIIs is not expected until 1973 and F-1 production presumably will not take place until the mid-70s. The F-1 is scheduled to enter production for the French Air Force later this year. South Africa has long striven for self-sufficiency in arms production, particularly since the United Nations ordered an arms embargo of South Africa in 1963. The country has since produced small arms, light infantry weapons, French-designed armored cars, and Italian-designed jet trainers. South Africa also will participate in the production of a surface-to-air missile system developed by France. The facilities and experience involved in the jet trainer program will provide the South Africans with the technical foundation for Mirage production.

Importantly, this report therefore states that South Africa did not only purchase weapons systems for the short term, but included in the sale training with a view to the future manufacture of more sophisticated parts. In the coming years, the South African arms industry developed new products as well as adapted existing weapons systems, primarily for the war in Angola. One of the flagship productions was the Ratel Infantry Fighting Vehicle (IFV), “the Rolls-Royce of infantry vehicles” (Wessels and Marx 2008:79), which came in a variety of different modifications offering anti-tank, command, and logistics support. The vehicle was introduced in 1978 and soon became one of the icons of the war. Other projects included adapting the Soviet BM-21 Katyusha multiple rocket launcher to become the South African Valkiri, and adapting the British Centurion main battle tank (and its Israeli upgrade) to become the Olifant (Liebenberg and Barnard 2006:103-104). South Africa also adapted the French Mirage MkIII (and Israeli Kfir that was based on the Mirage) to become the South African Cheetah, which Ackerman (1987:30) called “n dwarsklap vir die tien jaar oue wapenverbod teen die RSA,” [a slap in the face of the ten-year old arms embargo against the RSA], i.e. a successful development despite the mandatory arms embargo. Armscor further developed the G-5 155mm long range howitzer and its self-propelled version, the G-6.

In addition, South Africa’s Chemical and Biological weapons project, Project Coast (established in May 1981), was according to some commentators the second most advanced chemical and biological weapons project in the world at the time (after the Soviet Union) (Purkitt and Burgess 2002:245). The project was initially developed separate from Armscor, and the latter only became involved during the weaponization phase (Purkitt and Burgess 2002:240). As the project progressed, it acquired anthrax, Plague, cholera, Escherichia coli, staph, necrotising fasciitis, ricin, botulinum, gas gangrene, anti-matter bacteria, and the Ebola, Marburg, and Rift Valley viruses. Purkitt and Burgess (2002:242) note,

Eventually, according to a number of sources in the US and South Africa, Project Coast developed pathogens that had never before been seen. Project Coast managed to obtain the Soviet-developed flesh-eating bacteria, necrotising fasciitis, as well as the antidote. In 1994, the South Africans surprised the Americans by revealing that they had the bacteria and then gave it to the USA.

This project also developed non-lethal weapons such as the so-called New Generation Tear (NGT) Gas, which was designed to be more powerful than conventional CS tear gas and to incapacitate without lethality or excessive irritation (Purkitt and Burgess 2002:242).
Another notable achievement of the local arms industry was the development of nuclear weapons. On 22 September 1979, South Africa conducted its first nuclear test, and subsequently built six more weapons with the aid of mainly Israel (Stemmet 2002:25).
In 1979, South Africa expelled three members of the US defence attaché’s office in Pretoria for alleged espionage. The CIA reported at the time on the confidence the South African government had gained in becoming more self-sufficient, “South African officials feel increasingly that because of their successful management of the current oil crisis and their evasion of the arms embargo, international economic sanctions are no longer as dreaded as before” (Central Intelligence Agency 1979:6). The domestic arms industry gained increasing prominence: Wessels and Marx (2008:81) write that, during Operation Protea (1981), “94% of the armaments used by the SADF were produced in South Africa, and by 1985, almost 100% of the Army’s equipment was locally developed.” As Alsheh (2013:27) also writes, South Africa turned its arms industry around from the 1960s to the 1980s,

From spending no more than R30 million on (mostly imported) arms in 1966, by 1980 South Africa was spending R600 million on arms, most of which was locally produced. By 1988 South Africa was exporting R1,8 billion worth of arms, becoming one of the top ten arms exporters in the world.

When the South African defence industry could not design and manufacture equipment domestically, it exploited loopholes in the arms embargoes, or acquired components in covert ways (Lamb 2007). In 1985, General Magnus Malan for instance “openly admitted that any country at the mercy of an international arms embargo would have to resort to ‘unconventional’ buying methods from time to time” (Wessels and Marx 2008:75). The Helderberg disaster in 1987, where a commercial jet liner of the South African Airways crashed into the Indian ocean with 159 passengers on board, is rumoured to be one of the covert acquisitions that went wrong (Brynard 2005:25), although no proof has been found.
Preparations made since the 1960s were of course not only linked to arms production and procurement, and Dr. Hendrik Verwoerd announced the Orange River water project in 1962 to help create a sense of hope for South Africa’s future, as Van Heerden (1991:19) writes,

It was a period of unrest. Sharpeville and Rivonia, Poqo and a bomb at the Johannesburg station. The new republic was barely two years old and the clouds of international isolation were on the horizon. Dr. Verwoerd was looking for something to capture the imagination of the (white) public and to stem the flight of foreign capital by demonstrating the Government’s confidence in the country’s future. 3

The plans for the H.F. Verwoerd Dam (on which construction started in 1965) and the P.K. le Roux Dam (on which construction began in 1973) were part of Verwoerd’s (and subsequently Vorster’s) attempts to improve South Africa’s water supply, but also served to provide hope for improving South Africa’s ability to produce food by supplying water to an arid region through a series of canals. The rationale behind such developments was their ‘“strategiese belangrikheid’ en die feit dat ‘n beleerde Suid-Afrika na sy eie langtermyn-behoeftes moet omsien” [“‘Strategic importance’ and the fact that a besieged South Africa had to take care of its own long-term needs] (Van Heerden 1991:20). In 1967, the CIA reported on various other projects aimed at attaining self-sufficiency,

Despite an already high degree of self-sufficiency, South Africa’s policies aim at a greater degree of autarky, has grown as a consequence of recurrent threats of sanctions in the UN, and because the government is determined that, whatever the price, it will not be caught short should economic sanctions ever be applied against it. Largely to expand domestic military production, defense spending this year will total over $350 million. And the administration is currently engaged in numerous programs both to encourage exploration for petroleum at home and to insure continued access to supplies abroad. Burgeoning expenditures to achieve self-sufficiency have been a major source of troubling inflationary pressures during the last few years (Central Intelligence Agency 1967:11)

This report also singles out the issue of food production,

… even though only about 12 percent of South Africa is arable and water supplies are becoming increasingly tight, post-World War II growth in agriculture has made the country virtually self-sufficient in foodstuffs; South Africa now exports about a third of its agricultural and fishery products (Central Intelligence Agency 1967:11).

During the Presidency of B.J. Vorster, South Africa further attempted to create infrastructure. This included the completion of the H.F. Verwoerd and P.K. Le Roux Dams, a uranium enrichment facility at Pelindaba, the Koeberg nuclear power plant (with the help of France in exchange for uranium, on which construction began in 1976), the Atlas aeroplane corporation, a third Yskor plant, the Natref refinery, the Saldana steel plant, and many more projects (Du Pisani 2012:350). While some of these projects have been criticized for not delivering much benefit (see Van Heerden 1991), there can be no doubt that the Orange River water project, and Koeberg, delivered much-needed electricity and water supplies.
A major problem for South Africa was however petroleum. In 1967, the CIA reported, “The only important resource deficiency is petroleum; no petroleum has been found though about 7 percent of domestic requirements are met by synthetic production in 1968” (Central Intelligence Agency 1967:11). The following year, the CIA reported,

The South African minister of mines announced to a cheering parliament this week that after years of intensive exploration South Africa has made its first substantial petroleum discovery in a section of the southeastern continental shelf. Initial reports indicate that the flow from the well is 35 million cubic feet of gas and 100 barrels of oil per day. This is not a large quantity but it will give the South Africans hope that they may yet achieve self-sufficiency in the one major resource they have lacked, thus easing still further the threat of foreign economic sanctions (Central Intelligence Agency 1969:10).

The hope for the domestic petroleum industry was however not the discovery of small oil fields, but rather the Suid-Afrikaanse Steenkool-, Olie- en Gaskorporasie (Sasol), which was founded in 1950 and to which the abovementioned “synthetic production” in the CIA report of 1967 refers. Sasol started production in 1955, and “het uiteindelik die wêreldleier in die vervaardiging van brandstof uit steenkool geword” [eventually became the world leader in producing fuel from coal] (Verhoef 2012:462-463). A second plant was opened in 1983 and a third in 1985 in Secunda, and its turnover increased from R1,4 million in 1960 to R5 billion in 1985 (Verhoef 2012:475). Eventually Sasol produced 25% of local fuel (Verhoef 2012:475).
As mentioned above, the Arab oil boycott was instituted in 1973, effectively testing South African preparations that had been made since the 1960s. The CIA reported on the South African response to the boycott,

Pretoria’s restrained reaction to the Arab oil boycott suggests that it is confident it can withstand a long siege. Prime Minister Vorster’s first radio address concerning the boycott announced no emergency measures except further tightening of moderate gasoline conservation measures adopted in mid-November. His low-key statement implied that South Africa would be able to avert serious economic dislocations because of its long-time efforts to achieve self-sufficiency as a precaution against possible UN sanctions. The government, however, is preparing to implement such measures as gas rationing if necessary. […] South Africa has no domestic source of petroleum, and an effective boycott by Arab states, including Iraq, could stop roughly 50 percent of normal petroleum imports. Nevertheless, South Africa’s abundant coal reserves meet at least 75 percent of the country’s normal energy needs. Domestic petroleum refinery capacity is well above normal domestic consumption requirements. The net impact of a boycott could compel South Africa to reduce normal energy use by as much as 10 percent, but this could be offset by drawing on ample petroleum stockpiles that the government has hoarded for emergency use (Central Intelligence Agency 1973:16).

Note the CIA’s statement of petroleum stockpiles: Already by 1966, the CIA estimated the South African petroleum stockpiles to provide sufficient fuel for 12 months under normal consumption and 18 months under rationing, and they noted that plans were under way to provide three years’ supply under rationing (Central Intelligence Agency 1966:3). This is in sharp contrast to Japan’s stockpiling of oil for 100 days in 1978, and the US’s program to stockpile oil for 60 days (500 million barrels) by 1980 and eventually to build a stockpile that would be sufficient for about 180 days (Central Intelligence Agency 1978:1). Of course, Japan and the US were not in danger of losing their oil supply permanently, but plans to stockpile over 1000 days’ worth of oil stands in sharp contrast to these countries’ stockpiles.
During the first years of the OPEC oil boycott, South Africa relied on Iran for 80% of its oil imports (Central Intelligence Agency 1978:14). As Iran neared its turbulent takeover by Ayatollah Khomeini in 1979, the CIA assessed the impact of the loss of Iran as an oil supplier to South Africa, and noted that,

Pretoria has strategic oil stockpiles equal to at least two years’ supply at current consumption levels (estimated at 350,000 barrels per day or more). These stockpiles have been built up in the past 10 to 15 years as a precautionary measure against the threat of economic sanctions. Pretoria could also take several measures to stretch out its oil supplies, including rationing and reducing exports of refined products to neighboring countries (Central Intelligence Agency 1978:14-15).

The plans noted in 1966 were thus realised: South Africa had extended its petroleum stockpiles significantly and – in comparison with Japan and the US – for a much longer period. In total, by 1978, the CIA claimed that South Africa “has been preparing for them [sanctions] for more than a decade and, except for petroleum products, is now about 80-percent self-sufficient” (Central Intelligence Agency 1978:4).

The impact of sanctions, embargoes, and boycotts

Already in 1963, in an interview with the CIA’s Deputy Chief, Africa Division, the latter expressed his doubts whether sanctions would have much of an effect on South Africa’s racial policies,

He believes the present form of government in the Republic of South Africa can and will survive another 25 years unless the United States or Russia takes drastic action to upset Republic chances. Noting that South Africa has 80 per cent of the industrial capacity of the African continent, he feels the Republic can survive any combination of pressures, sanctions, or boycotts imposed by the rest of Africa (Central Intelligence Agency 1963:1).

The measures discussed in the previous section were at this time only in the beginning phases, and continued developments under Vorster and Botha significantly increased South Africa’s ability to withstand sanctions. By the late 1980s, DeKieffer (1988:17) remarks,

“Ongelukkig vir die Amerikaanse Kongres het die Botha-regering nie gedienstig die gees gegee nie. Die Suid-Afrikaanse ekonomie is ontstellend lewenskragtig” [Unfortunately for the US Congress, the Botha government did not roll over. The South African economy is disturbingly resilient]. In 1989, shortly before Botha retired and was replaced by De Klerk, the CIA stated in a special report that confirms DeKieffer’s argument, “South African industries have been able to blunt roughly half of the theoretical financial impact of sanctions on export sales” (Central Intelligence Agency 1989:37).

When not able to become completely self-sufficient, the South African government found ways to circumvent sanctions and embargoes. In 1987, following the UN’s calls for widespread sanctions, the CIA (1987:21) wrote,

 • South Africa has responded to the current round of sanctions by implementing several measures designed to ensure the continued sale of products officially embargoed. These measures will most likely succeed in blunting the impact of the current round of sanctions. To date, South Africa has:
 • Created a Secretariat for Unconventional Trade within the government to coordinate sanctions evasion activity.
 • Stockpiled coal at free ports in the Netherlands and Belgium for re-export.
  Established front companies in Switzerland, the United Kingdom, and Hong Kong.
  Transshipped goods through third countries and used false labels, such as “Made in Swaziland.”

Two years later, the CIA reported that these measures were highly effective,
Pretoria had honed mechanisms for subterfuge trade through years of grappling with embargoes on its purchases of crude oil and arms, and was well equipped to circumvent those few embargoes placed on sales to South Africa. For example, press reports indicate that South Africa has used Malawi as a front to evade Denmark’s total trade embargo. These reports claim that Danish exports of technical instruments to Malawi increased to more than 40 times their previous level following the trade ban. Sweden’s total trade embargo also has been circumvented. Swedish firms have continued to do business with South Africa through foreign subsidiaries (Central Intelligence Agency 1989:37-38).

By circumventing sanctions and embargoes, as well as by managing the local economy and emphasising self-sufficiency, the real economic impact of sanctions was limited. Giliomee (2012:409) writes that the impact of sanctions was mixed,

Sanctions could not bring the South African state to a fall, and it did not actually hurt the middle class financially. Often foreign companies that withdrew sold their local interests cheaply to a South African company. Trade ties with the West did weaken as a result of sanctions, but at the same time ties with Asia improved. The total foreign trade grew. By the end of 1986, the country had a trade surplus of R15 billion. The ban on new foreign loans and investments severely damaged business confidence, however. South Africa’s economic growth rate dropped increasingly lower, which brought increased unemployment. 4(see also CIA 1987:22).

The CIA reported in 1989 that sanctions had “trimmed about 1 percentage point from South Africa’s real annual GDP growth potential through the early 1990s” (Central Intelligence Agency 1989:39). However, the limited effect of sanctions on the country’s Gross Domestic Product belie the effects it had on specific industries,

Nonetheless, despite their modest overall impact, trade sanctions have hurt some industries significantly. For example, export revenues for the South African coal industry have declined 21 percent during the last two years, in part because of sanctions, while textile exports fell by more than 4 percent and steel, iron, and aluminum exports declined only slightly (Central Intelligence Agency 1989:39).

One of the most damaging effects of the arms embargo was that it prevented the South African Air Force (SAAF) from attaining sophisticated modern aircraft to counter the Cuban threat in Angola. The CIA reported, “The international arms embargo operationally handicapped the South African Air Force by hampering its ability to replace lost aircraft or procure sophisticated antiaircraft defense systems” (Central Intelligence Agency 1989:51, see also Wessels and Marx 2008:82).

Despite these issues, the CIA was as sceptical about the overall effects of sanctions in 1989 as they were in 1963,

We doubt that even comprehensive Western economic sanctions would impose enough economic and political costs on South Africa to force Pretoria to alter its racial policies rapidly and fundamentally. Existing sanctions have had only a modest impact on the economy and a negligible effect on Pretoria’s policies. South African exporters have managed to keep non-gold sales from falling by tapping new markets for their goods, using innovative trading practices, and employing subterfuge to continue trading in prohibited markets. Indeed, largely as a result of higher gold prices and more domestic spending, the South African economy has experienced a moderate recovery in 1987 and 1988. […] In our view, sanctions alone are unlikely to force President Botha to undertake modifications of the country’s racial policies that he would not otherwise make. South Africa’s extensive and costly preparations for sanctions make it improbable that Pretoria would cave in to foreign economic pressure without first testing its ability to withstand comprehensive measures (Central Intelligence Agency 1989:36, 39).

The preparations made by the NP government since Verwoerd thus allowed the South African economy to function even as international attempts at isolation reached their peak. The CIA however does not mention the psychological effects of isolation, which Giliomee (2004:596) believes had a greater impact. He writes that Western countries’ later refusal to allow Afrikaner diplomats to travel, was “perhaps more effective than economic sanctions.”

Conclusion

The National Party government under Verwoerd was under no illusion that its racial policies would ever be accepted by the international community. Hence, the government started making preparations for widespread sanctions, boycotts, and arms embargoes. These preparations included establishing a domestic and, to a large extent, self-reliant arms industry to serve the country’s security needs, establishing infrastructure such as large dams to help provide in the country’s food and water needs, and establishing oil stockpiles and an alternative in the form of Sasol, as well as by establishing alternative energy-generating plants such as Koeberg, to provide in South Africa’s energy needs. In addition, the South African government became adept at using third parties and the black market to circumvent sanctions and boycotts in order to supply what it could not generate domestically. These and other measures allowed the South African government to mitigate the effects of international efforts to isolate South Africa, and while sanctions and embargoes did have a tangible effect on the South African economy, and notably on the country’s ability to fight a conventional war in Angola, international efforts to isolate South Africa were never debilitating. The NP’s preparations for its foreseen disaster – and it is important to recognise that they did foresee increased international isolation – were thus largely effective.

Bibliography

Ackerman, Johan. 1987. “Wapenverbod kry ‘n bloedneus.” Insig, December, pp. 30.
Alsheh, Yehonatan. 2013. “Dirty Scapegoats: Explaining Israel’s ties with South Africa during the 1970s and 1980s.” Journal for Contemporary History 38(2):22-40.
Barbieri, Katherine and Omar Keshk. 2014. “Correlates of War Project Trade Data Set Codebook, Version 3.0.” Correlates of War. Retrieved April 8, 2014 (http://correlatesofwar.org).
Barbieri, Katherine, Omar M. G. Keshk, and Brian Pollins. 2009. “Trading Data: Evaluating our Assumptions and Coding Rules.” Conflict Management and Peace Science 26(5):471–491.
Botha, David. 2003. “South Africa’s Defence Industry: Charting A New Course?” ISS Paper 78 September:1-16.
Brynard, Karin. 2005. “Die man wat elke klip oplig.” Insig, Desember, pp. 24-26.
Central Intelligence Agency. 1963. “Interview with [redacted].” Memorandum for the Deputy Director, March 22, pp. 1-3.
Central Intelligence Agency. 1965. “South Africa.” Central Intelligence Bulletin, February 17, pp. 7.
Central Intelligence Agency. 1966. “South Africa on the Crest of the Wave.” Intelligence Memorandum, August 30, pp. 1-11.
Central Intelligence Agency. 1966. “UK-Rhodesia.” Central Intelligence Bulletin, December 7, pp. 3.
Central Intelligence Agency. 1967. “South Africa.” National Intelligence Estimate, May 4, pp. 1-16.
Central Intelligence Agency. 1969. “South Africa.” Central Intelligence Bulletin, March 29, pp. 10.
Central Intelligence Agency. 1971. “South Africa – France.” Central Intelligence Bulletin, July 2, pp. 9.
Central Intelligence Agency. 1973. “South Africa.” Central Intelligence Bulletin, December 7, pp. 16.
Central Intelligence Agency. 1978. “Israel – South Africa: Iranian oil.” National Intelligence Daily Cable, December 30, pp. 14-15.
Central Intelligence Agency. 1978. “Japan: Strategic Oil Stockpiling.” National Intelligence Daily Cable, April 6, pp. 1-2.
Central Intelligence Agency. 1978. “South Africa: Political Problems.” National Intelligence Daily Cable, September 28, pp. 3-4.
Central Intelligence Agency. 1979. “South Africa: Expulsion of US Officials.” National Intelligence Daily Cable, April 13, pp. 6.
Central Intelligence Agency. 1987. “Prospects for South Africa: Stability, Reform, and Violence.” Special National Intelligence Estimate, February, pp. 1-31.
Central Intelligence Agency. 1989. “Special Issue: South Africa Entering the 1990s.” Africa Review, January 20, pp. 1-70.
DeKieffer, Donald. 1988. “Wat voer Suid-Afrika in die mou?” Insig, May, pp. 17.
Du Pisani, Kobus 2012. “B.J. Vorster en afsonderlike ontwikkeling.” Pp. 345-368 in Geskiedenis van Suid-Afrika. Van voortye tot vandag, edited by Fransjohan Pretorius. Cape Town: Tafelberg.
Giliomee, Hermann. 2004. Die Afrikaners. ‘n Biografie. Cape Town: Tafelberg.
Giliomee, Hermann 2012. “Opstand, oorlog en oorgang, 1984-1994.” Pp. 405-428 in Geskiedenis van Suid-Afrika. Van voortye tot vandag, edited by Fransjohan Pretorius. Cape Town: Tafelberg.
Lamb, Guy. 2007. “Beyond ‘shadow boxing’ and ‘lip service’. The enforcement of arms embaroes in Africa.” ISS paper 135 1-20.
Liebenberg, Ian and Leo Barnard. 2006. “Arms acquisition and procurement in South Africa: the socio-history of arms deals with reference to attitudes, strengths and limitations in decision-making (1935-2004).” Journal for Contemporary History 31(1):99-112.
Purkitt, Helen E. and Stephen Burgess. 2002. “South Africa’s Chemical and Biological Warfare Programme: A Historical and International Perspective.” Journal of Southern African Studies 28(2):229-253.
Reddy, Enuga S. 2013. “The United Nations: Partner in the Struggle against Apartheid.” www.un.org. Retrieved March 11, 2014 (http://www.un.org/en/events/mandeladay/apartheid.shtml).
Scher, David M. 2012. “Die vestiging van die apartheidstaat, 1948-1966.” in Geskiedenis van Suid-Afrika. Van voortye tot vandag, edited by Fransjohan Pretorius. Cape Town: Tafelberg.
Senekal, Burgert A. 2014. “An ark without a flood: White South African’s preparations for the end of white-ruled South Africa.” Journal for Contemporary History 39(2).
Stemmet, Jan-ad. 2002. Apartheid under siege, 1984-1988: Actions and reactions. Unpublished PhD-thesis: University of the Free State.
Stockholm International Peace Research Institute. 2012. “UN arms embargo on South Africa.” www.sipri.org. Retrieved June 3, 2013 (http://www.sipri.org/databases/embargoes).
Van Deventer, Hennie. 1988. “Die publiek se reg om te weet.” Insig, January, pp. 62.
Van Heerden, Dries. 1991. “Ons wit olifante.” Insig, January, pp. 19-20.
Verhoef, Grietjie 2012. “Suid-Afrika se ekonomie in die 20ste eeu.” in Geskiedenis van Suid-Afrika. Van voortye tot vandag, edited by Fransjohan Pretorius. Cape Town: Tafelberg.
Wessels, André and Lauren Marx. 2008. “The 1977 United Nations Mandatory Arms Embargo against South Africa: A historical perspective after 30 Years.” Journal for Contemporary History 33(1):70-86.

Notes:

 1. Translated from the original Afrikaans, “Die boikotte teen Suid-Afrika het toegeneem en die land is uit internasionale liggame geskors. Hoewel volskaalse disinvestering nog nie begin het nie, het banke en korporatiewe beleggers opgehou om nuwe lenings aan en beleggings in apartheidsinsteliings goed te keur. Voorheen goedgesinde regerings, maatskappye en organisasies het stille samewerking met Suid-Afrika laat vaar. Die negatiewe uitwerking van hierdie isolasie het op politieke, ekonomiese en sosiale terreine in Suid-Afrika voelbaar geword.”
 2. Translated from the original Afrikaans, “Indien dit gebeur sou Amerikaanse rekenaartoerusting byvoorbeeld in Suid-Afrika nagemaak en verkoop kan word, teen ‘n breukdeel van die huidige koste. Die ‘boeke-boikot’ kan maklik omseil word deur Suid-Afrikaanse uitgewers eenvoudig toe te laat om Amerikaanse tekste te kopieer en te weier om outeursregte aan Amerikaanse skrywers te betaal. Pogings om tegnologie aan Suid-Afrika te ontsê, kan oorkom word deur eenvoudig Suid-Afrikaanse maatskappye toe te laat om die produkte te vervaardig en die Amerikaanse patenthouer uit te daag om ‘n eis in te stel.”
 3. Translated from the original Afrikaans, “Dit was ‘n tydperk van onluste. Van Sharpeville en Rivonia,Poqo en ‘n bom by die Johannesburgse stasie. Die nuwe republiek was skaars twee jaar oud en die wolke van internasionale isolasie het reeds op die horison begin saampak. Dr. Verwoerd het na iets gesoek om die verbeelding van die (wit) publiek aan te gryp en die vlug van buitelandse kapitaal te keer deur die Regering se vertroue in die land se toekoms te demonstreer.”

 4. Translated from the original Afrikaans, “Sanksies kon die Suid-Afrikaanse staat nie tot ‘n val bring nie en dit het die middelklas nie juis finansieel seergemaak nie. Dikwels het buitelandse maatskappye wat onttrek het hul plaaslike belange goedkoop aan ‘n Suid-Afrikaanse maatskappy verkoop. Handelsbande met die Weste het wel as gevolg van sanksies verswak, maar terselfdertyd het dié met Asië verbeter. Die totale buitelandse handel het gegroei. Teen die einde van 1986 het die land ‘n handelsoorskot van R15 miljard gehad. Die verbod op nuwe buitelandse lenings en beleggings het sakevertroue egter wel kwaai geskaad. Suid-Afrika se ekonomiese groeikoers het al hoe laer gedaal, wat nog groter werkloosheid meegebring het.”